Συνολικά 12 παρεµβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει το υπό διαβούλευση στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το πλάνο παρεµβάσεων που εκπόνησαν οι αρµόδιες αρχές.

Συγκεκριµένα, το παρών για ακόµη µία περίοδο δίνουν τα Σχέδια Βελτίωσης µε 2 Μέτρα, οι Νέοι Αγρότες µε πριµ που µπορεί να φτάσει τα 57.500 ευρώ και πρώτη πρόσκληση το 2023, η Μεταποίηση (µόνο αγροτικό προϊόν), τα Συστήµατα Ποιότητας µε επιπλέον πιστοποιήσεις προς επιδότηση, το Μέτρο Συνεργασίας, οι Σύµβουλοι, η Κατάρτιση, η ενίσχυση Οµάδων Παραγωγών και η Ενεργητική Προστασία Καλλιεργειών (αντιχαλαζικά κ.λπ). Νέα Μέτρα που προβλέπονται αφορούν τις επενδύσεις ευζωίας των παραγωγικών ζώων και τις επενδύσεις στη βιοασφάλεια των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Έκπληξη αποτελεί η παντελής απουσία Αγροπεριβαλλοντικών Προγραµµάτων (Κοµφούζιο, Νιτρικά, Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές κ.λπ) και µένει να φανεί αν αυτά θα προστεθούν µέχρι να σταλεί το στρατηγικό σχέδιο στην Ευρώπη στο τέλος του έτους. Ή, τελικά θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες οι δράσεις του νέου πρασινίσµατος (οικολογικά σχήµατα). Είναι γεγονός πάντως ότι τα χρήµατα για το ΠΑΑ 2023-2026 είναι περιορισµένα στα 4 δις, και ήδη τα 1,5 δις περίπου θα απορροφηθούν τη µεταβατική περίοδο 2021-2022. Βέβαια, σηµειώνεται εδώ ότι λείπουν και τα Leader, τα οποία σίγουρα θα προστεθούν στην πορεία. Στις επόµενες σελίδες φιλοξενούνται τα 7 Μέτρα του ΠΑΑ που ξεχωρίζουν στον φάκελο της διαβούλευσης.

Όσον αφορά τώρα τις άµεσες ενισχύσεις, στα κείµενα που κοινοποιήθηκαν κατά τη «2η ∆ιαδικτυακή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση», επιβεβαιώνεται πως για τη νέα περίοδο δεν θα υπάρξει πρώτη κατανοµή δικαιωµάτων. Μοναδική λύση θα είναι οι µεταβιβάσεις για να ντύσουν «γυµνή» γη οι αγρότες που δεν θα µπορέσουν να µπουν στο Εθνικό Απόθεµα στη νέα ΚΑΠ.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως προς τα ενδιαφερόµενα µέλη, δεν κοινοποιήθηκε φάκελος για τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για την τύχη του συγκεκριµένου καθεστώτος.

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται ο φάκελος µε το στρατηγικό σχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή για διαβούλευση.

Δύο Μέτρα αποκλειστικά κτηνοτρόφων

Έργα αγροτικής μεταποίησης από 400.000 έως 5 εκατ. ευρώ θα μπορούν να επιδοτηθούν στα νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το βάρος σε επενδύσεις βιοασφάλειας και ευζωίας για κτηνοτρόφους με υψηλή επιδότηση σε δύο ξεχωριστά Μέτρα. Διπλή προκήρυξη για Νέους Αγρότες προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο (μία το 2023 και μία στο τέλος της περιόδου) όπου εξετάζεται για τους κτηνοτρόφους προσαυξημένο πριμ έως 20.000 ευρώ για την πρώτη τους εγκατάσταση

Παρεµβάσεις σε επενδύσεις στη µεταποίηση-εµπορία και  ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων:

Επιλέξιµοι τοµείς Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Γάλα, Αυγά, ∆ιάφορα Ζώα  (Μελισσοκοµία, Σηροτροφία κλπ), Ζωοτροφές, ∆ηµητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό, Ξύδι.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο, ανάλογα µε την περίπτωση. Οι µετεγκαταστάσεις και ο συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισµό αυτών.

Επιλέξιµες είναι οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε προϋπολογισµό από 400.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ.

Επιλέξιµοι ∆ικαιούχοι

Πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, µε προϋπολογισµό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον τις 400.001 ευρώ.

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης είναι:

α) µικρά νησιά Αιγαίου: 65%

β) λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες: 45%

γ) λοιπές περιοχές: 35%

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, µείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρµογής της παρέµβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%

Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2023 και το 2027 ενώ στην παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή  της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2021.

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την µορφή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης. ∆εν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων  και διαµορφώνεται ως εξής: Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 35.000 ευρώ για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 40.000 ευρώ µε βάση τα εξής:

α) αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και  3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) αύξηση κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την ένταξη του νέου γεωργού στο µέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης, και το  υπολειπόµενο 30% µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσό ενίσχυσης είναι ικανοποιητικό ως κίνητρο για την εγκατάσταση νέων γεωργών εάν συνυπολογισθεί ότι οι νέοι γεωργοί λαµβάνουν και πρόσθετη συµπληρωµατική ενίσχυση από τον πρώτο πυλώνα, έχουν αυξηµένη µοριοδότηση και λαµβάνουν το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης  ανεξαρτήτως τύπου / κατηγορίας επιλέξιµης επενδυτικής δαπάνης των επενδυτικών σχεδίων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης) και εντάσσονται ως δικαιούχοι των δράσεων εκπαίδευσης και παροχής γεωργικών συµβουλών. 

Τίθεται το ερώτηµα στη διαβούλευση αν τo πρίµ εγκατάστασης για αµιγώς κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι αυξηµένο κατά: α. 10.000 ευρώ, β. 15.000 ή  γ. 20.000 ευρώ. Οπότε το µέγιστο ποσό ενίσχυσης µπορεί τελικά να διαµορφωθεί µεταξύ 47.500 και 57.500 ευρώ.

Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης:

Η παρέµβαση αφορά σε όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ενσταβλισµένων ζώων και η βελτίωση της βιοασφάλειας.

Επιλέξιµες Επενδύσεις

Τα γενικά µέτρα βιοασφάλειας, που µπορούν να ενισχυθούν µέσω της Παρέµβασης µπορεί να περιλαµβάνουν:

Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιµετρικού φράκτη της εκµετάλλευσης ή ηλεκτρικής περίφραξης υψηλής έντασης, ώστε να εµποδίζεται η επαφή µεταξύ των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και των ανεπιτήρητων ζώων από άλλες εκµεταλλεύσεις ή/και άγριων ζώων.

∆ιαχωρισµός καθαρής και µη καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόµων κατά την είσοδό τους στην εκµετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: κατασκευή χώρων ιµατισµού, υπόδησης και απολύµανσης χεριών, εξοπλισµός καθαρισµού και λειτουργικής απολύµανσης υποδηµάτων κατά την είσοδο στους θαλάµους, κλπ.

∆ηµιουργία ανεξάρτητων διακριτών κατάλληλων χώρων για την αποµόνωση των νεοεισερχόµενων και των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων

Κατασκευή ράµπας φόρτωσης / εκφόρτωσης στην περίµετρο της εκµετάλλευσης, ώστε να µην εισέρχονται εντός αυτής µεταφορικά οχήµατα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων.

Αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υγρασίας,κλπ.

Ηλεκτρονικά συστήµατα επιτήρησης.

Εγκαταστάσεις ψύξης, θέρµανσης κατά προτεραιότητα µε την χρήση ΑΠΕ.

Μόνωση/στεγανοποίηση εγκαταστάσεων κατά προτεραιότητα µε φυσικά υλικά.

Μηχανολογικός εξοπλισµός για τον καθαρισµό και απολύµανση των εγκαταστάσεων και οχηµάτων (π.χ. απολυµαντικές τάφροι, φορητές µονάδες απολύµανσης, πλυστικά υψηλής πίεσης, συστήµατα καταιονισµού κ.ο.κ.).

Αντικατάσταση δαπέδων και λοιπού εξοπλισµού µε υλικά που περιορίζουν τον τραυµατισµό των ζώων.

Προµήθεια φορητού υγειονοµικού εξοπλισµού.  

Aγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόµενα (πυρκαγιά, παρατεταµένους καύσωνες, πχ πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού, κλπ).

∆ικαιούχοι της παρέµβασης

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης µπορεί να είναι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (φυσικά κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφοι ή νοµικά πρόσωπα ) συστηµατικής εκτροφής (αιγοπροβατοτροφίας,  βοoτροφίας, χοιροτροφίας, πουλερικών).

H ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών. Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γεωργό (κτηνοτρόφο).

∆εδοµένου ότι η σηµασία πρόληψης είναι εξαιρετικής σηµασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων και των ζοωνόσων το ποσοστό στήριξης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 80% του ποσού των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών. 

Ο µέγιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή) ορίζεται στα 100.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 25.000 ευρώ.

Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που συµβάλουν στην προστασία από φυσικές καταστροφές:

Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, τις πληµµύρες, την ξηρασία και τις πυρκαγιές καθώς και προστασία ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προληπτικών δράσεων:

Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρµατόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.,

Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ.

∆ικαιούχοι παρέµβασης

Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε την ιδιότητα του γεωργού ή σε οµάδες γεωργών (όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα ο δικαιούχος πρέπει να είναι έως 61 ετών και να έχει αποπληρώσει τις εισφορές ΕΛΓΑ.

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

α) Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νοµικού προσώπου έως τις 400.000,00 ευρώ.

β) Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήµα Γεωργών έως το 1.000.000 ευρώ.

γ) Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχηµάτων Γεωργών στο 100%.

Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και επαγγελµατικών οργανώσεων στο τοµέα της Γεωργίας:

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελµατικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά τη δηµοσίευση του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 16, για τις οµάδες ζωικής παραγωγής 10 και µε ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγή τις 150.000. Αντίστοιχα  ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 50, για τις οργανώσεις ζωικής παραγωγής 26 και µε ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής τις 500.000. και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής  παραγωγής είναι 50 και για της οργανώσεις 26 . Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύνολο των νήσων (εκτός Κρήτης και Έυβοιας) για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορφώνονται στο 50% των ανωτέρω.

Η οικονοµική στήριξη για τη σύσταση των νέων οµάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελµατικών οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση µε τη µορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπορεύσιµης αξίας των προϊόντων της οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήµατος στήριξης. Το ποσό στήριξης µπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ και ισούται ανά έτος µε ποσοστό της αξίς παραγωγής του συλλογικού σχήµατος (10% το πρώτο έτος, 8% το δεύτερο,…., 2% το πέµπτο).

Παρεµβάσεις σε Συστήµατα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίµων. Στο πλαίσιο της Παρέµβασης προβλέπεται η Στήριξη για νέες συµµετοχές σε συστήµατα ποιότητας

Για όλα τα επιλέξιµα συστήµατα ποιότητας, δικαιούχοι δύνανται να είναι παραγωγοί, φυσικά (έως 60 ετών) ή νοµικά πρόσωπα.

Επιλέξιµα συστήµατα ποιότητας

Για κάθε σύστηµα ποιότητας ανά εκµετάλλευση θα ισχύει ανώτατο όριο επιλέξιµης δαπάνης, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα (στοιχεία βάσει µελετών του Υπουργείου):

  1. Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ: 810 ευρώ.
  2. Κρασία (ΚΥΑ 5833/155045/12-12-2013) µε ονοµασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, 1.300 ευρώ.
  3. Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής: 810 ευρώ.
  4. Βιολογική Παραγωγή: 2.020 ευρώ.
  5. Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων (Καν. (ΕΚ) 543/2008 & Καν. (ΕΚ) 589/2008): 3.000 ευρώ.
  6. Βόειο κρέας ποιότητας: 2.620 ευρώ.
  7. AGRO 2-1/(AGRO 2-2)-ECOLABEL: 1.319 ευρώ.
  8. AGRO 3: 2.300 ευρώ.
  9. AGRO 7: 1.300 ευρώ.
  10. Agro 2 (πρότυπα Agro 2.1 και Agro 2.2) στην καλλιέργεια του βαµβακιού: 540-856 ευρώ.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών της δράσης.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριµένες ενέργειες/δεσµεύσεις για την καλή µεταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009).

Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν παρεµβάσεις που κατηγοριοποιούνται σε µια ή περισσότερες από τις τέσσερεις κατηγορίες: (α) ∆ιατροφή, (β) Σταβλισµό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συµπεριφοράς των ζώων, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Υψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση παρέχεται για 5 έτη (όσο διάστηµα αναλαµβάνονται οι νέες δεσµεύσεις) και αντιστοιχεί για κάθε δράση σε:

∆ράση 1. Χοίροι: 377,7 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 4 κεφαλές)

∆ράση 2. Κρεοπαραγωγές Όρνιθες εκτροφής: 197,53ευρώ  ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 77 πτηνά)

∆ράση 3. Ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής: 200,30 ευρώ ανά Μονάδα Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 77 πτηνά)

∆ράση 4. Αιγοπροβάτα: 497,70 ευρώ ανά ΜΖΚ (ΜΖΚ: 7 κεφαλές)

∆ράση 5. Βοοειδή: 435,20 ευρώ ανά ΜΖΚ (ΜΖΚ: 2 κεφαλές)

Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήµατος, ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν, καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 5% του συνόλου της ετήσιας ενίσχυσης που καταβλήθηκε για τις δεσµεύσεις καλής µεταχείρισης των ζώων.

Ολόκληρο το αφιέρωμα διαθέσιμο εδώ

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση