Η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργοσήμου του πρώην ΟΓΑ με βάση το καθεστώς των ασφαλιστικών κατηγοριών (κλάσεων) που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2020, περιλαμβάνεται σε σειρά ρυθμίσεων ασφαλιστικού περιεχομένου ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στη Βουλή από το Σάββατο 24 Ιουλίου. Με την εν λόγω ρύθμιση επιλύεται η εκκρεμότητα ως προς το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στα εργόσημα αυτά.

Συγκεκριμένα, κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών αυτών μέσω εργοσήμου ελέγχεται εάν οι εν λόγω εισφορές καλύπτουν αυτές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, με ελάχιστη την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ (κύρια σύνταξη, παροχές σε είδος και σε χρήμα, Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας). Σε περίπτωση ασφαλισμένου που υπάγεται για πρώτη φορά στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, επιλέγεται υποχρεωτικά η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ώστε η διαδικασία να γίνει ταχύτερα, χωρίς εμπλοκή του ασφαλισμένου.

Η ρύθμιση αφορά όλους τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ με εργόσημο, οι οποίοι πλέον θα γνωρίζουν τον χρόνο ασφάλισης στον οποίο αυτό αντιστοιχεί και βάσει του οποίου θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ή να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα.

Η αιτιολογική έκθεση

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παρούσα διάταξη εναρμονίζει την εκκαθάριση του εργοσήμου του πρώην Ο.Γ.Α. με το σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών του ν. 4670/2020. Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 22 του ν. 3863/2010, και ρυθμίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργοσήμου με βάση το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από 01.01.2020 (όταν τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών του ν. 4670/2020). Κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργοσήμου ελέγχεται εάν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία, που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, με ελάχιστη την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη για παροχές σε είδος και σε χρήμα, Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας), όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 40 και 41 παρ. 5 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4670/2020. Σε περίπτωση ασφαλισμένου που υπάγεται για πρώτη φορά στην ασφάλιση του π. Ο.Γ.Α., επιλέγεται υποχρεωτικά η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Δίνεται αναδρομική ισχύς στην προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε αυτή να έχει εφαρμογή για εισφορές που καταβλήθηκαν από 01.01.2020 με το νέο σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών του ν. 4670/2020.

Η διάταξη νόμου

Άρθρο 76

Εκκαθάριση εργοσήμου του πρώην Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) -Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3863/2010

Στο τέλος του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), περί της ασφάλισης στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Από 1ης.1.2020 ο χρόνος ασφάλισης από εργόσημο του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) υπολογίζεται ως εξής:

α) Χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών ασφάλισης

Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για ολόκληρο το έτος (ημέρες εργασίας άνω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 40 και την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, αναγόμενες σε δωδεκάμηνη βάση. Σε περίπτωση πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016.

β) Χρόνος ασφάλισης κάτω των 150 ημερών ασφάλισης

Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για μήνες ασφάλισης (ημέρες εργασίας κάτω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.), που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

γ) Εάν τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α., οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου αξιοποιούνται για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους βάσει της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 40 και την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016.

δ) Εάν τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον πρώην φορέα ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) ή το Δημόσιο, έχει εφαρμογή το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων αρχικά καθορίζεται ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει βάσει εργοσήμου και στη συνέχεια εφαρμόζεται το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος από άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας.

ε) Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, αυτές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εξοφλούνται σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που κατ’ της παρούσας παραγράφου προκύπτει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016.».

Ρυθμίσεις για ΑΜΚΑ και την απονομή παροχών σε χρήμα

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε στις λοιπές ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στο εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο του ΑΜΚΑ, προβλέπεται ο τρόπος ασφαλιστικής αντιμετώπισης των αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην Τίτλους Κτήσης), θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για την απονομή παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας και μητρότητας) για όλους τους φορείς του e-ΕΦΚΑ και αίρεται η εκκρεμότητα για εκατοντάδες μεταβιβάσεις σύνταξης λόγω θανάτου στο Ν.Α.Τ. Συστήνεται επίσης στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μονάδα Εμπειρογνωμόνων που θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, στα πρότυπα του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα:

Τι αλλάζει στον ΑΜΚΑ

Με τη ρύθμιση αναμορφώνεται το πλαίσιο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος συνιστά -μαζί με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου- το βασικότερο αριθμό ταυτοποίησης φυσικών προσώπων της χώρας, ενώ το θεσμικό του πλαίσιο έχει μείνει αμετάβλητο από το 2008. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε δικαιούχο, αποτελεί προϋπόθεση για κάθε επαφή του πολίτη με το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, για την πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας και για πάσης φύσεως παροχές, είτε ως ασφαλισμένου είτε ως ανασφάλιστου.

Επιχειρείται λοιπόν:

(α) να τεθούν θεμέλια για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΑΜΚΑ και να διευκολυνθούν οι πολίτες

Κωδικοποιούνται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα στάδια έκδοσης, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και αδρανοποίησης του ΑΜΚΑ, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και η αυτοματοποίηση όλης της διαδικασίας, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία του πολίτη. Με βάση τη νέα νομοθεσία, θα καθοριστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα εστιάζουν στην ταυτοποίηση του αιτούντος, στη νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα και στο δικαίωμα υπαγωγής στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

(β) να περιορισθεί η καταστρατήγηση

Θέτοντας σαφώς πλαίσιο δικαιούχων, εισάγοντας στάδιο ενεργοποίησης-απενεργοποίησης του αριθμού σε περίπτωση που ο κάτοχος ΑΜΚΑ πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου σε συνδυασμό και με τη χρήση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, εξασφαλίζεται η αποφυγή φαινομένων που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έκδοσης ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους, προσκόμισης πλαστών δικαιολογητικών ή και συνέχισης της χρήσης του ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή και λήψη προνοιακών παροχών.

Πώς θα αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην Τίτλους Κτήσης)

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (πρώην Τίτλος Κτήσης – πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης) μετά τη θέση σε ισχύ του συστήματος των ασφαλιστικών κατηγοριών (κλάσεων).

Συγκεκριμένα:

Ενιαία διαδικασία πιστοποίησης ανικανότητας για εργασία ή πιθανής ημερομηνίας τοκετού για όλους τους φορείς του e-ΕΦΚΑ

Με την έναρξη λειτουργίας στον e-ΕΦΚΑ της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτημάτων και χορήγησης επιδομάτων ασθενείας και ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτημάτων χορήγησης επιδομάτων μητρότητας, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενιαίων κανόνων για όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς ως προς τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και τις περιπτώσεις παραπομπής των αιτημάτων στις Υγειονομικές Επιτροπές για γνωμάτευση.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα εξακολουθούσαν να ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας του κάθε φορέα που εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, μητρότητας κ.λπ.). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο κάθε φορέας να αντιμετωπίζει διαφορετικά ποια είναι τα αρμόδια υγειονομικά όργανα για την γνωμάτευση της ασθένειας κ.λπ. και σε ποιες περιπτώσεις παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι για γνωμάτευση στις Υγειονομικές Επιτροπές (π.χ. στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περίπτωση γνωμάτευσης από ιδιώτη ιατρό η παραπομπή σε Υγειονομικές Επιτροπές γίνεται ακόμη και για μία ημέρα ασθενείας, ενώ αυτό δεν ισχύει σε άλλους πρώην φορείς).

Το προτεινόμενο άρθρο προβλέπει πλέον ενιαία διαδικασία πιστοποίησης της ανικανότητας για εργασία ή της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, ορίζοντας τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεσπίζοντας ενιαίους κανόνες παραπομπής των ιατρικών γνωματεύσεων στις Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη θέσπιση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών σε χρήμα.

Οι ενιαίοι κανόνες που τίθενται:

Σύσταση Μονάδας Εμπειρογνωμόνων για Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΜΕΚΥ)

Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΜΕΚΥ). Σκοπός είναι η υποστήριξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου από μία ευέλικτη κεντρική δομή με επιτελικό χαρακτήρα. Η νέα αυτή μονάδα θα έχει ιδίως τις ακόλουθες συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικών υποθέσεων και αναλύει τα οικονομικά, δημοσιονομικά και ανταποδοτικά τους αποτελέσματα, τα κίνητρα που αυτές διαμορφώνουν για απασχόληση καθώς και τις επιπτώσεις των πολιτικών στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

β) Παρακολουθεί και αναλύει, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, τις μεταβολές στην εγχώρια αγορά εργασίας και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος, ιδίως υπό το πρίσμα των δημογραφικών μεταβολών,

γ) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αρμοδιότητας ΥΠΕΚΥ που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό.

Η ΜΕΚΥ θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και επιδιώκεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνδιαμόρφωση των πολιτικών στο πεδίο των κοινωνικών υποθέσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Άρση εκκρεμότητας για χήρες συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η εκκρεμότητα για μια κατηγορία συνταξιούχων του Ν.Α.Τ., για τους οποίους επανυπολογισμός δυνάμει των διατάξεων του ν. 4387/2016, και κατ’ επέκταση, η μεταβίβαση των συντάξεων αυτών λόγω θανάτου του ναυτικού, στους δικαιούχους, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και τούτο διότι δεν τηρούνται στοιχεία για τις πραγματικές συντάξιμες αποδοχές τους, ούτε στο μηχανογραφικό σύστημα του Ν.Α.Τ., ούτε στους φυσικούς φακέλους.

Πρόκειται για συνταξιούχους ναυτικούς και δικαιούχους συντάξεων χηρείας αυτών, για τους οποίους η κύρια σύνταξη χορηγήθηκε με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις αλλά δεν είχε επανυπολογιστεί με βάση τον ν. 3075/2002. Για τους συνταξιούχους αυτούς δεν τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του Ν.Α.Τ. στοιχεία για τις πραγματικές συντάξιμες αποδοχές, καθώς, σύμφωνα με τον Κώδικα του Ν.Α.Τ., οι κύριες συντάξεις των ναυτικών υπολογίζονταν με βάση πίνακα τεκμαρτών συνταξιοδοτικών μισθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συντάξιμες αποδοχές.

Η ρύθμιση θα ανοίξει το δρόμο πρωτίστως για τη χορήγηση εκατοντάδων εκκρεμών συντάξεων χηρείας στο Ν.Α.Τ., οι οποίες «σκόνταφταν» στην αδυναμία υπολογισμού λόγω απουσίας στοιχείων για τις συντάξιμες αποδοχές των θανόντων συνταξιούχων.

Τροποποίηση έναρξης και λήξης υπαγωγής στην ασφάλιση του π. Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.)

Τροποποιείται η έναρξη και η λήξη της υπαγωγής στην ασφάλιση ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.).

Σήμερα, η υπαγωγή στην ασφάλιση των εν λόγω ασφαλισμένων συνδέεται με τη χορήγηση και τη διάρκεια της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η έναρξη της ασφάλισης συνδέεται με την έναρξη της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και, ομοίως, η διακοπή με τη διακοπή εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει για τους μη μισθωτούς που υπάγονται στον π. ΟΑΕΕ και τον π. ΕΤΑΑ.

Ειδικά για περιπτώσεις ασφαλιστέων προσώπων που δεν κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ, διατηρείται ο ισχύον τρόπος έναρξης και λήξης της ασφάλισης.

Η ρύθμιση:

Για περισσότερα δείτε το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφα όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής: www.hellenicparliament.gr

 

Πηγή:www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση