Με εγκύκλιο οδηγιών που υπογράφεται από τον πρόεδρο, Δημήτρη Μελά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξηγεί βήμα προς βήμα πώς γίνονται οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις πληρωμής για το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών νιτρορύπανση), τη διατήρηση του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας και τη διατήρηση του αμπελώνα της Σαντορίνης.

Τα βήματα είναι τα εξής:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α. Αίτηση Πληρωμής: Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της κάθε Δράσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

• είτε απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,

• είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο.

Β. Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων: Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 12 και 20, της με αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της δράσης 10.1.2 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10, οι δικαιούχοι που εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους καταπολέμησης του δάκου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά, οφείλουν για κάθε έτος δέσμευσης να προβούν σε καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή του Πιστοποιητικού Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας εκάστου. Λεπτομέρειες ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 22, παρ. 6 της με αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10, οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά κάθε έτος τα εξοφλημένα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.-πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για τις Εργαστηριακές Αναλύσεις και την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών καθώς και τη διαπίστευση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις. Λεπτομέρειες ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

Γ. Διοικητικοί Έλεγχοι: Αρμόδιοι Φορείς για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων πληρωμών του παρόντος άρθρου είναι οι ΔΑΟ/ΔΑΟΚ μέσω του Συμφώνου Διασφάλισης Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συνυπογραφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και των Περιφερειών. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής και διακρίνεται σε:

α) διοικητικό οπτικό και

β) σε διοικητικό μηχανογραφικό – διασταυρωτικό με άλλες βάσεις δεδομένων.

Στις ενδείξεις μη συμμόρφωσης που προκύπτουν από ελέγχους διασταύρωσης δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εφόσον απαιτείται, με επιτόπιο έλεγχο.

Οι διοικητικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ κ.τ.λ.) διεξάγονται μηχανογραφικά, μεταξύ των αιτούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, με στόχο να διαπιστωθεί ότι:

i. πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τηρούνται η γραμμή βάσης, οι δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της δράσης,

ii. δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

iii. η αίτηση πληρωμής και τα παραστατικά ειδικών διατάξεων είναι πλήρη, υποβάλλονται εντός της σχετικής καθορισμένης προθεσμίας και αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα,

iv. υπάρχει συμμόρφωση με τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, κατά περίπτωση.

Οι Διοικητικοί έλεγχοι των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων υλοποιούνται επί της οθόνης στο 100% των αιτήσεων πληρωμής και για το σύνολο των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί και επισυναφθεί στο Π.Σ. για το έτος εφαρμογής από υπαλλήλους των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, όπως περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δ. Χρονικά διαστήματα Προκαταβολής – Εκκαθάρισης

Δ1. Πληρωμή Προκαταβολής: Μετά την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας που αφορούν την απώλεια εισοδήματος, δύναται να καταβάλλεται προκαταβολή επί του ποσού απώλειας εισοδήματος πριν την 1η Δεκεμβρίου έκαστου έτους εφαρμογής.

Δ2. Πληρωμή Εκκαθάρισης: Μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής των δικαιούχων, των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 13 και 14 της υπ΄ αριθμ. 1013/95296/05.04.2018 Υπουργικής Απόφασης διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό του τελικού ποσού πληρωμής. Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

Ε. Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής: Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της κάθε Δράσης, σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των ενεργών Τεχνικών Δελτίων των δικαιούχων των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

Η αξιολόγηση διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματα, οι κυρώσεις – μειώσεις – αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων καθώς και τυχόν συμψηφισμοί.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ επί του πληθυσμού σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα μεταφέρονται από το χειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020). Οι υπολογισμοί πληρωμής οι οποίοι δεν περιέχουν κανένα δικαιούχο, είτε επειδή δεν έχουν υποβληθεί ενδικοφανείς προσφυγές είτε επειδή δεν υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο, ακυρώνονται από το χειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος και δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια των σημείων ΣΤ, Ζ και Η.

ΣΤ. Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής: Μετά την αποστολή των στοιχείων υπολογισμού πληρωμής από το ΠΣ στο Ο.Π.Σ.Α.Α.:

α) ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης της παρτίδας με την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης από τον ΕΦΔ, και

β) συγκροτείται φάκελος πληρωμής από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ (ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τυχόν ενδικοφανών προσφυγών) ανά πρόσκληση και σύμφωνα με τις Περιφέρειες Στήριξης, τις Προτεραιότητες, τις Περιοχές Εστίασης, λαμβάνοντας υπόψη:

• τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

• των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και

• των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων.

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται επί του φακέλου πληρωμής από υπαλλήλους των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ και πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές Α΄ και Β΄ που ορίζονται με Απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ καθώς και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να κατέχουν σχετικά δικαιώματα πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα και το Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Β΄ ελεγκτή μπορεί να υπογράψει μόνο ένας ελεγκτής, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ύπαρξη τριών διαφορετικών υπογραφών στις καταστάσεις (ενός ελεγκτή, του προϊσταμένου και του Διευθυντή). Ο προϊστάμενος μπορεί να υπογράψει και ως ελεγκτής Β΄.

Ζ. Δικαιολογητικά Φακέλου Πληρωμής: Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

i) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής ανά παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καθώς και οι εφαρμοζόμενοι συμψηφισμοί με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή. Η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής παράγεται και εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ.

ii) Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης της παρτίδας. Η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού σελίδων είναι δυνατό να εκτυπωθούν μόνο η πρώτη και οι τελευταίες σελίδες, όπου θα φαίνονται το σύνολο των παραγωγών και όλοι οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό αντίγραφο (CD).

iii) Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο παράγεται μηχανογραφικά από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης. Η αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ.

iv) Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, η οποία παράγεται και εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ.

Με την κατάσταση αυτή βεβαιώνεται ότι για την πληρωμή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης
  2. Τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού – διασταυρωτικού ελέγχου καθώς και του διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος,
  3. Η Λίστα ελέγχου Δείγματος (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) με τα αποτελέσματα του διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών

v) Λίστες ελέγχων (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) οι οποίες εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης και είναι οι παρακάτω:

◦ Έκθεση Επιτοπίων Ελέγχων του έτους σε σύνολο χώρας, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 2)

◦ Κατάσταση/ Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων επί της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3)

◦ Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης του Μέτρου υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 4)

◦ Κατάσταση από τη βάση δεδομένων, σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου, η οποία παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης.

Η. Κατάσταση αρχικοποίησης αρνητικών ποσών. Σε κάθε υπολογισμό πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα παράγεται κατάσταση στην οποία αποτυπώνονται τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των πολυετών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 (παρ. 3) και στο άρθρο 35 (παρ. 7) του κανονισμού 640/2015, καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Η κατάσταση αρχικοποίησης αρνητικών ποσών εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης, υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ και φυλάσσεται στο αρχείο της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

2. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Α. Διαβίβαση μη μηδενικής πληρωμής: Η ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διαβιβάζει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τους εκκαθαρισμένους φακέλους πληρωμής προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητά τους και να εγκριθεί η πληρωμή στο Ο.Π.Σ.Α.Α. Η διαβίβαση των φακέλων πληρωμής θα πρέπει να γίνεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

• Ο εσωτερικός φάκελος (ή πακέτο) ο οποίος θα περιλαμβάνει το φάκελο πληρωμής, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης θα φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του.

• Ο εξωτερικός φάκελος (ή πακέτο) θα περιλαμβάνει το διαβιβαστικό και τον εσωτερικό φάκελο, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης. Το Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος, μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου πληρωμής, προβαίνει σε «έγκριση παρτίδας» στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και προωθεί με υπηρεσιακό σημείωμα συνοδευόμενο από συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου φακέλου πληρωμής (συν. Υπόδειγμα 5), τους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την εκτέλεση της πληρωμής.

Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής και αποστέλλει στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.

Β. Διαβίβαση μηδενικής πληρωμής: Στην περίπτωση που από τον υπολογισμό πληρωμής προκύψει μηδενικό ποσό πληρωμής, συγκροτείται ο φάκελος πληρωμής και διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας προς έγκριση παρτίδας στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και αρχειοθέτηση χωρίς να αποσταλεί στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

3. Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης-πληρωμής

Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης από τη ΔΑΟ/ΔΑΟΚ στο ΠΣ, ώστε να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η διαδικασία της ανάρτησης υλοποιείται:

α) Στην περίπτωση μη μηδενικών παρτίδων μετά την καταχώριση της εκδοθείσας εντολής πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

β) Στην περίπτωση μηδενικών παρτίδων μετά την έγκριση της παρτίδας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

4. Κλείσιμο έτους

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους εφαρμογής, υπό την έννοια του άρθρου 75 του κανονισμού 1306/2014, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει μέσω του Π.Σ. που υποστηρίζει το μέτρο στη διαδικασία “Κλείσιμο Έτους”.

Με την εν λόγω διαδικασία οριστικοποιούνται οι πληρωμές σε επίπεδο δικαιούχου και δεσμεύσεων για το έτος που ολοκληρώνεται και εφαρμόζονται οι τυχόν ποινές απένταξης σε επίπεδο ΑΦΜ και ταυτοχρόνως το μέγιστο ποσό του Τεχνικού Δελτίου του έτους κλεισίματος μειώνεται στο ύψος του αιτούμενου ποσού, παρέχοντας τη δυνατότητα στον Ε.Φ.Δ. να “απελευθερώσει” τις σχετικές πιστώσεις στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω τροποποίησης της απόφασης ένταξης.

Παράλληλα, εγγράφονται τυχόν Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντα Ποσά (συμπεριλαμβανομένων των ποινών Πολλαπλής Συμμόρφωσης) ή Πολυετείς κυρώσεις στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων λαμβάνοντας κωδικό υπόθεσης, για την αναζήτησή τους ή συμψηφισμό. Με την εγγραφή τους οι πολυετείς κυρώσεις είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με επόμενες αναγνωρισμένες δαπάνες σύμφωνα με τα άρθρα 19(3) και 35(7) του Κανονισμού 640/2014 της Ε.Ε.

5. Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά – Πολυετείς Κυρώσεις

Με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία, ταυτόχρονα με την εγγραφή Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών ή Πολυετών κυρώσεων στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την λήψη κωδικού υπόθεσης, δημιουργείται και αποστέλλεται η πρόσκληση ειδοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για τους παραγωγούς της περιοχής ευθύνης του. Για την προαναφερόμενη πρόσκληση ενημερώνονται οι παραγωγοί με την αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (μέσω του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη διαχείριση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών – Ενιαίου Συστήματος Αχρεωστήτως) και κάνοντας χρήση των προσωποποιημένων κωδικών τους μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν το σχετικό έγγραφο πρόσκλησης 1ης ειδοποίησης. Αφότου ο παραγωγός υποβάλλει ηλεκτρονικά τυχόν αντιρρήσεις στο Ενιαίο Σύστημα Αχρεωστήτως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης, οι υπάλληλοι των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις εξετάζουν εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας τις συνολικά.

Για όσους παραγωγούς δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις ή απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις τους, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας δημιουργεί ηλεκτρονικά στο Ενιαίο Σύστημα Αχρεωστήτως την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει οι παραγωγοί, καθιστώντας τα ποσά διαθέσιμα για συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014.

Συνοδευτικά αρχεία

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση