Τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα ανοίγουν τους επόμενους μήνες για να στηρίξουν επενδύσεις με στόχο την εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και τη μεταποίηση προϊόντων από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σχέδια Βελτίωσης, δύο διαρθρωτικά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, αναμένεται ότι θα διευκολύνουν τα επενδυτικά σχέδια αγροτών.

Σχέδια Βελτίωσης:  ∆ικαιούχοι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, για επενδύσεις µε µεγιστο προϋπολογισµό 130.000 ευρώ στη φυτική παραγωγή και 200.000 ευρώ στη ζωική παραγωγή. Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά ποσοστά έχουν ως εξής:

-Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε επαγγελµατικά προσόντα ή δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Αν. Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.

-Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.

-Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

-Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Ταμείο Ανάκαμψης: Εσυγχρονισµό του πρωτογενούς τοµέα: Σχέδια βελτίωσης για συλογικά σχήµµατα, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση 1 εκατ. ευρώ. Επιδότηση στο 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Ταμείο Ανάκαμψης: Καινοτοµία και την πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Αφορά επενδύσεις αγροτικής µεταποίησης αποκλειστικά από συλλογικά σχήµατα.  Συνολικός προϋπολογισµός στα 365 εκατ. ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά επένδυση είναι στα 500.000 ευρώ για µικροµεσαία σχήµατα και 2 εκατ. ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις. Η επιδότηση είναι σε ποσοστό 55% όσον αφορά µικρές επιχειρήσεις και για τις µεγάλες στο 45%.

Αναπτυξιακός Νόµος: Αφορά όλες τις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα και τον τοµέα της αγροτικής µεταποίησης µέσω του καθεστώτος «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία». Οι ατοµικές αγροτικές επιχειρήσεις θα µπορούν να κάνουν αίτηση για επενδυτικά σχέδια έως 200.000 ευρώ. Για τις οµάδες παραγωγών και τις οργανώσεις οι επενδύσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι:

-Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κ. Μακεδονία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 70% για µικρές επιχειρήσεις, 60% για µεσαίες και 50% για τις µεγάλες

-∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη: 60% για µικρές επιχειρήσεις, 50% για µεσαίες και 40% για τις µεγάλες.

-Αττική: 35-45% για µικρές επιχειρήσεις, 25-35% για µεσαίες, 15-25% για µεγάλες.

-Νότιο Αιγαίο: 50% για µικρές επιχειρήσεις, 40% για µεσαίες και 30% για τις µεγάλες.

Η στήριξη δίνεται για τα έργα του πρωτογενή τοµέα εξολοκλήρου µε τη µορφή άµεσης επιδότησης.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση