Τον Φεβρουάριο ξεκινάνε οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας το οποίο αναµφίβολα έρχεται να δώσει ένα σηµαντικό συµπληρωµατικό εισόδηµα στον παραγωγό. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για να βρουν Οργανισµό Πιστοποίησης καθώς η ζήτηση είναι τεράστια και παρά τα 490 εκατ. ευρώ της προκήρυξης, η µοριοδότηση θα δώσει τελικά την ένταξη.

Σε όσες δράσεις το επιθυµεί µπορεί να κάνει αίτηση ένας ενδιαφερόµενος προς ένταξη στο Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας προϋπολογισµού 490 εκατ. ευρώ που θα ανοίξει για ηλεκτρονικές αιτήσεις εντός Φεβρουαρίου. Για παράδειγµα: Ένας καλλιεργητής που διαθέτει 20 στρέµµατα πιστοποιηµένα βιολογικά ελαιώνα και ακόµα 40 στρέµµατα µη πιστοποιηµένα, ενώ καλλιεργεί ταυτόχρονα 150 στρέµµατα µηδικής µη πιστοποιηµένα. Στην περίπτωση αυτή:

Ως εκ τούτου ετησίως θα καρπώνεται περί τα 12.500 ευρώ ενισχύσεις από το Μέτρο 11. Φυσικά εφόσον διαθέτει και εκτροφές, µπορεί και γι’ αυτές να κάνει αίτηση ενίσχυσης στις αντίστοιχες δράσεις.

Αναλυτικότερα στη Φυτική Παραγωγή οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενταχθούν στις εξής δράσεις: ∆ράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία και ∆ράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία.

Κριτήρια ένταξης

Τα κριτήρια για την ένταξη µιας εκµετάλλευσης στο Μέτρο 11 διακρίνονται σε: α) κριτήρια επιλεξιµότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης, και β) κριτήρια επιλογής (βλ. σελ. 25).

Α. Κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης

Προκειµένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούµενα προς ένταξη αγροτεµάχια, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:

 1. Να είναι δηλωµένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου.
 2. Να κατέχονται νόµιµα.
 3. Στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, µικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο και αµπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη για τη δέσµευση µόνιµη καλλιέργεια.
 4. Ειδικά για τις δράσεις του υποµέτρου 11.2, να περιλαµβάνονται µέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π, και συνεπώς: α) βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή β) βρίσκονται σε στάδιο µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δεδοµένου ότι στη φάση µετατροπής εφαρµόζονται ήδη οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή γ) βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασµού κατά την 31/12/2020.
 5. Αποκλείονται από την ένταξη: α) αγροτεµάχια που είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, β) αγροτεµάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγµένα σε άλλες δράσεις των µέτρων 10, 11 και 14. γ) αγροτεµάχια που είναι συνιδιόκτητα, µε την έννοια της δήλωσης του αγροτεµαχίου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας µικρότερο του 100% στην τελευταία ΕΑΕ του υποψηφίου.

Επιλέξιµες καλλιέργειες

Αροτραίες: Κτηνοτροφικό και βρώσιµο καλαµπόκι, Χειµερινά σιτηρά, Ρύζι, Μηδική, Κτηνοτροφικά Ψυχανθή, Όσπρια, Βαµβάκι, Λινάρι, Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, Σόργο, Αρωµατικά φυτά, Καπνός.

Πολυετείς-δενδρώδεις-θάµνοι: Ελιές, Σταφίδες, Επιτραπέζια και, οινοποιήσιµα Σταφύλια, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Ρόδι, Ακτινίδιο, Σύκο, Μικρόκαρπες /∆άσους, Αβοκάντο, Ακρόδρυα.

Κηπευτικά: Φυλλώδη Λαχανικά, Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο, Πατάτα, Αγκινάρα, Φασολάκια υπαίθρια και θερµοκηπίου, Φασολάκια θερµοκηπίου, Αρακάς (χλωρός), Κουκιά (χλωρά), Μπάµια (λοβός), Καρπούζι υπαίθριο, Καρπούζι θερµοκηπίου, Πεπόνι υπαίθριο και θερµοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και θερµοκηπίου, Αγγούρι υπαίθριο και θερµοκηπίου, Γλυκοπατάτα, Τοµάτα υπαίθρια και θερµοκηπίου, Αρωµατικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο, Μαϊντανός, Ρίγανη κ.λπ.), Άγρια Λαχανευόµενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι, Σταµναγκάθι κ.λπ.), Πιπεριά υπαίθρια και θερµοκηπίου, Μελιτζάνα.

Κριτήρια μοριοδότησης για τη φυτική παραγωγή

Μοριοδότηση ∆ράσης 11.1.1 (Μετατροπή)

 1. Ηλικία: Από 18 έως και 40 ετών: 40 µόρια. Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 0,8 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 39,2. Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 30,8. Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 2,4 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 23,6.
 2. Εντασσόµενη έκταση:

2.1 Υπό ένταξη έκτασης σε ορεινές περιοχές. Τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 11 µόρια.

2.2 Υπό ένταξη έκτασης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 11 µόρια.

2.3 Μέγεθος υπό ένταξης έκτασης για την παραγωγή ζωοτροφών για δικαιούχους βιολογικής κτηνοτροφίας. 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 11 µόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 22Χ (υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος µπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης). Μέγιστο 22 µόρια.

 1. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας: 5 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 5 µόρια.

Μοριοδότηση ∆ράσης 11.2.1 (∆ιατήρηση)

 1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος. 6 µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας. Μέγιστο τα 30.
 2. Εντασσόµενη έκταση:

2.1 Υπό ένταξη έκταση σε ορεινές περιοχές. 10 x (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο τα 10 µόρια.

2.2 Υπό ένταξη έκταση σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών: 10 x (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο τα 10 µόρια.

2.3 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων). Τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο τα 10 µόρια.

2.4 Υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης, ως προς τη συνολική έκταση του υποψηφίου (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 20 x (υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος µπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

 1. Επαγγελµατίας αγρότης:

3.1 Μέλος συνεργατικού σχήµατος: 15 µόρια.

3.2 Κατά κύριο επάγγελµα αγρότης: 7,5 µόρια

 1. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας: 5 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 5 µόρια.

Κορωνίδα της καινοτόμου γεωργίας ο βιολογικός τρόπος παραγωγής

του Κίτσου Βασίλη*

Μετρούµε πλέον αντίστροφα για την πρόσκληση του µέτρου 11, ενός πολύ σηµαντικού προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης υφιστάµενων και νέων βιοκαλλιεργητών. Το πρόγραµµα αυτό είναι ένα ιδανικό εφαλτήριο για το µεγάλο άλµα που ζητείται να πραγµατοποιηθεί, όσον αφορά στο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030, ώστε το 25% των καλλιεργούµενων εκτάσεων να παράγουν βιολογικά προϊόντα.

Καλούνται λοιπόν οι αγρότες να κάνουν το µεγάλο βήµα και να επιλέξουν την βιολογική γεωργία. Όπως εξάλλου προκύπτει και από την εµπειρία, η µεγαλύτερη πλειοψηφία όσων  προχώρησαν σε αυτό που µέχρι πριν κάποιες δεκαετίες φάνταζε δύσκολο συνεχίζουν έχοντας πλέον την ευκαιρία να πωλούν τα προϊόντα τους µε σηµαντική υπεραξία και να αναγνωρίζεται η προσπάθεια τους στις ∆ιεθνείς αγορές.

Ας µην σταθούµε απλώς στο οικονοµικό κίνητρο, το οποίο φυσικά και είναι σηµαντικό. Να αναλογιστούµε  την προσλαµβανόµενη αξία των παραγόµενων βιολογικών προϊόντων. Την εκπαίδευση των αγροτών και την εξέλιξη των τεχνικών καλλιέργειας µέσω της ένταξης τους σε ένα ελεγχόµενο σύστηµα πιστοποίησης και γεωργικών συµβουλών. Η διαρκής αλληλεπίδραση των βιοκαλλιεργητών µε τους ελεγκτές των φορέων πιστοποίησης και µε τους συµβούλους των εκµεταλλεύσεων τους µόνο κέρδη γνώση και υπεραξία προσδίδει. Οφέλη που οι παραδοσιακοί – συµβατικοί παραγωγοί δεν έχουν. Και για να µην χάσουµε τον στόχο, η βιολογική µέθοδος καλλιέργειας θα βελτιώσει σηµαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της χώρας µε µεγάλο νικητή το περιβάλλον και το µέλλον των επόµενων γενεών.

 Το νέο πρόγραµµα βιολογικής γεωργίας δίνει τη δυνατότητα στους υφιστάµενους βιοκαλλιεργητές και κτηνοτρόφους να συνεχίσουν αυτό που µε κόπο έχτισαν τα προηγούµενα χρόνια, δίνει όµως ευκαιρία και σε νέους βιοκαλλιεργητές και νέα είδη καλλιέργειας να αποκτήσουν πρόσβαση στις οικονοµικές ενισχύσεις. Τα αρωµατικά φυτά, τα εσπεριδοειδή, τα µηλοειδή, τα σύκα, τα ρόδια, τα ακτινίδια, οι λοιπές δενδρώδεις, τα µελίσσια αποκτούν το δικαίωµα να ενισχυθούν οικονοµικά. Κλάδοι που έχουν σηµαντικό µερίδιο παραγωγής και εξαγωγών στην Ελλάδα. 

Χρειάζονται φυσικά και άλλα βήµατα και κίνητρα είτε άµεσης είτε έµµεσης ενίσχυσης, αλλά η αρχή είναι σηµαντική. Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία θα αποτελέσουν την κορωνίδα της καινοτόµου γεωργίας που θα σηµαδέψει τη δεκαετία που διανύουµε. Ας είµαστε όλοι παρόντες.

*Υπεύθυνος Πιστοποίησης Cosmocert Α.Ε.

Η COSMOCERT Α.Ε. είναι διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ελέγχοντας και πιστοποιώντας περισσότερους από 4500 βιοκαλλιεργητές.

Τα Βιολογικά εισιτήριο για άλλα Μέτρα

του Αντωνάκου Λουκά*

Άμεση πιστοποίηση προσφέρει η εταιρεία Οξυγόνο που σημειώνει ότι η βιολογική γεωργία πριμοδοτείται με μόρια σε επενδυτικά Μέτρα

Η υπουργική απόφαση 2916/374421 που καθορίζει το πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 11,ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυναµική της βιολογικής γεωργίας, αφού η λίστα µε τις επιλέξιµες καλλιέργειες είναι η µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή ενισχύονται και πάλι µε σηµαντικά πριµ, ενώ για πρώτη φορά  περιλαµβάνεται η µελισσοκοµία.

Το πρόγραµµα αυτό έρχεται αφενός για να καλύψει το µεγάλο ενδιαφέρον των Ελλήνων παραγωγών για τη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και µελισσοκοµία και αφετέρου για να δηµιουργηθούν οι βάσεις επίτευξης του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, σύµφωνα µε την οποία, το 25% της καλλιεργούµενης έκτασης της χώρας µας πρέπει να µετατραπεί σε βιολογική µέχρι το 2030.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσό που είναι διαθέσιµο, είναι το µεγαλύτερο που έχει προκηρυχτεί για τη βιολογική γεωργία σε µία πρόσκληση, το οποίο θα κατανεµηθεί σε πολλαπλές δράσεις, µε ξεχωριστά ποσά για την κάθε µία. Το ποσό αυτό αγγίζει τα 490 εκατοµµύρια ευρώ και έρχεται ως συνέχεια των 550 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου που προκηρύχτηκαν σε 4  προσκλήσεις κατά την προηγούµενη πενταετία.

Έπειτα από 25 χρόνια και πλέον που τρέχουν προγράµµατα ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας, η επιτυχία τους θεωρείται δεδοµένη, µε τις πληρωµές προς τους δικαιούχους να γίνονται ετησίως και χωρίς καθυστερήσεις, βοηθώντας τον παραγωγό να σχεδιάσει πιο ολοκληρωµένα τον προγραµµατισµό των εργασιών του και να καλύψει ένα µέρος των υποχρεώσεών του.

Αναµφίβολα πλέον το πρόγραµµα ενίσχυσης  της βιολογικής γεωργίας έρχεται να δώσει ένα σηµαντικό συµπληρωµατικό εισόδηµα στον παραγωγό, βοηθώντας τον να µετατρέψει την εκµετάλλευσή του σε ένα διαφορετικό µοντέλο παραγωγής, το οποίο ενδεχοµένως να του ανοίξει και νέες πόρτες διάθεσης των προϊόντων του, που θα είναι πιστοποιηµένα και υψηλής ποιότητας. Ένα µοντέλο παραγωγής που βασίζεται στις µειωµένες εισροές, οι οποίες το τελευταίο διάστηµα έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής λόγω των συνεχών ανατιµήσεων. Επιπλέον σηµαντικό κίνητρο αποτελεί ότι το πριµ που λαµβάνεται ως ενίσχυση από το πρόγραµµα της βιολογικής γεωργίας, είναι αφορολόγητο, µιας και συγκαταλέγεται στα φιλο-περιβαλλοντικά µέτρα.

Εκτός όµως από την ετήσια ενίσχυση που θα λαµβάνουν οι δικαιούχοι και κοιτάζοντας προς το µέλλον και την νέα ΚΑΠ 2023-2027, όπου η βιολογική γεωργία θα κατέχει σηµαντικό ρόλο, θα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχουν επιπλέον οφέλη από την εφαρµογή της. Η βιολογική γεωργία θα αποτελεί µία από τις παρεµβάσεις ως οικολογικό σχήµα, που θα πρέπει να εφαρµόζουν οι παραγωγοί, για να λαµβάνουν το 25% των άµεσων ενισχύσεων µέσω του νέου πρασινίσµατος. Επιπλέον κονδύλια προβλέπονται από τον β’ πυλώνα και τα προγράµµατα της αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ 2023-2027, µε έµφαση τους νεοεισερχόµενους στην βιολογική γεωργία. Τέλος στα περισσότερα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. νέοι αγρότες, σχέδια βελτιώσεις, Leader κτλ), η εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας θα πριµοδοτείται µε περισσότερα µόρια

To ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ένας ανεξάρτητος, αµιγώς ελληνικός φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Το επιστηµονικό µας προσωπικό απαρτίζεται από νέους και έµπειρους επιστήµονες, άκρως καταρτισµένους στον κλάδο της πιστοποίησης, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών µε συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία.

Έχοντας ως αρχή να µην τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις, το ΟΞΥΓΟΝΟ έχει επενδύσει σε ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης, σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό και κυρίως σε προσωπικό, απαραίτητα εφόδια για την παροχή άµεσων και αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η εκτεταµένη εµπειρία του ΟΞΥΓΟΝΟ µαζί µε τις συνεχείς επεκτάσεις των πεδίων διαπίστευσής του και το καταρτισµένο προσωπικό του, του επιτρέπουν την κάλυψη ενός ευρύτατου φάσµατος αναγκών πιστοποίησης σε όλους τους τοµείς (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) της οικονοµίας, σε όλη την Ελλάδα.

 

* Γενικός ∆ιευθυντής

ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Πιστοποίηση με την εγγύηση ΔΗΩ

*του Δημήτριου Δημητριάδη

O ιστορικός οργανισμός προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη βιοκαλλιέργεια.

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ – Οργανισµός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993, είναι αναγνωρισµένος φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο), και λειτουργεί ως Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία.  Ο Βασικός σκοπός του, είναι η πιστοποίηση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, αλλά και η πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων  & Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Αξιοπιστία – Εγκυρότητα και ∆ιαφάνεια

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ διαθέτει πολυετή εµπειρία και κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Βιολογικών Προϊόντων. Έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΑΤ, ως επίσηµος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και είναι ο ιστορικότερος οργανισµός πιστοποίησης του κλάδου µε τον κωδικό GR-BIO-01. Είναι ο πρώτος ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) το 2001 καθώς επίσης και το 2010 διαπιστεύτηκε για την επιθεώρηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων – EN ISO 22000:2005.

Η λειτουργία του Συστήµατος Πιστοποίησης του Οργανισµού ∆ΗΩ, ελέγχεται κάθε χρόνο από τις αρµόδιες αρχές (EΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΕΣΥ∆) και επιπλέον εποπτεύεται από ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αµεροληψίας και Παρακολούθησης, όπου συµµµετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πιστοποιηµένων επιχειρηµατιών.

∆ιεθνή πρότυπα – Βιοδυναµική Γεωργία

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ αφουγκραζόµενος τις ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς για πιστοποιηµένα βιολογικά και βιοδυναµικά προϊόντα και τον προσανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές, έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης σύµφωνα µε προδιαγραφές που υπερέχουν της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα, όπως π.χ. DEMETER, BIOSUISSE, KRAV, NATURLAND κ.α.

Πιστοποίηση άλλων βιολογικών προϊόντων, εκτός των τροφίµων

Απαίτηση του καταναλωτικού κοινού παγκοσµίως είναι πλέον, η χρήση προϊόντων που παράγονται µε  σεβασµό στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήµατος, την υγεία του ανθρώπου και την ευζωία των ζώων. Ως πρωτεργάτης ο Οργανισµός ∆ΗΩ µε έντονη την οικολογική συνείδηση έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του στο χώρο των βιολογικών καλλυντικών, απορρυπαντικών και υφασµάτων σε συνεργασία µε τον διεθνή ιταλικό φορέα ICEA.

Συστήµατα ασφάλειας τροφίµων ISO 22000

Το ISO 22000 είναι σε παγκόσµιο επίπεδο η πιο ολοκληρωµένη λύση για την ∆ιαχείριση της Ασφάλειας των τροφίµων. Καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής και ∆ιακίνησης των τροφίµων και η εφαρµογή του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ίδιας της αγοράς των τροφίµων. Λειτουργεί ως πολύτιµο εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και δρα προληπτικά, µέσω της απόρριψης των µη ασφαλών τροφίµων, αλλά και προλαµβάνοντας ηθικές ζηµίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή.

Συµµετοχές – εκθέσεις και συνέδρια

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ είναι µέτοχος και µέλος των ευρωπαϊκών οργανισµών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων,  ICEA. (Ιταλία) & AGRIBIOCERT (Κροατία), µέλος της IFOAM (∆ιεθνής Οµοσπονδία Οργανώσεων για την βιολογική Γεωργία) και µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τις επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής.

Υποστηρίζει την προώθηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων µε:

Υποστήριξη και υπηρεσίες σε όλη τη χώρα

Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, εκτός από τα Κεντρικά µας Γραφεία, λειτουργούµε Περιφερειακά Γραφεία και διαθέτουµε ένα δίκτυο µε εκπροσώπους µας σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας την άµεση επικοινωνία.

Η εµπειρία και η τεχνογνωσία του επιστηµονικού µας προσωπικού προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση και ενηµερώνει τους πιστοποιηµένους επιχειρηµατίες, αλλά και σε όσους θέλουν να ενταχθούν στα Συστήµατα Πιστοποίησης που δραστηριοποιείται, µε άµεση επικοινωνία, αλλά και µε την τη διοργάνωση ειδικών ηµερίδων/ σεµιναρίων, την έκδοση εξειδικευµένων βιβλίων και φυλλαδίων και τριµηνιαίου Newsletter και της ιστοσελίδας µας http://www.dionet.gr/.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν ή να επισκεφθούν τα γραφεία µας για να ενηµερωθούν για την διαδικασία πιστοποίησης, την νοµοθεσία και τις αλλαγές στις απαιτήσεις, τις επιδοτήσεις, τα διεθνή πρότυπα και την πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των  τροφίµων.

* Γενικός ∆ιευθυντής ∆ΗΩ

Γεωπόνος (M. Sc)

 

Πολλαπλά τα οφέλη από τα Βιολογικά    

Του ∆ηµήτρη Γραµµατή *

Ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο πιστοποίησης προσφέρει η TÜV AUSTRIA Hellas 

Για τις δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας και για τα εµπορικά οφέλη των βιολογικών πρακτικών ενηµερώνει η TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία παρέχει ένα πλήρες και ολοκληρωµένο πακέτο πιστοποίησης για τους ενδιαφερόµενους.

Γιατί να ασχοληθώ µε τη βιολογική γεωργία;

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Καν.(ΕΕ)2018/848 «Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστηµα διαχείρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίµων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθµό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρµογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη µεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίµηση ορισµένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται µε φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, η βιολογική παραγωγή επιτελεί διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός µεν τροφοδοτώντας µια συγκεκριµένη αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και αφετέρου δε, προσφέροντας δηµόσια διαθέσιµα αγαθά που συµβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και στην καλή µεταχείριση των ζώων, καθώς και την αγροτική ανάπτυξη».

Επίσης, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ε.Ε. (2018), αφενός µεν η βιολογική γεωργία αποτελεί το 8% της γεωργίας στην Ε.Ε., µε στόχο δια µέσου της Ευρωπαϊκής πράσινης συµφωνίας, «from field to table» να φτάσει το 25% το 2030, αφετέρου δε, τα βιολογικά προϊόντα πωλούνται έως και 150% ποιο ακριβά από τα συµβατικά.

Ποια τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον;

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα οφέλη για έναν αγρότη θα είναι:

 1. Προστασία του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής
 2. Αύξηση εισοδήµατος από την υπεραξία του βιολογικού προϊόντος
 3. Αύξηση του εισοδήµατος από τις επιδοτήσεις των βιολογικών, π.χ. ελιά ελαιοποίησης 67.9 ευρώ/στρέµµα για τους καινούργιους και 50.5 ευρώ/στρέµµα για τους παλιούς ή για τα πρόβατα 247 ευρώ /ΖΜ για τους παλιούς και 211 ευρώ/ΖΜ για τους καινούργιους.

Τα οφέλη για τον καταναλωτή:

 1. Καταναλώνουν προϊόντα απαλλαγµένα από χηµικά σκευάσµατα
 2. Καταναλώνουν προϊόντα υψηλότερης θρεπτικής αξίας
 3. Καταναλώνουν προϊόντα που χρησιµοποιούν µειωµένες εισροές, εποµένως προστατεύουν το περιβάλλον και τη κλιµατική αλλαγή

Ποιες θα είναι οι δράσεις για το Μέτρο 11;

Οι προκηρύξεις των βιολογικών του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του τρέχοντος Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που σύντοµα θα ανακοινωθούν θα αφορούν τις παρακάτω ∆ράσεις:

∆ράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία

∆ράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

∆ράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία

∆ράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Στις νέες προκηρύξεις θα περιλαµβάνονται για πρώτη φορά και τα µελισσοκοµικά προϊόντα: µέλι, γύρη, πρόπολη, κερί αλλά και νέες καλλιέργειες, όπως οπωροφόρα δέντρα, κηπευτικά και σύκα.

∆ικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης θα είναι:

Όσοι έχουν ενεργή σύµβαση µε φορέα πιστοποίησης από 1-1-2021 και µετά (Νεοεισερχόµενοι).

Όσοι έχουν ενεργή σύµβαση µε φορέα πιστοποίησης έως 31-12-2020 (Υφιστάµενοι).

Σε όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής, παρασκευής και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA Hellas.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τις προϋποθέσεις ένταξης  στο νέο πρόγραµµα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στo Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων της  TÜV AUSTRIA Hellas.

*∆ιευθυντής Παραρτήµατος Β. Αιγαίου & Υπεύθυνος
του Τµήµατος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της TUV AUSTRIA HELLAS

 

Η πυκνότητα βόσκησης προσδιοριστική της ενίσχυσης

του Γιώργου Κοντονή

Κρίσιμη η αναλογία ΜΖΚ ανά εκτάριο βοσκότοπου για τον υπολογισμό του τελικού πριμ στη βιολογική κτηνοτροφία. Μόνο η ηλικία του υποψήφιου παίζει ρόλο για την ένταξη στη μετατροπή σε βιολογικά μελίσσια.

Στη Βιολογική Κτηνοτροφία επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών, τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, οι κυψέλες και οι παραφυάδες. Ειδικότερα, οι µελισσοκόµοι θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον πέντε κυψέλες και παραφυάδες για να είναι επιλέξιµοι. Όπως και στη φυτική παραγωγή, οι δράσεις προς ένταξη είναι δύο, η ∆ράση 11.1.2 που αφορά τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και βοσκοτόπια/µελίσσια χωρίς ενεργή σύµβαση µε πιστοποιητή έως τις 30/12/2020. Και η ∆ράση 11.2.2 όπου τα βοσκοτόπια/µελίσσια πρέπει να περιλαµβάνονται µέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π.

Ύψος ενίσχυσης

∆ράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και µελισσοκοµία. Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha έχουν ως ακολούθως: Ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/εκτάριο/έτος:

∆ράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία  Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha,  έχουν ως ακολούθως:

Τα παραπάνω ύψη ενίσχυσης, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγµένη εκµετάλλευση είναι µικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της πυκνότητας βόσκησης µε την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) µεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόµενη κατά µέγιστο επί 1,29. Οι δαπάνες πιστοποίησης υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και µέχρι το ύψος που αναφέρεται στους Πίνακες του παρόντος άρθρου, µόνο αν πραγµατοποιηθούν και αποδειχθούν µε παραστατικά (Παραστατικά Συµµόρφωσης Ειδικών ∆ιατάξεων) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

Κριτήρια µοριοδότησης

∆ράση 11.2.1 Βιολογική Κτηνοτροφία (Μετατροπή)

 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: Από 18 έως και 40 ετών: 60 µόρια

Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το  58,8.

Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά  1,8 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 46,2. 

Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 3,6 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 35,4.

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα µόριο

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: Έκταση, η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 πόντο για κάθε 1 στρέµµα έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων λαµβάνει 40 µόρια

Για τους υποψήφιους των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκµετάλλευσης για τη ∆ράση 11.1.2 είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

∆ράση 11.2.2 Βιολογική Κτηνοτροφία (∆ιατήρηση)

 1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστηµα των αµέσως προηγούµενων 5 (πέντε) ετών από την ηµεροµηνία αίτησης του δικαιούχου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο µοριοδότησης είναι τα 5 (πέντε). 6 µόρια ανά έτος εφαρµογής της βιολογικής κτηνοτροφίας.
 2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: Έκταση, η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 πόντο για κάθε 1 στρέµµα έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων λαµβάνει 40 µόρια
 3. Επαγγελµατίας Αγρότης Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 30 µόρια

Για τους υποψήφιους των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης, το µοναδικό κριτήριο επιλογής εκµετάλλευσης για τη ∆ράση 11.2.2 είναι: «Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος».

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση