Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέονται στην χαμηλή ή/ και μέση τάση, καθώς και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές μέσης ή/και χαμηλής τάσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων και είναι επίσης συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την αναδρομική μείωση 80% στην ρήτρα αναπροσαρμογής αγροτών, που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2022 στις 18 Δεκεμβρίου. Η επιδότηση θα καλύψει το 80% της ρήτρας που έχει ήδη επιβληθεί, αφαιρουμένων των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στους λογαριασμούς το προηγούμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει η υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και συνδέονται στην χαμηλή ή/ και μέση τάση, καθώς και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές μέσης ή/και χαμηλής τάσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανωτέρω προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι πρέπεi να έχουν ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της παροχής.

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.

Για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχεται επιδότηση, η οποία ισούται με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου της ρήτρας ανα­προσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορη­γείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β’5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης.

Η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγού­μενα οικονομικά έτη. Ειδικά σε περίπτωση αλλαγής προ­μηθευτή εντός της περιόδου της παρ. 1 οι προμηθευτές συνεργάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η μη υπέρ­βαση του παραπάνω μέγιστου ποσού ενίσχυσης.

Η επιδότηση, που υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3, εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει­ας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί λογαριασμός, στον οποίον έχει χρεωθεί ρήτρα αναπροσαρμογής σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά σε κατανάλωση της επιδοτούμε­νης περιόδου, η επιδότηση εφαρμόζεται σε λογαριασμό κατανάλωσης, ο οποίος εκδίδεται εντός δέκα (10) ημε­ρών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνε­ται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπρο­σωπούσε κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης».

Ολόκληρη η Κοινή Υπουργική Απόφαση διαθέσιμη εδώ

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση