Εξοπλισμός-Δοχεία:

 • Δοχείο κατάλληλο (συνήθως πλαστική σακούλα) να μεταφέρει ποσότητα εδάφους 1 – 2 Kg.

Οι διάφοροι τύποι δειγματολήπτη:

 

Δειγματοληψία:

Το δείγμα του εδάφους που θα αναλυθεί πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του αγροτεμαχίου
από το οποίο λήφθηκε γι’αυτό  απαιτείται κατά την δειγματοληψία να προσέχουμε τα
παρακάτω:

 • Το σύνολο του αγροτεμαχίου χωρίζεται σε ομογενείς ζώνες. Τα κριτήρια μπορούν να
  είναι: Παραγωγικότητα του εδάφους, κλίση του εδάφους, περιεκτικότητα σε CaCO3 ή και
  το pH. Οι ζώνες δεν θα πρέπει να καλύπτουν πάνω από 10 στρέμματα έκτασης.

 

 • Σε κάθε ζώνη λαμβάνονται κατά ελάχιστο 5 τυχαία δείγματα από επιφανειακό βάθος
  εδάφους 0-30cm. Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται διατρέχοντας ζιγκ – ζαγκ ή σιγμοειδώς
  τη ζώνη.

 

 • Κάθε δείγμα θα πρέπει να προέρχεται από το ίδιο βάθος εδάφους και να παίρνουμε ίση
  ποσότητα χώματος χωρίς πέτρες, χόρτα κλπ.

 

 • Δημιουργούμε ένα αντιπροσωπευτικό μικτό δείγμα στο οποίο θα γίνουν οι
  εδαφολογικές αναλύσεις.

 

 • Αναμιγνύουμε τα αρχικά δείγματα.
 • Διαιρούμε το δείγμα στα τέσσερα.
 • Απορρίπτουμε τα δύο αντικριστά τμήματα.
 • Αναμιγνύουμε το υπόλοιπο και ξανά διαιρούμε στα τέσσερα.
 • Συνεχίζουμε μέχρι να λάβουμε δείγμα επιθυμητού μεγέθους 1 – 2 Kg.

 

 • Στον δοχείο σημειώνονται τα στοιχεία δειγματοληψίας (Αριθμός δείγματος, περιοχή, ζώνη, μέρα) είτε σε ετικέτα είτε απευθείας στην επιφάνεια του δοχείου

 

Χρόνος Μεταφοράς δειγμάτων:

 • Ο χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης στο εργαστήριο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
  συντομότερος. Εάν η μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο απαιτεί περισσότερες από
  48ώρες τότε η μεταφορά θα πρέπει να γίνει υπό ψύξη και παράλληλη αεροξήρανση ώστε το
  δείγμα να παραμένει απλά υγρό.

 

 

Πηγές: www.researchgate.net, www.moa.gov.cy