Ιδιαίτερη σημασία για τις άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ φαίνεται να αποκτά τελικά το καθεστώς της αναδιανεμητικής ενίσχυσης που θα κυμαίνεται περί τα 10 με 12 ευρώ το στρέμμα και στην οποία με βάση το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές θα δίνει το δικαίωμα να επωφεληθούν 423.309 αγρότες.

Προς αποφυγή μάλιστα «συνωστισμού» γύρω από το συγκεκριμένο αίτημα, οι εγχώριες αρχές σπεύδουν να αποτρέψουν τους αγρότες από τη διαδικασία «τεμαχισμού» εκμεταλλεύσεων, τονίζοντας ότι στο σχετικό έλεγχο θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενεί στο τελευταίο φύλλο της η εφημερίδα Agrenda, κάθε χρόνο οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεµητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια, βρίσκονται ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Οι Επιλέξιµες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεµητικής στήριξης (εκτάρια):

∆εν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια, µικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.

Παροµοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια, µεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες µέγιστες εκτάσεις· οι εκµεταλλεύσεις αυτές, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη ούτε και για τα «πρώτα» εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάµεσα στην ελάχιστη και µέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άνω όρια που προαναφέρθηκαν, αντιπροσωπεύουν µια έκταση µεγαλύτερη από την µέση έκταση των εκµεταλλεύσεων σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια, εποµένως, για µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων, η εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης εκτιµάται ότι δεν αποτελεί κίνητρο για διαίρεση των εκµεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά, δεν χορηγείται πλεονέκτηµα σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγµένα µετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκµετάλλευσή τους µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των οποίων οι εκµεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

Η αναδιανεµητική στήριξη αφορά τις επιλέξιµες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώµατα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, εποµένως η συµπληρωµατική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν.

Στην περίπτωση νοµικού προσώπου ή οµάδας φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν το µέγιστο αριθµό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο των µελών αυτών των νοµικών προσώπων ή οµάδων όπου η εθνική νοµοθεσία προβλέπει τα µέλη να αναλαµβάνουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις συγκρίσιµα µε εκείνα των µεµονωµένων γεωργών που είναι αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά την οικονοµική, κοινωνική και φορολογική τους κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συµβάλει στην ενίσχυση των γεωργικών δοµών των εν λόγω νοµικών προσώπων ή οµάδων.

Σε περίπτωση που οι γεωργοί συµµετέχουν σε µια οµάδα συνδεδεµένων νοµικών οντοτήτων, όπως καθορίζεται από τα κράτη µέλη, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τον µέγιστο αριθµό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο αυτής της οµάδας, υπό όρους που θα καθοριστούν από τα κράτη µέλη.

∆ιαθέσιµο ποσό και ύψος ενίσχυσης

Το διαθέσιµο ετήσιο ποσό για την αναδιανεµητική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 (174.032.723,98 ευρώ) θα κατανεµηθεί στις τρείς αγρονοµικές περιφέρειες µε βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε για 2019:

Ο µέσος όρος της αναδιανεµητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των αρόσιµων καλλιεργειών, σε 108,95 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και σε 98,16 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Όπως βλέπουµε στον επόµενο πίνακα, οι τιµές αυτές της αναδιανεµητικής ενίσχυσης αντιστοιχούν σε ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό του εθνικού µέσου όρου των άµεσων ενισχύσεων: 26,0% στην αγρονοµική περιφέρεια των αρόσιµων καλλιεργειών, σε 19,2% στην αγρονοµική περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και σε 26,6% στην αγρονοµική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Από την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣ∆Ε για το 2019 εκτιµάται ότι κατά την περίοδο 2023-2027 θα λάβουν αναδιανεµητική ενίσχυση 423.309 εκµεταλλεύσεις. εκτιµάται ότι θα δοθεί αναδιανεµητική ενίσχυση σε 1.594.881 εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν στο 41,1% των συνολικών επιλέξιµων εκταρίων.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση