Τα κριτήρια προτεραιότητας και τη μοριοδότηση που θα καθορίσουν τους δικαιούχους για τις προσκλήσεις Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (μετατροπή και διατήρηση βιολογικών πρακτικών) ύψους 400 εκατ. ευρώ που αναμένεται να εκδοθούν το Δεκέμβριου, γνωστοποίησαν οι διαχειριστικές αρχές.

Συνολικά τέσσερις είναι οι δράσεις που θα προκηρυχθούν. Δύο για τη φυτική παραγωγή (παλιοί και νεοεισερχόμενοι στον κλάδο των βιολογικών) και δύο για τη ζωική (παλιοί και νεοεισερχόμενοι στον κλάδο των βιολογικών). Κάθε μία έχει τα δικά της κριτήρια μοριοδότησης. Αναλυτικά:

Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχου:

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και έχει εντάξει στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την 31/12/2020

Κριτήρια μοριοδότησης

Σε κάθε κριτήριο τα μόρια πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή βαρύτητας

 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας (βαρύτητα 40%):

Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση:

Από 18 έως και 40 ετών: 100 μόρια (π.χ 40% βαρύτητα ίσον 40 βαθμοί)

Από 41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 2 μόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 98.

Από 51 ετών έως και 55 η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 3 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 77.

Από 56 ετών έως και 65 η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 6 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 59.

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα μόριο.

 

 1. Εντασσόμενη έκταση (55% βαρύτητα):

2.1 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 20 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10)

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 20 μόρια.

2.2 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 20 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 20 μόρια.

2.3 Το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 20 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 20 μόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων): 40Χ (υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης/συνολική έκταση της εκμετάλλευσης που ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

 1. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας (5% βαρύτητα).

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 100 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 100 μόρια.

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης (1+2+3)=100. Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 89 μόρια.

 

Δράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχου

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχει εντάξει αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές, στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.

Κριτήρια μοριοδότησης

Σε κάθε κριτήριο τα μόρια πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή βαρύτητας

 1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος (30% βαρύτητα).

Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα πέντε (5) έτη. Ως ημερομηνία ένταξης της εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία ένταξης του παλαιότερου ενταγμένου στο σύστημα αγροτεμαχίου του υποψηφίου. 20 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας

 1. Εντασσόμενη έκταση (50% βαρύτητα):

2.1 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 20 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10)

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 20 μόρια.

2.2 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 20 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 20 μόρια.

2.3 Το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 20 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 20 μόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων): 40Χ (υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης/συνολική έκταση της εκμετάλλευσης που ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

 

 1. Επαγγελματίας αγρότης (15% βαρύτητα):

3.1 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα μέλος ενήμερου Συνεταιρισμού, ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Ομάδας Παραγωγών μέχρι την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 100 μόρια.

3.2 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 50 μόρια

 1. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας (5% βαρύτητα).

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 100 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 100 μόρια.

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης (1+2+3+4)=100. Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 90 μόρια.

 

Δράση 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχου

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχει εντάξει στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, βοσκοτόπους, εκτροφές, κυψέλες ή παραφυάδες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την 31/12/2020

Κριτήρια μοριοδότησης:

Σε κάθε κριτήριο τα μόρια πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή βαρύτητας

 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας (βαρύτητα 60%):

Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση.

Από 18 έως και 40 ετών: 100 μόρια (π.χ 60% βαρύτητα ίσον 60 βαθμοί)

Από 41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 2 μόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 98.

Από 51 ετών έως και 55 η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 3 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 77.

Από 56 ετών έως και 65 η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 6 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 59.

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα μόριο.

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (βαρύτητα 40%). Έκταση η οποία καλλιέργειται με βιολογικές ζωοτροφές: 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων (ha) λαμβάνει 100 μόρια.

Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης για τη Δράση 11.1.2 είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

 

Δράση 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχου

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχει εντάξει βοσκοτόπους ή εκτροφές, ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.

Κριτήρια μοριοδότησης

Σε κάθε κριτήριο τα μόρια πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή βαρύτητας

 1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος (30% βαρύτητα): 

Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των άμεσων προηγούμενων 5 ετών από την ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 20 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής κτηνοτροφίας

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (βαρύτητα 40%). Έκταση η οποία καλλιέργειται με βιολογικές ζωοτροφές: 

2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων (ha) λαμβάνει 100 μόρια.

 1. Επαγγελματίας αγρότης (30% βαρύτητα): 

Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 100 μόρια

Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης για τη δράση 11.2.2. είναι: «Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος».

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση