Σε 11,69 ευρώ το στρέμμα στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 10,89 ευρώ στις μόνιμες καλλιέργειες και σε 9,81ευρώ στα βοσκοτόπια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης για τη νέα ΚΑΠ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda.

Η αναδιανεμητική στήριξη θα αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρωματική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Κάθε χρόνο από το 2023 και μετά , οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια στρεμμάτων:

Αροτραίων καλλιεργειών: 20 στρέμματα ελάχιστο 110 στρέμματα μέγιστο. Ποσό περί τα 11,7 ευρώ το στρέμμα

Δενδρωδών καλλιεργειών: 10 στρέμματα ελάχιστο, 40 στρέμματα μέγιστο. Ποσό περί τα 10,9 ευρώ το στρέμμα.

Βοσκοτόπων: 10 στρέμματα  ελάχιστο, 170 στρέμματα  μέγιστο. Ποσό περί τα 9,8 ευρώ το στρέμμα.

Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική

περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις· στην περίπτωση αυτή, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε και για τα ‘πρώτα’ εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε. Αυτό όμως σηµαίνει πως ένας παραγωγός µε 100 στρέµµατα καλαµπόκι και 150 στρέµµατα βοσκότοπου θα λάβει ξεχωριστό αναδιανεµητικό πριµ για τις δύο του δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που θα δοθεί για την αναδιανεµητική ενίσχυση ορίστηκε στα 174 εκατ. ευρώ ετησίως.

Από τα παραπάνω φαίνεται πως το μέγιστο ποσό ανά εκμετάλλευση θα φτάσει περί τα 1290 ευρώ για τις αροτραίες, στα 430 ευρώ για τις δενροκαλλιέργειες και στα 1600 ευρώ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση