Ζορίζονται σιγά-σιγά όσοι επένδυσαν ήδη κάποια λεφτά για να μπουν στο πρόγραμμα αναμένοντας την πρόσκληση, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για Τυπική Απόδοση και ανεργία.

Τέλη Σεπτεμβρίου µε αρχές Οκτωβρίου εκτιμούν οι μελετητές ότι θα βγει τελικά στον αέρα η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες, µε τα έξοδα πάντως ήδη να τρέχουν για όσους έχουν ξεκινήσει ήδη τις επενδύσεις (αγορά ζωικού κεφαλαίου, εκτάσεων κ.λπ.) ώστε να µπουν στο πρόγραμμα όταν αυτό ανοίξει. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η πρώτη δόση πληρωμής (24.500-28.000 ευρώ) θα µπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων αρκετά αργότερα, και συγκεκριμένα την Άνοιξη ή ακόμα και αρχές του καλοκαιριού του 2022.

Το γεγονός αυτό μοιάζει να ζορίζει σιγά-σιγά εκείνους που έβαλαν κάποια λεφτά για να µπουν στο πρόγραμμα, µε την ελπίδα ότι θα τα καλύψουν µε το που µπει το πριμ, την ώρα που και οι τράπεζες, αν δεν δουν το χαρτί ένταξης στο πρόγραμμα του νέου αγρότη, δεν προχωράνε σε χρηματοδοτήσεις. Βέβαια να σημειωθεί εδώ πως η ταχύτητα των διαδικασιών ένταξης στο πρόγραμμα και τελικά και της πληρωμής εξαρτάται κυρίως από τις περιφερειακές αρχές και τη στελέχωσή τους, αλλά και τον αριθμό των φακέλων που θα έχουν στη διάθεσή τους.

Από εκεί και πέρα, µε τις προδημοσιεύσεις (βαθμολογίας, προκήρυξης) να έχουν βγει στη δημοσιότητα από τον περασμένο Απρίλιο, αναμένονται επιπλέον διευκρινίσεις για να «κλειδώσουν» οι ενδιαφερόμενοι όχι µόνο την τελική τους μοριοδότηση αλλά και το αν τελικά είναι δικαιούχοι. Μία τέτοια περίπτωση για παράδειγμα είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Με βάση παλαιότερη διευκρινιστική εγκύκλιο των διαχειριστικών αρχών η φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα δεν είναι λόγος αποκλεισμού και ως εκ τούτου, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μένει να φανεί αν θα ισχύσει η παραπάνω διευκρίνιση και στο νέο πρόγραμμα. Παράλληλα, βάσει παλαιότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, επιτρεπόταν στον δικαιούχο να δηλώνει αγροτεμάχια και σε γειτονικούς νομούς, κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί για την ερχόμενη πρόσκληση.

Διευκρινίσεις που απαιτούνται

Για άλλα ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν, σχετική εγκύκλιος που είχε βγει για την πρώτη πρόσκληση ανέφερε τα εξής:

Νέες φυτείες (πχ νεαρά δένδρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν µπει στην παραγωγή.

Ανεργία: Βαθμολογείται εφόσον κατά το 18µηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρημένη κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι δώδεκα μήνες δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενοι.

Ιδιοκτησία (κριτήριο ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο): Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Τα παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί, μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθμολογούμενες αιτήσεις κατατάσσονται µε φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στον οποίο επισημαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

Παύση της εξωγεωργικής δραστηριότητας μόνο εφόσον κριθεί επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν

α) φυσικά πρόσωπα και

β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι ενήλικας έως 41 ετών.

2) Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.

3) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4) Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.

5) Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.

6) ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

7) Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8) ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή µη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.

9) ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

10) ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:

11) ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

12) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

13) Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση