Με τροπολογία του υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά την εθνική σχολή δικαστικών λειτουργών, επικαιροποιείται, κατά βάση, το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή κρατικής αρωγής για θεομηνίες σε αγρότες, ετεροεπαγγελματίες που διατηρούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε λοιπούς πληττόμενους.

Ειδικότερα, με το άρθρο της τροπολογίας τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4797/2021, με την πρόβλεψη της δυνατότητας επέκτασης της εφαρμογής της επιχορήγησης του άρθρου 12Β για αντιμετώπιση ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής, ώστε υπό εξαιρετικές περιστάσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε καταστροφές μεγάλης έκτασης, να επιχορηγούνται, πέραν των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των κανόνων για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της Κρατικής αρωγής και των υφιστάμενων ρυθμίσεων του άρθρου 12.

Επίσης, με το άρθρο 7 θεσπίζεται νέα διαδικασία για την περίπτωση επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών, ειδικά σε φυτικά μέσα παραγωγής, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών και εφόσον οι εν λόγω ζημιές δεν καλύπτονται από τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, θεσπίζεται νέα διαδικασία, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εν λόγω ζημιές, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα από τον Ε.Λ.Γ.Α. στοιχεία, την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών του.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έναντι της εν λόγω επιχορήγησης, βασισμένης σε αρχικές εκτιμήσεις από διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ, για την άμεση στήριξη των πληττόμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Όσον αφορά τις λοιπές ρυθμίσεις της τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Όσον αφορά στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες:

α. καταργείται, αναδρομικά από την 1η.5.2021, η δυνατότητα παροχής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε κτιριακές εγκατασιάσεις,

β. εισάγεται γενική ρύθμιση για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ή έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις,

γ. αφαιρείται, κατά την εκκαθάριση και πληρωμή της επιχορήγησης και της προκαταβολής επιχορήγησης, το συνολικό ποσό (αντί του ημίσεος, όπως ισχύει σήμερα) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης,

δ. καθορίζεται με κ.υ.α. (αντί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει σήμερα) το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών και εξειδικεύονται οι περιοχές στις οποίες αφορά.

2.Καθίσταται η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής ο μηχανισμός που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση υποδομών και λοιπών έργων Δημοσίου μετά από θεομηνίες (πλέον της κρατικής αρωγής, όπως ισχύει σήμερα).

3.Ανατίθεται στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής η αρμοδιότητα του συντονισμού της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών στις δημόσιες υποδομές από θεομηνίες.

4.Παρέχεται δυνατότητα σύστασης επιτροπών κρατικής αρωγής και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, καθώς και σε περιπτώσεις μη επάρκειας των επιτροπών κρατικής αρωγής που συστήνονται με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, στις οποίες δύναται να ορίζονται μέλη και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών.

5.Δύναται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr, σε έκτακτες περιπτώσεις θεομηνιών, κατά τις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε μέγεθος καταστροφής και μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του προβλεπόμενου συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από θεομηνίες.

6. α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης, με κ.υ.α., έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πλήττονται από θεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

β. Καθίσταται η ως άνω ενίσχυση πρώτης αρωγής αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

γ. Καθορίζεται, αναδρομικά από την 1η.10.2020, η διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

7. Μετατίθεται για την 31η. 1.2022 (αντί της 30ης. 11.2021, όπως ισχύει) η προθεσμία εξέτασης των αιτήσεων ιδιωτών που κατέχουν ιδιοκτησίες στις θέσεις Ράχη και Μαχάλα Μαλεσίνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών από τον σεισμό του 1894, από την οικεία επιτροπή, που έχει συσταθεί προς τον σκοπό αυτό.

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 4797/2021

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την εξαίρεση από την επιχορήγηση των ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα, πλην των ζημιών σε κτίρια.».

2. Το παρόν ισχύει για ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες που εκδηλώθηκαν από την 1η.5.2021 και μετά.

Άρθρο 2

Ενίσχυση πρώτης αρωγής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 του ν. 4797/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 9, δύναται να χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9.»

Άρθρο 3

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 7 του ν. 4797/2021

Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που αφαιρείται από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής: «6. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του

ποσού της προκαταβολής και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6.»

Άρθρο 4

Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 του ν. 4797/2021

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που αφαιρείται από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 4, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο με τις καταστάσεις της παρ. 1 και τα σχετικά έγγραφα, χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην καταβολή στους δικαιούχους της προκαταβολής, αφαιρουμένου του ποσού της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9.»

Άρθρο 5

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής – Αντικατάσταση άρθρου 9 του ν. 4797/2021

Το άρθρο 9 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καθορίζεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα, με την κοινή απόφαση της παρ. 8.

2. Για την καταβολή των ενισχύσεων πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές περιεχόμενό της.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBAN (International Bank Account Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καταβάλλεται έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών και αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης του άρθρου 4.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, καθώς και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και πληρωμής δύνανται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της διαδικασίας, όπως μη έγκριση προσωρινά της αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς των ελέγχων οι συναρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα ή πλήρης φάκελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση, ή το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, που προσδιορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι αποζημίωσης, τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αφορά.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 6

Επιχορήγηση αγροτών – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 καταργείται, προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Επιχορήγηση αγροτών

«1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β.

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 7

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής -Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4797/2021

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται άρθρο 12Β ως εξής:

«Άρθρο 12 Β

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής

1. Σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από θεομηνία, ειδικά για τις ζημιές που έχουν υποστεί σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

3. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο οποίος τους ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών.

4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων είναι οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με τη διαδικασία των παρ. 6 έως και 9.

6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια της παρ. 5, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής και της αρχικής εκτίμησης των ζημιών, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

7. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίμηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής.

9. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και διαβιβάζει καταστάσεις δικαιούχων με τα απαραίτητα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, της προκαταβολής, κοινοποιώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής και της τελικής εκτιμώμενης ζημιάς, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

11. Η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά αγροτική εκμετάλλευση πραγματοποιείται βάσει των αυτοψιών και εκτιμήσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης.

13. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 12, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων και διαβιβάζει καταστάσεις τελικών δικαιούχων με τα απαραίτητα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής του παρόντος άρθρου, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’143), κοινοποιώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 8

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4797/2021

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς τη συμπλήρωση της αποστολής της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Η Επιτροπή αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση έργων και υποδομών του Δημοσίου, μετά από θεομηνίες.»

Άρθρο 9

Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4797/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται περ. δ) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για:

α) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16,

β) την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας για τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνία και τη συνδρομή μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής ως προς τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών,

γ) τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων και

δ) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών στις δημόσιες υποδομές από θεομηνίες.»

Άρθρο 10

Επιτροπές Κρατικής Αρωγής – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 16 ν. 4797/2021

Στο άρθρο 16 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Επιτροπές κρατικής αρωγής, δύνανται να συστήνονται και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, καθώς και σε περιπτώσεις μη επάρκειας των επιτροπών κρατικής αρωγής που συστήνονται με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της παρ. 1. Στις επιτροπές του πρώτου εδαφίου δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών.»

Άρθρο 11

Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής και υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις -Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), τροποποιείται η παρ. 4 με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, προστίθεται παρ. 9 και οι παρ. 4 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε φυσική μορφή. Σε έκτακτες περιπτώσεις θεομηνιών, κατά τις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε μέγεθος καταστροφής και μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής του άρθρου 10, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από θεομηνίες δύναται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr», η οποία δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου ένατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).»

«9. Υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, στο πλαίσιο εκτίμησης και καταγραφής ζημιών από θεομηνίες που έχουν εκδηλωθεί πριν την 1η.5.2021, δύναται να καλύπτονται από την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών, η οποία και καταβάλλεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.»

Άρθρο 12

Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ του ΜΕΡΟΥΣ Α’, προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ με τίτλο «ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

Άρθρο 13

Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α

Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πλήττονται από θεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 24Β, δύναται να χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24Β, ως πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

2. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη kol ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, αποκλεισμένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.

Άρθρο 14 Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), μετά το άρθρο 24Α, προστίθεται άρθρο 24Β ως εξής:

«Άρθρο 24Β

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών στα κτίρια με την κοινή απόφαση της παρ. 8. Η πρώτη αρωγή του άρθρου 24Α παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές περιεχόμενό της.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBAN (International Bank Account Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση του άρθρου 24Α βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καταβάλλεται έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων και αφαιρείται από το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων, όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και πληρωμής δύνανται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της διαδικασίας, όπως, ενδεικτικά, μη έγκριση προσωρινά της αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς των ελέγχων, οι συναρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή ο αϊτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτή, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ή για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το χορηγηθέν εφάπαξ ποσό πρώτης αρωγής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α, ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχων, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.

Άρθρο 15

Παράταση της προθεσμίας εξέτασης αιτήσεων για την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ευρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β. δ. της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας

– Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 του ν. 4778/2021

Στο άρθρο 28 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων, στο πλαίσιο διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή η οποία θα εξετάσει, έως τις 31.1.2022, αιτήσεις ιδιωτών, προκειμένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων και θα γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.

Η επιτροπή είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και μέλη

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεός Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα, οι όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση