Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022 για τα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, στην ΕΕ και στο εξωτερικό, έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2022.

Όπως και το 2021, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η προώθηση βιολογικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και τα προϊόντα βιώσιμης γεωργίας.

Συγκεκριμένα, κονδύλια ύψους 185,9 εκατ. ευρώ διατίθενται για την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 176,4 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης που θα επιλεγούν από προτάσεις που ανταποκρίνονται στις εν λόγω προσκλήσεις που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα στηρίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Η πολιτική προώθησης θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υποστηρίζοντας στόχους της στρατηγικής «Από το χωράφι στο πιρούνι» το σχέδιο δράσης για την βιολογική γεωργία της ΕΕ και την ανακοίνωση σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «End the cageageage». Για παράδειγμα, για να ενισχυθεί η συνοχή με τον στόχο της στρατηγικής «Από το χωράφι στο πιρούνι» για αύξηση της βιώσιμης κατανάλωσης, όλο το οπτικό υλικό προώθησης των καμπανιών εντός της ΕΕ που στοχεύει τους καταναλωτές θα πρέπει να αναφέρεται στις Διατροφικές Κατευθυντήριες Γραμμές της στοχευόμενης χώρας της ΕΕ.

Οι εκστρατείες θα πρέπει επίσης να τονίζουν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και την ποικιλομορφία και τις παραδοσιακές πτυχές των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ.

Τέλος, για καμπάνιες στο εξωτερικό, οι προτεραιότητες τίθενται σε αγορές με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα ή ο Καναδάς. Οι εκστρατείες αναμένεται να αυξήσουν την κατανάλωση και την ανταγωνιστικότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ βελτιώνοντας το προφίλ τους και αυξάνοντας την αγορά τους στη χώρα-στόχο.

Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως εμπορικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Τα έργα θα αξιολογηθούν ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής και των κριτηρίων κατανάλωσης, σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων της ΚΑΠ καθώς και με τη στρατηγική «Από το χωράφι στο πιρούνι».

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 21 Απριλίου 2022, 17:00 CET (Βρυξέλλες) μέσω της ειδικής πύλης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) παρέχει μια σειρά από εργαλεία για να βοηθήσει τους αιτούντες να υποβάλουν με επιτυχία τις προτάσεις τους.

Στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2022, η REA θα διοργανώσει μια ημερίδα πληροφοριών για αυτές τις προσκλήσεις. Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε πτυχές πολιτικής, όπως η συνεχής αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης καθώς και οι προτεραιότητες για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022. Η δεύτερη μέρα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιτυχημένων εκστρατειών και θα περιλαμβάνει συνεδρίες αντιστοίχισης μεταξύ πιθανών εταίρων του έργου.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

2022 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων

Επεξήγηση των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ

Τα βιολογικά προϊόντα με μια ματιά

Η ΚΑΠ με ​​μια ματιά

 

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση