Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος φέρνει ένα ειδικό καθεστώς με τίτλο «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία», στο οποίο θα υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια των αγροτικών επιχειρήσεων.

Ο Νόμος θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Νοεμβρίου και θα εφαρμοστεί από 1/1/2022. Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, οι Αγροτική Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών κ.λπ. Το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου που επιδοτείται θα είναι:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Είδη ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα μπορούν να επωφεληθούν κατά 100% από το κίνητρο επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

α) κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (για παράδειγμα αγροτικές αποθήκες, αμελκτήρια, στάβλοι, θερμοκήπια κ.λπ).

β) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (για παράδειγμα τρακτέρ, παρελκόμενα)

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

δ)Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που το επενδυτικό τους σχέδιο υπάγεται στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» ενισχύονται επίσης οι εξής δαπάνες:

α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της παρ. 1,

β. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,

γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της παρ. 8,

δ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,

ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10, στ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,

ζ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,

η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,

θ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και

ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Αναλυτικότερα, ο Αναπτυξιακός Νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση αναφέρει:

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 65

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

Άρθρο 66 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:

α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται στο στοιχείο της περ. 9 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,

β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο στοιχείο της περ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,

γ. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (L 354), υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού 1388/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (L 369).

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντάσσονται σε μια (1) τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Άρθρο 67

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.

2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:

α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της παρ. 1,

β. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,

γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της παρ. 8,

δ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,

ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10, στ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,

ζ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,

η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,

θ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και

ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Άρθρο 68

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, της παρ. 1 του άρθρου 9.

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.

Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.

3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που:

α. Ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής,

β. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: βα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ββ. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές εντός τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα. βγ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και βδ. από επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια: βδα. υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), 49 εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, βδβ. υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, βδγ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.).

5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη τυχόν μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Άρθρο 69

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13:: α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.

Άρθρο 15

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β΄ απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση