Την ερχόµενη Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρµα αιτήσεων για τη συµµετοχή στη δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας, µε τους ενδιαφερόµενους να έχουν περιθώριο ένα µήνα για την αίτηση.

 

 

Η συγκεκριµένη πρόσκληση είναι η πρώτη από τη νέα «φουρνιά» προκηρύξεων καθώς θα ακολουθήσουν η Απονιτροποίηση και η ∆άσωση Γαιών (βλ. ρεπορτάζ σελ. 16-17). Αυτό σηµειώνεται καθώς, τα αγροτεµάχια µπορούν να ενταχθούν µόνο σε µία δράση. ∆ηλαδή εφόσον µπουν σε Βιολογικά δεν δύναται να λάβει ο παραγωγός και πριµ νιτρικών για τη συγκεκριµένη έκταση.

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ανταγωνισµός για την ένταξη αναµένεται σκληρός. Αρκεί να αναφερθεί πως στην περασµένη προκήρυξη του 2019, µόλις δύο εκµεταλλεύσεις της ∆υτικής Μακεδονίας είχαν απορροφήσει προϋπολογισµό όσο όλοι οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Ηπείρου (2,3 εκατ. ευρώ). Η «καινοτοµία» στην τωρινή πρόσκληση είναι πως τα 490 εκατ. ευρώ µοιράζονται ανά κλάδο και θα υπάρξουν ξεχωριστοί πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων για:  αροτραίες (116 εκατ. ευρώ), µόνιµες καλλιέργειες, κηπευτικά, αρωµατικά (210 εκατ. ευρώ), παραγωγικά ζώα (130 εκατ. ευρώ) και µελισσοκοµία (34 εκατ. ευρώ).

Για όλες τις παραπάνω οµάδες παραγωγής προκηρύσσονται οι δράσεις:

∆ράση 11.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας,, αγροτεµάχια που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020.

∆ράση 11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει αγροτεµάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές, στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.

Μοριοδότηση για την ένταξη

Για τη ∆ράση 11.1 (µετατροπή) προτεραιότητα ένταξης έχουν γεωργοί νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (40 µόρια). Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη. Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 11 ανάλογα την έκταση) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Για τη ∆ράση 11.2 τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν όσοι έχουν σύµβαση µε πιστοποιητή για 5 έτη (6 µόρια/έτος). Μόρια επίσης λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 10 µόρια), οι κατ’ επάγγελµα αγρότες (ορισµένοι στο ΜΑΑΕ έως την ηµεροµηνία που βγήκε η προκήρυξη) και τα µέλη συνεργατικών σχηµάτων.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση