Οι οργανώσεις παραγωγών παρά τα φυσικά πρόσωπα φαίνεται να κινούνται πιο ζωηρά για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης αρδευτικών συστημάτων (Μέτρο 4.1.2) που δέχεται αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Άλλωστε τα συλλογικά σχήματα έχουν την τεχνογνωσία, τα χρήματα και τη συμβουλευτική υποστήριξη που απαιτείται για ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, που κάθε άλλο παρά φιλόξενο θεωρείται για μεμονωµένες επενδύσεις. Να σημειωθεί εδώ πως επιλέξιμα αγροτεμάχια θεωρούνται όσα αναφέρονται στις ΕΑΕ 2020 των µελών, αλλά και αυτά που προτίθενται να αποκτήσουν. Για να θεωρηθεί µία επένδυση εγκατάστασης αρδευτικού συστήματος συλλογική και επιλέξιμη πρέπει να συμμετέχουν όλα τα µέλη µε τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλεξιµότητα των αγροτεμαχίων/επενδύσεων διότι στην περίπτωση που κάποια αγροτεμάχια κριθούν ως µη επιλέξιμα, δεν θα πληρείται η προϋπόθεση της συλλογικότητας, µε αποτέλεσμα η επένδυση να απορριφθεί για το συλλογικό σχήμα (δηλαδή και για τα υπόλοιπα µέλη). Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην υλοποίηση αργότερα ενός εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου (πρέπει όλα τα µέλη να υλοποιήσουν) και στην περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων (τυχόν αλλαγή μπορεί να άρει τη συλλογικότητα της επένδυσης. Επίσης, για να θεωρηθεί η ανόρυξη γεώτρησης ή οι δεξαμενές ύδατος συλλογική επένδυση πρέπει όλα τα µέλη του συλλογικού σχήματος να ωφελούνται της επένδυσης (τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο κάθε µέλους να αρδεύεται). Και πάλι πρέπει να µην απολεσθεί η έννοια της συλλογικότητας κατά την υλοποίηση και την περίοδο των μακροχρονίων. Σημειώνεται ότι η επιδότηση για γεωτρήσεις είναι 55-80% του κόστους και για επενδύσεις αρδευτικού εξοπλισμού 60-85%. Ο φάκελος μπορεί να περιέχει δαπάνες έως 500.000 ευρώ όσον αφορά συλλογικά σχήματα.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση