Στον υπολογισμό των μορίων ένταξης στο Μέτρο Νέων Αγροτών μετρούν η γη του συζύγου και η ανεργία ακόμα και διακοπτόμενη. Δεκτή η αναστολή φοίτησης για τις ανάγκες των κριτηρίων ένταξης με βάση παλιότερη διευκρινιστική εγκύκλιο.

Σπαστή ανεργία για έξτρα µόρια, αναστολή φοίτησης και ιδιόκτητη αγροτική γη «δανειζόµενη» από το/τη σύζυγο, είναι ορισµένες χαραµάδες που έχουν βρει οι υποψήφιοι για να αυξήσουν τις πιθανότητες ένταξης τους στο Μέτρο των Νέων Αγροτών. Συγκεκριµένα, µελετώντας τα κριτήρια µοριοδότησης (βλ. πίνακα) ένα στοιχείο που εξασφαλίζει έως 12 στους 100 πόντους είναι η δήλωση στο ΟΣ∆Ε ιδιόκτητης γης και εκτροφής.

Θα πρέπει λοιπόν να δηλωθεί ιδιόκτητη γεωργική γη ή ζωικό κεφάλαιο που θα µετράει τουλάχιστον στο 25% της τυπικής απόδοσης (25%=6 µόρια, …, 100%=12 µόρια). ∆ηλαδή, για κάθε 1% παραπάνω από το 25%, ο υποψήφιος θα συγκεντρώνει επιπλέον 0,08 µόρια, φτάνοντας, αν δηλώσει εξολοκλήρου ιδιόκτητη έκταση, τα 12 µόρια. Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισηµαίνεται ότι βαθµολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθµολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Σηµειώνεται εδώ πως µε ΟΣ∆Ε τυπικής απόδοσης άνω των 20.000 ευρώ, ο υποψήφιος συγκεντρώνει 10 µόρια για την ένταξη (βάση ένταξης τα 45 µόρια).

 

∆ιακοπτόµενη ανεργία, 5 µόρια

Σύµφωνα µε τον οδηγό αξιολόγησης του Μέτρου (περασµένης προσκλήσεις) θα απαιτηθεί, δελτίο ανεργίας του αρχηγού εκµετάλλευσης από τον ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά µητρώα, όπου να στοιχειοθετείται χρονικό διάστηµα ανεργίας συνολικής (ενιαίας ή διακοπτόµενης) διάρκειας τουλάχιστον 12 µηνών πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης, ανατρέχοντας έως και 18 µήνες πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.

 

Σπουδαστές και φοιτητές

Απορρίπτεται η αίτηση εφόσον δηλώνει ο υποψήφιος έτος φοίτησης µικρότερο ή ίσο από τα έτη φοίτησης της σχολής. Για παράδειγµα, ένας φοιτητής στο ΤΕΙ Λαρίσης προβλέπεται πως πρέπει να ολοκληρώσει 8 εξάµηνα για να κάνει αίτηση. Για το κατά πόσο ο υποψήφιος είναι φοιτητής που έχει ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης διεξάγεται έλεγχος µε διασταύρωση στοιχείων από το υπουργείο Παιδείας.  Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στις περασµένες προκηρύξεις είχε δοθεί η δυνατότητα προσκόµισης αποδεικτικού αναστολής της φοίτησης για την ένταξη στο Μέτρο. Μένει να φανεί αν θα γίνει και εδώ κάτι παρόµοιο.

 

Στρατιωτική θητεία

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είτε εκτίει ήδη την στρατιωτική του θητεία, είτε αναµένεται να καταταγεί µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης, δύναται να συγκαταλεγεί στους επιλέξιµους δικαιούχους του προγράµµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις όµως, οι δεσµεύσεις  δεν αναστέλλονται. Να σηµειωθεί εδώ πάντως πως το «στρατιωτικό» θεωρείται περίοδος µη ανεργίας, οπότε µπορεί να έχει εµπλοκή στη σχετική µοριοδότηση.

 

Χωρίς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  για δάνεια ως 25.000 ευρώ µέχρι τέλος του 2021 

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 επιτρέπεται να συνάπτουν και να ανανεώνουν δάνεια µέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, χωρίς να προσκοµίζουν το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη ισχύει εδώ και περίπου ένα χρόνο, λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας και ανανεώθηκε µέσω τροπολογίας στο νοµοσχέδιο για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στο εµπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων. Χωρίς την προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας γίνεται και η εκταµίευση των σχετικών πιστώσεων.

 

∆εν φαίνεται να προχωρά το Ταµείο συµµετοχής ιδιωτών σε αγροτικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις

Πέρα από τις µικροπιστώσεις και τις εγγυήσεις, οι διαχειριστικές αρχές είχαν προγραµµατίσει και ένα εργαλείο «συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων», το οποίο ωστόσο δεν αναµένεται να προχωρήσει.
Στο πλαίσιο αυτού του εργαλείου, προβλεπόταν η σύσταση ταµείων µε τη συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών (venture capitals). Οι πόροι των ταµείων αυτών θα χρησιµοποιούνταν για τη χρηµατοδότηση, κυρίως, µεταποιητικών επιχειρήσεων, αποκτώντας, στην ουσία, ένα µέρος της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων αυτών µέσω της αγοράς µεριδίων.

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση