Όσοι έχουν μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και αιτούνται τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα στην ίδια περιφέρεια με τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα, τότε η αίτησή τους απορρίπτεται.

Αυτό αναφέρει, τροποποιητική απόφαση που προσθέτει ακόμα έξι κατηγορίες γεωργών οι οποίοι δεν δύναται να λάβουν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα για την περίοδο 2015-2022.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, δεν χορηγούνται δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα σε γεωργούς που επιστρέφουν εκουσίως δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σε αυτό.

Αναλυτικά η απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 υπουργικής απόφασης Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. (Β’ 1691)», αναφέρει:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 (Β’ 1691).

 

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 υπουργικής απόφασης Τροποποιείται η υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1691) ως εξής:

«Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015-2022 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την ΕΑΕ. Αιτήματα δικαιούχων που έχουν ήδη ωφεληθεί μια φορά από το Εθνικό Απόθεμα (χορήγηση δικαιωμάτων ή προσαύξηση μοναδιαίας αξίας), απορρίπτονται σε επόμενα έτη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν πληρούν και σε άλλο έτος τις προϋποθέσεις χορήγησης ή προσαύξησης της μοναδιαίας αξίας»

Δεν χορηγούνται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε: […]

δ) Γεωργούς για τους οποίους έχει διαπιστωθεί η δήλωση ψευδών στοιχείων ως αποτέλεσμα ελέγχου στην υποβληθείσα ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

ε) Γεωργούς που ως αποτέλεσμα ελέγχου στην υποβληθείσα ενιαία αίτηση ενίσχυσης έχει διαπιστωθεί η άρνηση ελέγχου.

στ) Γεωργούς οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και αιτούνται τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην ίδια περιφέρεια με τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

ζ) Γεωργούς που επιστρέφουν εκουσίως δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.

η) Γεωργούς με ηλικία μικρότερη των 18 ετών (βάσει του έτους γέννησης).

θ) Γεωργούς οι οποίοι δεν είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν διαθέτουν άδεια διαμονής επί μακρόν διαμενόντων.». 

 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Καν(ΕΕ)639/2014 γεωργοί νεαρής ηλικίας ορίζονται και νομικά πρόσωπα, στα οποία οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, όπως περιγράφονται στο ανωτέρω εδάφιο, ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία κατά το πρώτο έτος υποβολής από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας. Σε περίπτωση που πολλά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου, ο γεωργός νεαρής ηλικίας πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τον εν λόγω αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς.».

 

 

Ο περιφερειακός μέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο της βασικής ενίσχυσης, όπως ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως για το έτος χορήγησης διά του αριθμού των χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ειδικά για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 ο περιφερειακός μέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο της βασικής ενίσχυσης, όπως ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε με το σημείο 3 του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 2220/2020 αντιστοίχως για το έτος χορήγησης, μη περιλαμβανομένου του ποσού του εθνικού αποθέματος το οποίο προσαρμόζεται σύμφωνα με το σημείο 3(β) του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 2220/2020, διά του αριθμού των ήδη χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά περιφέρεια.

Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα υπόκειται σε ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των περιφερειακών ανώτατων ορίων για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω Κανονισμού, οι οποίες οφείλονται σε διακυμάνσεις του επιπέδου των εθνικών ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο Παράρτημα II του ανωτέρω Κανονισμού, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 δεν υπόκειται σε ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις.».

 

«2. Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ εξουσιοδοτείται να καθορίσει τις λεπτομέρειες των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα της παρούσας απόφασης με εγκύκλιό του.».

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση