Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Επιπλέον, με την τροποποίηση προστέθηκαν νέα εναλλακτικά δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση: α) της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, β) της ύπαρξης ανενεργής γεώτρησης και γ) της επιδεξιότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 1

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/05/2021. Η υποβολή αίτησης γίνεται αφού αποδοθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο www.ependyseis.gr. Στη συνέχεια o υποψήφιος εισέρχεται στο www.ependyseis.gr και μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΥ∆ (π.χ. ΣΒΥ∆ – 0151).

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα απόoριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 24/11/2021 µε εµπρόθεσµη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr

2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου μόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 13/12/2021.»

Άρθρο 2

Το παράρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Προστίθεται στις Διευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 1 της ενότητας ΣΤ, νέο σημείο 10 ως εξής:

«10. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσκομίσει το δικαιολογητικό ∆5 για το αρδευτικό σύστημα, δύναται να συνυποβάλει µε την αίτηση στήριξης αίτημα για αυτοψία στο συγκεκριμένο εξοπλισμό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτός είναι απαξιωµένος. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης ο αξιολόγησης διαβιβάζει το αίτημα στη ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήματος στήριξης για ενέργεια. Η αυτοψία διενεργείται από υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνο ή ΤΕ Γεωπονίας της ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήματος στήριξης. Μετά την αυτοψία η ∆ΑΟΚ συντάσσει πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στον αξιολογητή. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι το αρδευτικό σύστημα είναι απαξιωµένο, τότε ο αξιολογητής το θεωρεί πλήρως αποσβεσµένο και εγκρίνει την αντικατάστασή του.

2. Προστίθεται στις Διευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 2 της ενότητας ΣΤ, νέο σημείο 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση κατεστραμμένης γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργού σημείου υδροληψίας δεν δύναται να εκδοθεί μέχρι την ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησης στήριξης, δύναται να κατατεθεί η απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάμενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθίσταται ανενεργό, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της

πρωτοκολλημένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη ∆/νση Υδάτων και τον αρμόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάμενης γεώτρησης σύμφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»

3. H 2η κουκίδα του δικαιολογητικού του Α/Α ∆4 του Πίνακα 3 της ενότητας ΣΤ αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις φoρητές αυτόνομες διατάξεις επαναφορτιζόμενων µπαταριών ιόντων λιθίου, προσκομίζεται προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε βάση την οποία τεκμηριώνεται η αντιοικονομικότατα της σύνδεσης.»

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση