Επιβεβαιώνεται και επίσημα η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, υιοθετώντας τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα για ειδικό πριμ εξόδου στους αγρότες που βρίσκονται κοντά στα όρια της συνταξιοδότησης.

Έτσι, όχι µόνο καταγράφεται µε σαφήνεια στο Εθνικό Σχέδια Διαβούλευσης η πρόθεση των αρμόδιων αρχών να αξιοποιήσουν το νέο κοινοτικό πλαίσιο αλλά γίνεται αναφορά και στην προσπάθεια αναζήτησης αυξημένων κονδυλίων, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καταστεί αποτελεσματική.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι το Μέτρο προτείνεται να προωθηθεί κυρίως για αγροκτήματα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον για να προωθηθεί η κινητικότητα της γης. Αυτό σημαίνει πιο απλά ότι εξετάζεται να έχουν προτεραιότητα ένταξης όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν τη γη τους σε άτοµα εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα και µε βάση το Σχέδιο Διαβούλευσης στις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρεται η «δημιουργία συνεργατικών σχημάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού», ενώ συμπληρωματικά στην ανάλυση αναγκών για την ελληνική ΚΑΠ, αναφέρεται επί λέξη: «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς λόγω της δυνατότητας που παρέχει για την συνεργασία μεταξύ νέου γεωργού που αναλαμβάνει τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης αποχωρούντος γεωργού ο οποίος μπορεί να παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη στον διάδοχο γεωργό οδηγεί στην ανάγκη της μεγιστοποίησης των συνεργειών μεταξύ των παρεμβάσεων των δύο πυλώνων αλλά και των λοιπών κατηγοριών παρεμβάσεων του Πυλώνα 2 (π.χ. εκπαίδευση, επενδύσεις). Σημειώνεται ότι στο τρέχον ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 16 δεν παρείχε αυτή την δυνατότητα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθµός νέων γεωργών µέσω του σχετικού μέτρου της παροχής πρίμ πρώτης εγκατάστασης κατεγράφη την προγραμματική περίοδο 2000-2006 που εφαρμόσθηκε µέσω του ΕΠΑΑ 2000-2006 το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών.

Ο στόχος αυτής της παρέμβασης είναι οι αγρότες που έχουν συμπληρώσει το όριο συνταξιοδότησης που έχει καθοριστεί στην εθνική νομοθεσία ή πρόκειται να το συμπληρώσουν σύντομα, να παραχωρήσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση σε άλλο άτομο που θέλει να τους διαδεχθεί στο αγρόκτημα. Αυτή η ενίσχυση, περιορίζεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ετών ή μπορεί να δοθεί εφάπαξ.

Λεπτομέρειες ως προς το ύψος της επιδότησης ή τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα δοθεί δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημα. Επικρατέστερο σενάριο προς το παρόν, είναι η ενίσχυση να συνδέεται µε την αξία των δικαιωμάτων που διαθέτει στην κατοχή του και μεταβιβάζει ο γεωργός που αποχωρεί. Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξει μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δεν θα ξεπερνάει π.χ. τα 50.000 ευρώ.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr