Τα “ανοιχτά” προγράμματα του ΕΣΠΑ για αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες τον μήνα Οκτώβριο κι έπειτα είναι τα εξής:

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών υφιστάμενων, νέων ή υπό σύσταση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται / θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας και συγκεκριμένα στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Υποβολές αιτήσεων έως 06/10/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επιχορήγηση Γυμναστηρίων & Παιδότοπων

Παροχή κεφαλαίου κίνησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις Γυμναστηρίων & Παιδότοπων με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών δαπανών τους για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση ορίζεται σε 18.000€.

Υποβολές αιτήσεων έως 12/10/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

Η δράση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, από 500€ ως και 5.000€.

Υποβολές αιτήσεων έως 15/10/2021 (ώρα 15:00) – πήρε παράταση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών – Β’ κύκλος

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 4/10/2021 έως 18/10/2021 (ώρα 23:59)

Υποβολή:

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Ενίσχυση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”.

Επιδότηση από 5.000€ έως και 100.000€.

Υποβολές αιτήσεων έως 20/10/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της EE.

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενοι ή υπό σύσταση/ φορείς ΚΑΛΟ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Υποβολές αιτήσεων έως 20/10/2021 (ώρα 15:00) – πήρε παράταση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Athens Business Green Toolkit Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Αφορά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και για επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 30.000€. Η επιδότηση ανέρχεται στο 80%.

Υποβολές αιτήσεων έως 31/10/2021 (15:00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επιδότηση 100% ποσού 14.800€ για την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Υποβολές αιτήσεων ως 15/11/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

Υποβολές αιτήσεων με τη διαδικασία first in – first out ως 31/12/2021 (ώρα 17:00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση