Σε εφαρμογή του άρθρου 149 του Ν.4512/2018 για τον καθορισμό πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάπτυξη Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης – ΜΕΣ το οποίο εγκρίθηκε με την 161/30-06-2021 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΕΤ.

Η χρήση του ΜΕΣ έχει στόχο να ενισχύσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων, να συμβάλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης, να συμβάλει στην κατάλληλη επιλογή μέτρων ώστε το αποτέλεσμα να είναι αναλογικό, αποτελεσματικό και αποτρεπτικό και να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά τη λήψη των αποφάσεων μετά την ολοκλήρωση του επίσημου ελέγχου.

Το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) αφορά όλα τα στάδια παραγωγής. Μεταποίησης, διανομής και χρήσης τροφίμων και περιλαμβάνει:

ΕΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δείτε όλο το ΜΕΣ  https://efet.gr

 

Πηγή: https://cibum.gr

Αφήστε μια απάντηση