Συνολικά 69 δέντρα περιλαµβάνει ο ανανεωµένος κατάλογος επιλέξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα επιδοτείται από το πρόγραµµα ∆άσωσης 90 εκατ. ευρώ που θα προκηρυχθεί εντός του έτους.

 

Μάλιστα όπως αναφέρεται στον οδηγό του Μέτρου, δικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους ή διαχειρίζονται γεωργική γη (µισθωµένη ή ιδιόκτητη) ανεξαρτήτως ιδιότητας. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δέντρα που θα µπορέσουν να βάλουν στην εκµετάλλευσή τους θα πρέπει να ταιριάζουν και µε την περιβαλλοντική ζώνη που βρίσκονται, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να φυτεύσουν και άλλα είδη εκτός καταλόγου υπό προϋποθέσεις. Η ενίσχυση χωρίζεται σε τρία µέρη: Εγκατάσταση (άπαξ επιδότηση), συντήρηση (για 12έτη) και διαφυγόν εισόδηµα (για 12 έτη). Αναλυτικότερα:

Εργασίες εγκατάστασης φυτείας

Στην εγκατάσταση φυτείας οι δικαιούχοι θα αποζηµίωση στο 100% του κόστους των εργασιών και µε βάση τη µέγιστη δυνατή αποζηµιώση που προβλέπεται ανά εργασία (βλ. πίνακα δεξιά). Όσον αφορά τις εργασίες (µελέτες κ.λπ), το κόστος για εδαφολογικό ανάλυση φτάνει τα 12 ευρώ το στρέµµα και για το τεχνικό σχέδιο δάσωσης (έκταση έως 50 στρέµµατα) 540 ευρώ. Για τεχνικό σχέδιο δάσωσης σε εκτάσεις από 50 έως 500 στρέµµατα, το επιλέξιµο κόστος είναι 900 ευρώ. Για εκτάσεις από 500 στρέµµατα και άνω απαιτείται µελέτη δάσωσης, µε επιλέξιµο κόστος 1438 ευρώ.  Για το σχέδιο άρδευσης αποζηµιώνεται ποσό έως 18 ευρώ ανά στρέµµα.

Επιπλέον στις εργασίες εγκατάστασης φυτείας περιλαµβάνονται:

Κάλυψη απώλειας γεωργικού εισοδήµατος

Ενισχύσεις µε τη µορφή ετήσιας πριµοδότησης, ανά στρέµµα χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδηµάτων, ως συνέπεια της δάσωσης της γεωργικής γης. Το ποσό της ενίσχυσης (βλ. πίνακα «∆ιαφυγόν Εισόδηµα») είναι ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας που αντικαθίσταται από την δασική φυτεία. Η ενίσχυση για την απώλεια του γεωργικού εισοδήµατος, δίνεται για έως 12 έτη.

Ενίσχυση συντήρησης για 12 έτη

Η ενίσχυση για δαπάνες συντήρησης είναι ετήσια και για χρονικό διάστηµα 12 ετών από την εγκατάσταση της φυτείας:

Φυτεία (25 δέντρα το στρέµµα) µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

  1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 15,5 ευρώ το στρέµµα.
  2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 16,8 ευρώ το στρέµµα

Φυτεία (25 δέντρα το στρέµµα) χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

  1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 24,1 ευρώ το στρέµµα
  2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 21,1 ευρώ το στρέµµα

Φυτεία (90 δέντρα το στρέµµα) µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

  1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 35,4 ευρώ το στρέµµα
  2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 40,1 ευρώ το στρέµµα

Φυτεία (90 δέντρα το στρέµµα) χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

  1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 66,2 ευρώ το στρέµµα
  2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 55,5 ευρώ το στρέµµα

Πυκνότητα 25 και 90 δέντρα ανά στρέμμα

Για να είναι επιλέξιµη µια συγκεκριµένη πράξη θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση