Χιλιάδες απλήρωτους αγρότες και άλλους τόσους απογοητευµένους άφησαν και πάλι οι πληρωµές της περασµένης εβδοµάδας, πριν τα Χριστούγεννα, µε ευθύνη των υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε, παρά τις θριαµβευτικές ανακοινώσεις των αρµοδίων για «επιτυχηµένες» πιστώσεις.

Ωστόσο η ουσία είναι ότι δεν πληρώθηκαν παραγωγοί µε θέµατα επιλεξιµότητας καθώς δεν «έκλεισαν» οι διορθώσεις, περίπου 19.000 αγρότες µε «αχρεωστήτως καταβληθέντα», παρά τις ενστάσεις που υπέβαλαν, αλλά και όσοι ήταν σε επιτόπιο έλεγχο, γιατί δεν καταχωρήθηκαν τα σχετικά αποτελέσµατα. Εκτός αυτών, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε όσους κτηνοτρόφους ήταν σε έλεγχο, ενώ δεν ήταν λίγες και οι περιπτώσεις µεταβιβάσεων δικαιωµάτων που δεν ολοκληρώθηκαν, µε αποτέλεσµα να µείνουν κι εδώ οι δικαιούχοι εκτός πληρωµής. Μάλιστα, δεδοµένη πρέπει να θεωρείται και η παρακράτηση ποσοστού περίπου 1,66% επί του µικτού ποσού των 851.647.764,36 ευρώ, λόγω δηµοσιονοµικής πειθαρχίας (για ποσά άµεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) – η οποία θα επιστραφεί στους αγρότες τον Σεπτέµβριο του 2022- και βάσει της ανακοίνωσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσο για το τεράστιο θέµα της κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος και τη µεγάλη απάτη µε τα δηµόσια βοσκοτόπια, µε συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να «ακουµπήσουν» το εν λόγω σκάνδαλο ανακοινώθηκε ότι «ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους 2021 σε 30.398 δικαιούχους, η αξία των οποίων ανέρχεται περίπου σε 31 εκατ. ευρώ και ακολουθεί επόµενη επεξεργασία όπου θα εξεταστούν και 5.642 αιτούντες δικαιωµάτων Εθνικού Αποθέµατος 2021 οι οποίοι περιλαµβάνονται σε περαιτέρω έλεγχο».

Ειδικότερα, οι κατηγορίες ελέγχου ενδεικτικά αφορούν :

Ενστάσεις από 10 έως 24 Ιανουαρίου για την εξισωτική αποζηµίωση

Λίγο καλύτερα αποδείχθηκαν τα πράγµατα στην περίπτωση της πληρωµής της εξισωτικής αποζηµίωσης, που αφορούσε ποσό 242.276.387,12 ευρώ και για τα τρία υποµέτρα του Μέτρου 13 σε 377.906 µοναδιαίους δικαιούχους. Ωστόσο, προφανώς και κάποιοι παραγωγοί έµειναν απλήρωτοί, δεδοµένου ότι και η ίδια η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι «συνεχίζονται επιπλέον µηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2021 µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε». Επ’ αυτής, µάλιστα, δίνεται και περιθώριο σε αγρότες και κτηνοτρόφους να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενοµένης από την 11 Ιανουαρίου και εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, δηλαδή µέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2022.

Μάλιστα, οι δικαιούχοι είχαν ήδη «υποψιαστεί» τι θα ακολουθήσει, αφού από τις λίστες των εγκεκριµένων και των απορριπτόµενων του Μέτρου 13, αρκετοί διαπίστωσαν µε έκπληξη στις καρτέλες τους ότι έχουν µεταφερθεί από τα ορεινά στα µειονεκτικά µετά την τελευταία ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια. Αυτό σηµαίνει ότι είδαν λιγότερα χρήµατα, δεδοµένου ότι για τα ορεινά η εξισωτική δίνει 12,5 ευρώ το στρέµµα και για τις µειονεκτικές 8,1 ευρώ το στρέµµα.

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση