Με έξι καθεστώτα κλείδωσε ο φάκελος των άμεσων ενισχύσεων, «τρύπιο τσουβάλι» η βασική ενίσχυση, αποκαθίστανται οι αδικίες στις επιδοτήσεις λέει η Ευρώπη.

Ανακατανομή των ενισχύσεων, οικονομικά κίνητρα µε μέτρα του νέου πρασινίσματος και των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων ανάπτυξης αλλά και στοιχεία ευελιξίας ως προς την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, διαμορφώνουν σύμφωνα µε την ανακοίνωση της Κομισιόν, μετά τη συμφωνία της μεταρρύθμισης που επετεύχθη. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Ανακατανομή εισοδηματικής στήριξης

Η ανακατανομή της εισοδηματικής στήριξης θα είναι υποχρεωτική. Τα κράτη µέλη θα αναδιανείμουν τουλάχιστον το 10 % προς όφελος μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και πρέπει στο στρατηγικό τους σχέδιο να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να το πράξουν.  Για πρώτη φορά, η ΚΑΠ θα περιλαμβάνει κοινωνικές προϋποθέσεις, που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι της ΚΑΠ θα πρέπει να σέβονται στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργατικού δικαίου προκειμένου να λαμβάνουν κονδύλια της ΚΑΠ.

Θα οριστεί νέο υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο στήριξης των νέων γεωργών στους προϋπολογισμούς των κρατών µελών για την εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ύψους 3%, για νέους γεωργούς (γεωργοί ηλικίας έως και 40 ετών). Αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει εισοδηματική στήριξη, επενδυτικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις εκκίνησης για νέους γεωργούς.

Οικονομικά κίνητρα σε αγρότες µε νέα πράσινα Μέτρα

Η νέα ΚΑΠ θα στηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία µε αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή της µέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, σύμφωνα µε την Πράσινη Συμφωνία και σύμφωνα µε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Επίσης, εισάγονται νέα εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό µε τον νέο τρόπο εργασίας, θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευµένες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της καλής διαβίωσης των ζώων:

Συνοχή µε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η νέα ΚΑΠ θα ενσωματώσει πλήρως την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΑΠ θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ θα επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Παροχή στήριξης υπό όρους: οι ελάχιστες απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΑΠ για να λάβουν στήριξη είναι πλέον πιο φιλόδοξες. Για παράδειγμα, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον το 3 % της αρόσιμης γης θα προορίζεται για τη βιοποικιλότητα και για µη παραγωγικά στοιχεία, µε δυνατότητα λήψης στήριξης µέσω οικολογικών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 7 %. Όλοι οι υγρότοποι και οι τυφώνες θα προστατεύονται.

Προσφορά οικολογικών προγραμμάτων: θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη µέλη. Αυτό το νέο προαιρετικό μέσο θα ανταμείβει τους γεωργούς για την εφαρμογή φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κ.λπ.), καθώς και για βελτιώσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % του προϋπολογισμού τους για την εισοδηματική στήριξη σε οικολογικά προγράμματα, συνολικού ύψους 48 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό άμεσων ενισχύσεων.

Αγροτική Ανάπτυξη: Τουλάχιστον το 35 % των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης θα διατίθεται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες προωθούν περιβαλλοντικές και κλιματικές πρακτικές και πρακτικές καλής διαβίωσης των ζώων.

Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρέπει να συμβάλει σημαντικά στις συνολικές δαπάνες της Ένωσης για το κλίμα. Για ρεαλιστικό και άρτιο υπολογισμό, η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2025 νέα, διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία θα υπερβαίνει τις υφιστάμενες μεθόδους.

Πιο ευέλικτη ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ εισάγει νέο τρόπο εργασίας, µε βάση τον οποίο κάθε κράτος µέλος θα καταρτίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑΠ, καθώς και οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, όπως περιγράφονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ εστιάζει στις επιδόσεις, χάρη στα εξής:

Ανακοίνωση Λιβανού

Με ίδιους πόρους στη νέα περίοδο

Για µία συμφωνία που δίνει περισσότερα κίνητρα για τους νέους γεωργούς και θα στηρίξει το εισόδημα αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της εσωτερικής σύγκλισης για τους κατόχους ιστορικών δικαιωμάτων, έκανε λόγο το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του. «Και το σημαντικότερο είναι ότι πετύχαμε για τη χώρα µας τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα µε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (της τάξης των 19,3 δις ευρώ), παρά την μείωση που υπέστη στο σύνολό της, και μάλιστα µε ενισχυμένο τον επενδυτικό – μεταρρυθμιστικό Πυλώνα ΙΙ αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του Σπήλιου Λιβανού, η συμφωνία για την ΚΑΠ:

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση