Σε εφαρμογή του άρθρου 149 του Ν.4512/2018 για τον καθορισμό πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάπτυξη Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης – ΜΕΣ το οποίο εγκρίθηκε με την 161/30-06-2021 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΕΤ.

Η χρήση του ΜΕΣ έχει στόχο να ενισχύσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων, να συμβάλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης, να συμβάλει στην κατάλληλη επιλογή μέτρων ώστε το αποτέλεσμα να είναι αναλογικό, αποτελεσματικό και αποτρεπτικό και να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά τη λήψη των αποφάσεων μετά την ολοκλήρωση του επίσημου ελέγχου.

Το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) αφορά όλα τα στάδια παραγωγής. Μεταποίησης, διανομής και χρήσης τροφίμων και περιλαμβάνει:

ΕΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

 • Παροχή κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρηση
 • Έγγραφες συστάσεις
 • Διοικητικά μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά τροφίμων
 • Αύξηση της συχνότητας των ιδίων ελέγχων και επίσημων ελέγχων
 • Αναστολή μερική ή ολική και ανάκληση λειτουργίας
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
 • Επιβολή ποινικών κυρώσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Επίπεδο συμμόρφωσης που προκύπτει από το φύλλο ελέγχου
 • Διαχωρισμός των δυνητικών σοβαρών κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα
 • Προσδιορισμός ζητημάτων συμμόρφωσης που δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο
 • Εκτίμηση επιχειρηματικών παραγόντων

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δείτε όλο το ΜΕΣ  https://efet.gr

 

Πηγή: https://cibum.gr