Βίκος (Vicia)

  Σπορά: Εποχή: Φθινόπωρο (15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου) Βάθος: 3 – 5 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 2 – 6oC Βέλτιστη: 20 – 25oC Μέγιστη: 30 – 35oC Έδαφος: Καλώς στραγγιζόμενα, Μέσης σύστασης εδάφη Μέτριας γονιμότητας pH: pH: Μεγαλύτερο από 5,5 Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0 Άρδευση: Ξηρικό Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Ιούλιο) και […]