Μεταξύ 2007 και 2018, το μέσο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ αυξήθηκε, φθάνοντας τα 35.300 ευρώ ανά εκμετάλλευση και 22.500 ευρώ ανά ετήσια μονάδα εργασίας το 2018.

Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως στην Ελλάδα που ο μέσος όρος των αγροτικών εισοδημάτων κυμαίνεται στις 10.000 ευρώ, καθώς και βάσει των τύπων της γεωργίας, το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης κατόχων εκμεταλλεύσεων και διευθυντών. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα βασικά ευρήματα της έκθεσης «Οικονομική επισκόπηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ», που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Ιουλίου.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί μια επισκόπηση των βασικών οικονομικών εξελίξεων στις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έως το 2018, βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν για το δίκτυο δεδομένων λογιστικής εκμετάλλευσης (FADN). Η περίοδος ανάλυσης καλύπτει δεδομένα από το 2007 έως το 2018.

Η αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για την κτηνοτροφική παραγωγή αντίστοιχα κατά 34% και 36%, οδήγησε σε αύξηση του γεωργικού εισοδήματος κατά την περίοδο ανάλυσης. Όσον αφορά το εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας, το υψηλότερο μέσο εισόδημα καταγράφηκε το 2018 στα 22.500 ευρώ, ελαφρά αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το 2017 και 41% υψηλότερο από ό, τι το 2007.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, συνοπτικά, διαπιστώνονται τα εξής:

  • Όσον αφορά τις εισοδηματικές διαφορές στην ΕΕ, το υψηλότερο εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας (AWU) ήταν στα βορειοδυτικά της ΕΕ, ενώ το χαμηλότερο στο ανατολικό τμήμα. Οι εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στα σιτηρά, το κρασί, τα κηπευτικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είχαν εισόδημα ανά AWU πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2018. Αντίθετα, παρέμειναν κάτω από το μέσο όρο οι μόνιμες καλλιέργειες (εξαιρουμένων των οινοπαραγωγικών), εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στη βοσκή ζώων (εκτός γαλακτοκομικών προϊόντων) και μικτά αγροκτήματα.
  • Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης ότι κατά μέσο όρο, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από γυναίκες είχαν χαμηλότερο εισόδημα ανά AWU (38% χαμηλότερα από εκείνες που διαχειρίζονται οι άνδρες). Αυτό εξαρτάται επίσης από τον τύπο της γεωργίας και το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, οι γυναίκες τρέχουν κατά μέσο όρο μικρότερα αγροκτήματα, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και απόδοσης. Η διαφορά εισοδήματος ανά φύλο αφορά όλους τους τύπους γεωργίας, με το μεγαλύτερο χάσμα να παρατηρείται στα γαλακτοκομικά και στα μεγάλες καλλιέργειες.
  • Όσον αφορά την ηλικία σε επίπεδο ΕΕ, οι εκμεταλλεύσεις που οι διαχειριστές τους είναι ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν το χαμηλότερο εισόδημα κατά μέσο όρο, ακολουθούμενες από διαχειριστές άνω των 60 ετών. Ωστόσο, για τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από διαχειριστές άνω των 60 ετών έχουν το χαμηλότερο εισόδημα. Αυτή η διαφορά σε εθνικό επίπεδο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειονότητα των νέων γεωργών της ΕΕ βρίσκεται σε χώρες με χαμηλότερο από το μέσο όρο εισόδημα. Για παράδειγμα, το 47% των νέων αγροτών που εκπροσωπούνται στο FADN βρίσκονται στην Πολωνία και τη Ρουμανία.
  • Τέλος, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από διευθυντές με βασική ή πλήρη γεωργική κατάρτιση έχουν υψηλότερο εισόδημα ανά AWU (+ 59%) από εκείνες με διαχειριστές που έχουν μόνο πρακτική εμπειρία. Αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις χώρες, τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ.

 

Περαιτέρω λεπτομερή δεδομένα και ανάλυση μπορείτε να βρείτε στην έκθεση «Οικονομική επισκόπηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ», η οποία καλύπτει το εισόδημα της εκμετάλλευσης, τη γεωργική παραγωγή, το κόστος, τον ρόλο της στήριξης του εισοδήματος της ΚΑΠ και τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ.

 

 

Πηγή : www.agro24.gr