Με νέα αναλυτική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια», διευκρινίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες όλων των απαιτούμενων διασταυρούμενων ελέγχων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει οι δικαιούχοι αγρότες προκειμένου να λάβουν τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων.

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Διασταυρούμενοι έλεγχοι

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των σχετικών στοιχείων αιτήσεων, διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων του συνόλου των γεωργών της χώρας στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, πραγματοποιείται κεντρικός διασταυρούμενος μηχανογραφικός έλεγχος αυτών και παράγονται αρχεία «ευρημάτων».

Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν άτυπα να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες που αφορούν :

Τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού (π.χ. έλεγχος ΑΦΜ, λογαριασμού τραπέζης, πρόωρης συνταξιοδότησης κ.λπ.).Το χαρτογραφικό υπόβαθρο και την ύπαρξη των αγροτεμαχίων (σύγκριση με βάση αρχείο ενοτήτων (c-ilots), διπλά αγροτεμάχια, υπέρβαση έκτασης κ.λπ.), καθώς και τα ζώα, μέσω της μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων για τα βοοειδή – αιγοπρόβατα, ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα για την ενίσχυση και να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση της ίδιας ενίσχυσης για το ίδιο ημερολογιακό έτος.

iii. Την εκπλήρωση των όρων επιλεξιμότητας σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις (π.χ. εκτάσεις μικρότερες των 0.3 εκταρίων, ανά τύπο καλλιέργειας, κ.λπ.).

Διασταύρωση με στοιχεία που παρέχονται από την ΑΑΔΕ

Τα σημαντικότερα σημεία των διασταυρούμενων μηχανογραφικών ελέγχων αφορούν κυρίως ελέγχους:

των δηλούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης και των δηλούμενων αγροτεμαχίων, αντίστοιχα, ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή χορήγηση της ίδιας ενίσχυσης ή στήριξης για το ίδιο ημερολογιακό έτος ή έτος υποβολής αιτήσεων και τυχόν αδικαιολόγητη σώρευση ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου ( 1 ), και των μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο σημείο 21 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014,στα αιτηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης σε διασταύρωση με την Κεντρική βάση δικαιωμάτων, ώστε να επαληθεύεται η ύπαρξη, η ορθότητά τους και η επιλεξιμότητα για ενίσχυση,

iii. μεταξύ των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ή/και στην αίτηση πληρωμής και των πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) ανά αγροτεμάχιο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των ίδιων των εκτάσεων για καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ των δικαιωμάτων ενίσχυσης και της προσδιορισθείσας έκτασης, ώστε να επαληθεύεται ότι τα δικαιώματα συνοδεύονται από τουλάχιστον ίσο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013,μέσω της μηχανογραφημένης κτηνιατρικής βάσης δεδομένων, ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των δηλωθέντων για την ενίσχυση βοοειδών – αιγοπροβάτων (για την επιλεξιμότητα δηλωθέντων βοσκότοπων για ενεργοποίηση εκτατικών δικαιωμάτων) και να ελέγχουν τα σημαντικότερα σημεία των διασταυρούμενων μηχανογραφικών ελέγχων αφορούν κυρίως αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση της ίδιας ενίσχυσης για το ίδιο ημερολογιακό έτος, μεταξύ της δήλωσης του δικαιούχου στην ενιαία αίτηση ότι είναι μέλος εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης, των πληροφοριών του άρθρου 17 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού και των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τις οικείες εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις, ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα για προσαύξηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013,

vii. υποβολής διπλής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τον ίδιο παραγωγό,

viii. υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εντός της σχετικής καθορισμένης προθεσμίας,

διασταύρωσης με τη βάση δεδομένων του χαρτογραφικού υποβάθρου, διπλής δήλωσης αγροτεμαχίου, υπέρβασης ενοτήτων κ.λπ.,επιβολής ποινών εξ αιτίας υπερβάσεων στις εκτάσεις προηγούμενων χρόνων μεγαλύτερων από 50%, στον ΑΦΜ (διασταύρωση με αρχείο του Υπουργείου Οικονομικών),

xii. στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (διασταύρωση με αρχείο τράπεζας),

xiii. πρόωρης συνταξιοδότησης (διασταύρωση με αρχείο της τράπεζας).

− Εφόσον από το διασταυρούμενο έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα που αφορούν αγροτεμάχια που εντάσσονται σε άλλα καθεστώτα (π.χ. μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, κ.λπ.) ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι επιπλέον έλεγχοι και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

− Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία παρατυπίας ή υπάρχουν ενδείξεις για παρατυπίες που προκύπτουν από τους διασταυρούμενους ελέγχους ή η υπηρεσία δεν πεισθεί από τις εξηγήσεις του αιτούντα για τα προβλήματα που προέκυψαν, δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εάν χρειάζεται, με επιτόπιο έλεγχο.

− Όταν σε ένα αγροτεμάχιο αναφοράς (τοπογραφική ενότητα) υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης από δύο ή περισσότερους γεωργούς στο πλαίσιο του ίδιου καθεστώτος ενίσχυσης και η συνολική δηλούμενη έκταση υπερβαίνει την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου αναφοράς με διαφορά που δεν εμπίπτει στην ανοχή μετρήσεων, μπορεί να εφαρμοστεί αναλογική μείωση των εκτάσεων των αγροτεμαχίων. Σημειώνεται ότι, οι προβλεπόμενες ανοχές εφαρμόζονται μόνο στο επίπεδο των αγροτεμαχίων των παραγωγών και όχι σε επίπεδο αγροτεμαχίου αναφοράς (ενότητα).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης μείωσης με το αιτιολογικό ότι ένας ή περισσότεροι εκ των άλλων ενδιαφερόμενων γεωργών προέβησαν σε δήλωση έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, πέραν της σχετικής ανοχής, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος τους.

− Αν μετά τη διεξαγωγή των διασταυρούμενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι ένα αγροτεμάχιο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ενωσιακές διατάξεις θεωρείται ως μη επιλέξιμο για ενίσχυση.

Κεντρικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι

Πραγματοποιούνται κεντρικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατόπιν διάθεσης στοιχείων από τις φορολογικές ή άλλες αρχές της χώρας

Οι έλεγχοι αφορούν

είτε στην επιβεβαίωση ή μη της έκτασης ιδιόκτητων αγροτεμαχίων βάσει του ΑΤΑΚείτε στην επιβεβαίωση ή μη της συνολικής δηλωθείσας έκτασης ανά κατηγορία είδους καλλιέργειας (βοσκότοποι, μόνιμες καλλιέργειες, ετήσιες)

Για τις περιπτώσεις επιβεβαίωσης ή μη της έκτασης ιδιόκτητων αγροτεμαχίων βάσει του ΑΤΑΚ, λαμβάνεται υπόψη η έκταση που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ εφόσον είναι μικρότερη της αντίστοιχης δηλωθείσας στην ΕΑΕ.

Για τις περιπτώσεις διάθεσης στοιχείων ανά είδος καλλιέργειας από την ΑΑΔΕ ήτοι, διάθεσης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων επιβεβαίωσης δηλωθείσας έκτασης στην ΕΑΕ (ποσοστό επιβεβαίωσης %) με βάση τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης (Ε9) αντίστοιχου έτους, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό επιβεβαίωσης και εφαρμόζεται γραμμική μείωση εκτάσεων εάν υπάρχει υπέρβαση στη δηλωθείσα έκταση στο σύνολο των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί είτε ως εκμισθωμένα από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη είτε ως ιδιόκτητα ανά κατηγορία είδους καλλιέργειας (ετήσιες, μόνιμες, βοσκότοποι). Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των συσχετιζόμενων αγροτεμαχίων μηχανογραφικά μέσω διασταυρούμενων ελέγχων

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω ελέγχου, στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκομίζοντας σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, συμπληρωματικά δικαιολογητικά που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο1 του ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων που αιτιολογεί την συνολικά δηλωθείσα έκταση στην ΕΑΕ.

Δεν γίνονται αποδεκτές ενστάσεις που αφορούν σε λανθασμένα υποβληθέντα στοιχεία στην ΕΑΕ είτε αυτά αφορούν στην συνολική έκταση των αγροτεμαχίων ανά κατηγορία καλλιέργειας (ετήσιες, μόνιμες, βοσκότοποι) ή την έκταση των αγροτεμαχίων είτε αφορούν σε διαφορετική χρήση από αυτή που δηλώνονται στην ΑΑΔΕ,Δεν γίνονται αποδεκτές ενστάσεις που αφορούν σε εκ νέου τροποποίηση των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης. Εάν από τον ισχυρό νομικό τίτλο προκύπτει ότι πράγματι ήταν στην κατοχή του αιτούντα την 31/5 του έτους αιτήσεων τότε η ένσταση δύναται να γίνει αποδεκτή.

1 Τίτλους κτηματολογίου (προσωρινούς ή οριστικούς) εφόσον υπάρχουν ή συμβολαιογραφικές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση) και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους / ΦΕΚ δημοσίευσης. Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας δύναται να προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, που αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών κατ’αναλογίαν με την παρ. 4.2.1 της απόφασης 556/09/2012 (ΦΕΚ Β ́ 3370/18.12.2012) του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.).

Για τις εκτάσεις που εμπίπτουν στα άρθρα 1 και άρθρα 28 του Νόμου 4061/2012 και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου από τις κατά τόπους Περιφέρειες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου η ένσταση να γίνει αποδεκτή, προσκομίζονται από τους παραχωρησιούχους τα εξής:

α) τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 10 του ιδίου νόμου, είναι σε ισχύ και δεν έχουν ανακληθεί.

β) Επίσης τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του νόμου ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Οι τίτλοι κυριότητας που εκδόθηκαν βάσει των άρθρων 22, 23 και της παρ. 4 του άρθρου 36 του νόμου.

Κατ’ εξαίρεση γίνονται αποδεκτές και οι αποφάσεις των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που δικαιώνουν τον κάτοχο, αποκλειστικά για την έκταση που αυτές ορίζουν και εφόσον το καταβαλλόμενο τίμημα εξοφλείται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση.

δ) Ειδικότερα για τα ακίνητα της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4061/2012 αποδεκτές είναι οι αποφάσεις και τα πορίσματα των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 4 του ιδίου άρθρου.

ε) Σε κάθε περίπτωση επί των ανωτέρω δύναται να προσκομίζονται αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις εκτάσεις του Νόμου 4061/2012 μαζί με τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα που τις οριοθετούν.

Για τα εποικιστικά κληροτεμάχια που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με την εποικιστική νομοθεσία προσκομίζονται είτε οι οριστικοί τίτλοι παραχωρητήριών ή διάδοχοι μετεγγραμμένοι τίτλοι κυριότητας, είτε μισθωτήρια από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα κύριους – επικαρπωτές των ακινήτων.

Τα αποτελέσματα των ενστάσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣΕΑΕ και ο γεωργός ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Αν μετά τη διεξαγωγή των διασταυρούμενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι ένα αγροτεμάχιο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ενωσιακές διατάξεις θεωρείται ως μη επιλέξιμο για ενίσχυση.

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση