Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 6.1 Νέοι Αγρότες 2021, µε τις αιτήσεις για το πριμ των 35.000-40.000 ευρώ να ξεκινούν από την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 14 Δεκεμβρίου, µε τις διαχειριστικές αρχές να υποστηρίζουν πως δεν θα υπάρξει παράταση. Τώρα η προσοχή των υποψήφιων νέων αγροτών εστιάζει στη μοριοδότηση (βλ. πίνακα) καθώς η ένταξη θα γίνεται ανά Περιφέρεια. Δηλαδή αν στη Θεσσαλία η βάση είναι τα 55 µόρια, στην Δυτική Ελλάδα μπορεί να είναι τα 50. Τα πάντα εξαρτώνται από τα διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφέρεια (βλ. πίνακα σελ. 19) σε συνδυασμό µε το πλήθος των αιτήσεων. Ακολουθούν τα κύρια σημεία της προκήρυξης που δημοσιεύτηκε την περασμένη βδομάδα:

Δικαιούχοι ένταξης στο Μέτρο 6.1

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα: i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υποµέτρου 6.1.
 2. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (1.i). ii) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα µε τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας. iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (Ομάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη.
 3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης το 2021.
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
 6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισής τους.
 8. Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσμευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσμίες […].
 9. Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 10. ∆εν εμπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα µε το άρθρο 7.

Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκμετάλλευσης

 1. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών της εκμετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.
 2. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγιστη Τυπική απόδοση μικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ελάχιστη, μεγαλύτερη ή ίση των:

2.1. 12.000 ευρώ για ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια.

2.2. 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

 1. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

3.1. Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα ΕΑΕ.

 1. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
 3. Για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις:

6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει το 2021.

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι

∆εν κρίνονται δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

 1. Οι αρχηγοί εκμετάλλευσης φυσικού ή νομικού προσώπου οι οποίοι:

1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

1.2. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας.

1.3. Έχουν μόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή µη. ∆εν λογίζεται ως εξωγεωργική µη εξαρτημένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑ∆ 01, εκτός ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7).

1.4. Είναι δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

1.5. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ.

1.6. Έχουν σύζυγο που:

1.6.1. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος αναφοράς ή

1.6.2. Έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, κατά τα 2 προηγούμενα έτη του έτους αναφοράς ή

1.6.3. Είναι επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ εκτός και αν η ιδιότητα αυτή προκύπτει από τη δραστηριοποίηση  στον τομέα της αλιείας.

1.7. Είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

1.8. Λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως µη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).

1.9. Είναι άμεσα συνταξιοδοτούµενοι […]. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE.
 2. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθμολογία όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια του υποµέτρου 6.1 […].

Παραμονή στο αγροτικό επάγγελμα για 7-8 έτη

Οι δεσμεύσεις για τους υποψήφιους νέους αγρότες έχουν διάρκεια συνολικά 7 µε 8 έτη. Δηλαδή 3-4 έτη για το επιχειρηματικό σχέδιο συν διατήρηση δεσμεύσεων ακόμα 4 έτη μετά το τέλος του επιχειρηματικού σχεδίου. Αναλυτικά η πρόσκληση μεταξύ άλλων αναφέρει:

Δεσµεύσεις και Υποχρεώσεις

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ιδίως τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 3. Ο δικαιούχος, α) από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο
 4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασής του.
 5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης.
 6. Για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου.
 7. Εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».
 8. α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.
 9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.
 10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης, ανάλογα µε την μόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να µην μειωθεί κάτω από τα: 12.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, 10.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. 8.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και 8.000 ευρώ για τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 11. Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας.
 12. Οι δεσμεύσεις των περ. 7 -10, τηρούνται έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. […]

Ολόκληρη η πρόσκληση διαθέσιμη εδώ

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση