Την ενεργοποίηση του Μέτρου 8.1 «Δάσωση γεωργικών γαιών» µε 90 εκατ. ευρώ έχουν επανεντάξει στο καλεντάρι των προκηρύξεων οι διαχειριστικές αρχές, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατόχους αγροτικής γη άνω των 5 στρεμμάτων, όπου επιδοτούνται για τη φύτευση δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκονται.

Πρόκειται για 14 κωνοφόρα και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάμνοι),  αυτόχθονα είδη της μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει είδη που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία  (Robinia pseudoacacia) και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), καθώς και την Παυλώνια  (Paulownia spp) για την οποία υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον εάν θα περιλαμβάνεται στα επιλέξιμα είδη.

Είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp., ενώ περιλαµβάνονται στα επιλέξιμα είδη, στηρίζεται µόνο το κόστος εγκατάστασης τους (επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών δάσωσης) και αποκλείεται εκ των προτέρων η παροχή ενίσχυσης για τη συντήρησης αυτών (µη επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών συντήρησης). Ο κατάλογος εκτός από τα 108 επιλέξιμα είδη περιλαμβάνει και 5 στήλες µε τις ζώνες βλάστησης, ξεκινώντας από την ευµεσογειακή ζώνη των παραλιακών περιοχών μέχρι την εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων. Για κάθε είδος υπάρχει συσχετισμός µε µία ή περισσότερες ζώνες όπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Για  τον συσχετισμό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές ανά ζώνη.

Επίσης, για κάθε ζώνη υπάρχουν και τα είδη προτεραιότητας. Πρόκειται για είδη που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ζώνη. Η πρόβλεψη φύτευσης ειδών προτεραιότητας του καταλόγου, όπως και η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων αποτελούν κριτήριo επιλογής των δικαιούχων.

Είδη ενίσχυσης του Μέτρου 8.1

Στα τεχνικά σημεία του προγράμματος, το Μέτρο 8.1 οι ενισχύσεις που παρέχονται είναι τριών μορφών:

Η πρώτη μορφή ενίσχυσης αφορά την επιδότηση της εγκατάστασης φυτείας στο 100% του κόστους. Το μέγιστο ποσό εδώ είχε υπολογιστεί στα 9.090 ευρώ ανά εκμετάλλευση, ωστόσο θα επαναϋπολογιστεί. Στις δαπάνες εγκατάστασης περιλαμβάνονται:

Εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη μελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους.

Προμήθεια φυτωρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.

Φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.

Ο νέος υπολογισμός των τιμών ενίσχυσης θα βασιστεί στις τιμές των εγκεκριμένων από το ελληνικό κράτος (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών) ενιαίων τιμολογίων εργασιών – Πρασίνου (εγκατάσταση, συντήρηση φυτείας), Οικοδομικών (περίφραξη) κ.λπ. – και όχι σε μέσο όρο τιμών εμπορίου.

Η δεύτερη μορφή ενίσχυσης δίνεται ετησίως και για 8 έτη για την κάλυψη 100% του κόστους για τις εργασίες συντήρησης µε μέγιστο ποσό τα 538 ευρώ (θα επαναϋπολογιστεί). Στις εργασίες συντήρησης  (µόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populus και salix) περιλαμβάνονται:

Προμήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών

Διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση φυτών, λίπανση φυτών, φρεζάρισμα εδάφους, βοτάνισμα και σκάλισμα, αραιώσεις.

Καλλιεργητικές φροντίδες: επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιματικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδομένα των προηγούμενων περιόδων.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση