Με πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθµός των υποψήφιων δικαιούχων στη 2η πρόσκληση Απονιτροποίησης, οι διαχειριστικές αρχές τροποποίησαν τα κριτήρια µοριοδότησης της ερχόµενης προκήρυξης.

Συγκεκριµένα, προτείνεται να δίνεται ανώτατη µοριοδότηση των 40 µορίων στο κριτήριο «Υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση», η οποία θα αντιστοιχεί σε έκταση 200 στρεµµάτων. Στην περασµένη πρόσκληση λάµβαναν τη µέγιστη µοριοδότηση εκτάσεις 1.000 στρεµµάτων, µε αποτέλεσµα να ενταχθούν περί τους 4.169 δικαιούχους. Επιπλέον εισάγετα ένα νέο κριτήριο, που θα µοριοδοτεί το «Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική.».  Αναλυτικότερα τα κριτήρια µοριοδότησης έχουν ως εξής:

  1. Υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση. Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (στρµ.) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση. (0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.2 µόρια, 1,1 στρµ.-2 στρµ.=0.4 µόρια, 2. 1 στρµ. – 3 στρµ.=0.6 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.=2 µόρια, … , 199,1 στρµ. -200 στρµ.= 40 µόρια, >200 στρµ. = 40 µόρια).
  2. Νέο κριτήριο: Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση σε σχέση µε την συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (1%=0.6, 2%=1.2, 3%=1.8… 100% =60 µόρια).
  3. Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). 0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.1 µόριο, 1.1 στρµ-2 στρµ.= 0.2 µόρια, 2.1 στρµ.- 3 στρµ.=0.3 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.= 1 µόριο, … ,199,1 στρµ. -200 στρµ.=20 µόρια, >200 στρεµµάτων=20 µόρια)

Αιτήσεις στήριξης µέσα στο ∆εκέµβριο

Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρµογής των δεσµεύσεων. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν εντός του ∆εκεµβρίου σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές. 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία: α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγµένα στη δράση 10.1.04 (Απονιτροποίηση) ή κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγµένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. να µην «µονοπωλήσουν» την ενίσχυση 

Όροι Επιλεξιµότητας

Τα αγροτεµάχια, της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Να είναι δηλωµένα ως αρδευόµενα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το έτος το οποίο ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και αποτελεί το «έτος αναφοράς». Όσον αφορά τη δέσµευση Γ «Χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες» τα προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην ως άνω ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη δενδρώδη καλλιέργεια.

-Τα προς ένταξη αγροτεµάχια βρίσκονται εντός της περιοχής παρέµβασης

-Όσον αφορά τη δέσµευση Γ «Χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες», για την οµάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηµατικό ελαιώνα.

Τα πριµ ανά δράση

Αγρανάπαυση: Οι δικαιούχοι πρέπει να θέτουν ετησίως σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης, ποσοστό το οποίο δύναται να αυξηθεί έως 50% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). Το ύψος της ενίσχυσης ποικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια και θα κυµανθεί: Καλαµπόκι: 43,5 έως 53,4 ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 50,2 έως 60 ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά: 60 ευρώ, Βαµβάκι: 60 ευρώ.

Aµειψισπορά: Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να θέτουν ετησίως σε αµειψισπορά έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης αρδεύσιµης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί µέχρι και στο 90% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). Το ύψος ενίσχυσης ανά στρέµµα θα ποικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια και θα οριστεί ως εξής: Αραβόσιτος 43,5 ευρώ έως 53,4 ευρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα: 35,8 έως 46,5 ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 ευρώ, Βαµβάκι 51,5 έως 60 ευρώ, Ηλίανθος 31,6 έως 32,2 ευρώ.

Χλωρά λίπανση:  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγµένης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί (χωρίς επιπλέον ενίσχυση).

Η ενίσχυση ανά στρέµµα θα οριστεί ως εξής: Εσπεριδοειδή 27,2 ευρώ, ελιά 45,2 ευρώ, ροδακινιά -νεκταρινιά- βερικοκιά 31,7 ευρώ, µηλιά-αχλαδιά 18,8 ευρώ.

Ζώνη Ανάσχεσης: Οι δικαιούχοι θα αναλάβουν να εφαρµόσουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, κατά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέσµευση αγροτεµάχια που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.). Η δέσµευση θα αφορά τις εξής καλλιέργειες: Χειµερινά σιτηρά, καλαµπόκι, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, φρέσκα λαχανικά, βαµβάκι και ηλίανθο.

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση