Η γεωργία ακριβείας  είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα εισροών σε περιοχές του αγρού ανάλογα με το δυναμικό παραγωγής και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες (παραλλακτικότητα).

 

Η γεωργία ακριβείας στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας, όσο και στην μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Αποτελεί μια νέα μέθοδο γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά.

 

Στις τεχνολογίες συμπεριλαμβάνονται:

 • Συστήματα και μηχανισμοί καταγραφής δεδομένων
 • Συστήματα διαχείρισης και απόδοσης αποτελεσμάτων
 • Συστήματα μεταβαλλόμενης εφαρμογής

Με τη γεωργία ακριβείας διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα την τοπική παραλλακτικότητα ενός αγρού με στόχο :

 • Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Την ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών.
 • Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
 • Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

 

Σκοπός:

 • Να οδηγήσει σε καλύτερη επιλογή των γεωργικών πρακτικών, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των καλλιεργειών
 • Να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας
 • Να μπορέσει να δώσει, τελικά, αυξημένη παραγωγή καλύτερης ποιότητας και ποσότητας, αυξάνοντας το εισόδημα του καλλιεργητή

 

 

 

Πηγη: www.gaiapedia.gr