Γενικό πριµ 30.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ ανάλογα τον τόπο κατοικίας και συν 10.000 ευρώ για κτηνοτρόφους, προβλέφθηκε στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών για το έτος 2023.

 

Πρόκειται για προκήρυξη στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώνονται στο στρατηγικό σχέδιο που έχει υποβληθεί προς έγκριση στις ευρωπαϊκές αρχές, θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι εγκαταστάθηκαν 24 µήνες πριν την πρόσκληση (ήταν 18µηνο).  Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα πως αν η πρόσκληση βγει στον αέρα τον Απρίλιο του 2023, ένας αγρότης που έχει εγκατασταθεί ως αρχήγος αγροτικής εκµετάλλευσης από τον Απρίλιο του 2021 και µετά µπορεί είναι επιλέξιµος για ένταξη στο πρόγραµµα, τηρουµένων φυσικά κι άλλων προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου και µε βάση τα όσα αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο, απαιτείται µεγάλη προσοχή για όποιον κάνει φέτος ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά καθώς θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι του χρόνου θα επαναπροκυρηχθούν οι Νέοι Αγρότες. Επιπλέον, κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση ακόµα µίας πρόσκλησης το 2025.

Σηµειώνεται πως η ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και, για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας – διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ώρες κατάρτισης από τις 150 στις 250. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα κριτήρια βαθµολόγησης θα περιλαµβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις. Στα κριτήρια βαθµολόγησης θα περιλαµβάνονται παράµετροι όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βιολογική παραγωγή, η συµµετοχή σε οργάνωση παραγωγών, η σύναψη συµβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής, η συµµετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, η περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκµετάλλευσης µε βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσµιακή πυκνότητα), ο προσανατολισµός της εκµετάλλευσης.

Ποσό ενίσχυσης

Αναλυτικότερα, το ποσό ενίσχυσης  διαµορφώνεται ως εξής: Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής:

α) αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση