Όπως αναφέρεται στην απόφαση η ενίσχυση που θα δοθεί μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ θα αφορά τις επιτραπέζιες ελιές με 70 € ανά στρέμμα και τους παραγωγούς καπνών Βιρτζίνια με 50 € ανά στρέμμα.

Ξεκλείδωσε η διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της ΚΥΑ Λιβανού, Σκυλακάκη για την οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας σε Καλαμών και Βιρτζίνια. Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 10.475.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ενίσχυση που θα δοθεί μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ θα αφορά:

α) Τις επιτραπέζιες Ελιές – λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 σε όλη τη χώρα 70 € ανά στρέμμα και

β) Τους παραγωγούς καπνών Βιρτζίνια σε όλη τη χώρα 50 € ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Στον τομέα της παραγωγής της ποικιλίας της επιτραπέζιας Ελιάς – λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 να έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2019.

2. Για την ενίσχυση στα καπνά Βιρτζίνια λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2018.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης – Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019 για την επιτραπέζια Ελιά – λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και για τα καπνά Βιρτζίνια με βάση την δήλωση εκμετάλλευσης – Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2018.

β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού υπ’ αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπραξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού.

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

5. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

– στην έκδοση εντολής πληρωμής και

– στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Πηγή:www.dikaiologitika.gr