Συνολικά 69 δέντρα περιλαµβάνει ο ανανεωµένος κατάλογος επιλέξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα επιδοτείται από το πρόγραµµα ∆άσωσης 90 εκατ. ευρώ που θα προκηρυχθεί εντός του έτους.

 

Μάλιστα όπως αναφέρεται στον οδηγό του Μέτρου, δικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους ή διαχειρίζονται γεωργική γη (µισθωµένη ή ιδιόκτητη) ανεξαρτήτως ιδιότητας. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δέντρα που θα µπορέσουν να βάλουν στην εκµετάλλευσή τους θα πρέπει να ταιριάζουν και µε την περιβαλλοντική ζώνη που βρίσκονται, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να φυτεύσουν και άλλα είδη εκτός καταλόγου υπό προϋποθέσεις. Η ενίσχυση χωρίζεται σε τρία µέρη: Εγκατάσταση (άπαξ επιδότηση), συντήρηση (για 12έτη) και διαφυγόν εισόδηµα (για 12 έτη). Αναλυτικότερα:

Εργασίες εγκατάστασης φυτείας

Στην εγκατάσταση φυτείας οι δικαιούχοι θα αποζηµίωση στο 100% του κόστους των εργασιών και µε βάση τη µέγιστη δυνατή αποζηµιώση που προβλέπεται ανά εργασία (βλ. πίνακα δεξιά). Όσον αφορά τις εργασίες (µελέτες κ.λπ), το κόστος για εδαφολογικό ανάλυση φτάνει τα 12 ευρώ το στρέµµα και για το τεχνικό σχέδιο δάσωσης (έκταση έως 50 στρέµµατα) 540 ευρώ. Για τεχνικό σχέδιο δάσωσης σε εκτάσεις από 50 έως 500 στρέµµατα, το επιλέξιµο κόστος είναι 900 ευρώ. Για εκτάσεις από 500 στρέµµατα και άνω απαιτείται µελέτη δάσωσης, µε επιλέξιµο κόστος 1438 ευρώ.  Για το σχέδιο άρδευσης αποζηµιώνεται ποσό έως 18 ευρώ ανά στρέµµα.

Επιπλέον στις εργασίες εγκατάστασης φυτείας περιλαµβάνονται:

 • Εργασίες αγοράς και εγκατάστασης φυταρίων όπως: κατεργασία εδάφους για εγκατάσταση φυτών,  προµήθεια φυταρίων / πολλαπλασιαστικού υλικού (από δηµόσια δασικά φυτώρια, ή νοµίµως λειτουργούντα ιδιωτικά φυτώρια). ∆ιάνοιξη λάκκων φύτευσης, φύτευση φυταρίων (βωλόφυτων ή γυµνόριζων), λίπανση, σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης.
 • Εργασίες εγκατάστασης/βελτίωσης τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, εφόσον προταθεί ως αποτελεσµατικότερη µέθοδος άρδευσης και η έκταση είναι ήδη αρδευόµενη ή η σχετική έκταση είναι σε περιοχή Σ∆ΛΑΠ που η ποιότητα των νερών από άποψη ποσοτική είναι καλή.
 • Εργασίες κατασκευής περίφραξης, εφόσον απαιτηθεί (όπως στην περίπτωση βόσκησης, κ.λπ.).
 • Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων (φυσιολογικών αποτυχιών) σε περίπτωση αδυναµίας εγκατάστασής τους, η οποία οφείλεται κυρίως στο µικρο-περιβάλλον του εδάφους, στο φυτό (κατάσταση, κ.λπ.) και στη διαδικασία εγκατάστασής του και ανέρχεται σε ποσοστό έως το 10% των φυταρίων, που εγκαταστάθηκαν και αφορά µόνο στο 1ο έτος µετά την εγκατάσταση.
 • Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων σε περίπτωση µεγάλης κλίµακας αποτυχιών, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε έκτακτους και απρόβλεπτους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες – κινδύνους και ανέρχονται σε ποσοστό έως το 30% των φυταρίων, που εγκαταστάθηκαν και αφορά µόνο στο 1ο έτος µετά την εγκατάσταση.

Κάλυψη απώλειας γεωργικού εισοδήµατος

Ενισχύσεις µε τη µορφή ετήσιας πριµοδότησης, ανά στρέµµα χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδηµάτων, ως συνέπεια της δάσωσης της γεωργικής γης. Το ποσό της ενίσχυσης (βλ. πίνακα «∆ιαφυγόν Εισόδηµα») είναι ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας που αντικαθίσταται από την δασική φυτεία. Η ενίσχυση για την απώλεια του γεωργικού εισοδήµατος, δίνεται για έως 12 έτη.

Ενίσχυση συντήρησης για 12 έτη

Η ενίσχυση για δαπάνες συντήρησης είναι ετήσια και για χρονικό διάστηµα 12 ετών από την εγκατάσταση της φυτείας:

Φυτεία (25 δέντρα το στρέµµα) µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

 1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 15,5 ευρώ το στρέµµα.
 2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 16,8 ευρώ το στρέµµα

Φυτεία (25 δέντρα το στρέµµα) χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

 1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 24,1 ευρώ το στρέµµα
 2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 21,1 ευρώ το στρέµµα

Φυτεία (90 δέντρα το στρέµµα) µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

 1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 35,4 ευρώ το στρέµµα
 2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 40,1 ευρώ το στρέµµα

Φυτεία (90 δέντρα το στρέµµα) χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:

 1. Συντήρηση κατά τα 4 πρώτα έτη: 66,2 ευρώ το στρέµµα
 2. Συντήρηση µετά τα 4 πρώτα έτη: 55,5 ευρώ το στρέµµα

Πυκνότητα 25 και 90 δέντρα ανά στρέμμα

Για να είναι επιλέξιµη µια συγκεκριµένη πράξη θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

 • Η γεωργική έκταση όπου θα εγκατασταθεί η φυτεία να είναι δηλωµένη στο ΟΣ∆Ε µε σιτηρά, καλαµπόκι, µηδική, όσπρια, πατάτες, ζαχαρότευτλα, κηπευτικά, κτηνοτροφικά φυτά, καπνός, βαµβάκι, ηλίανθος, αρωµατικά φυτά, αµπελώνες.
 • Η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και των προελεύσεων των δένδρων λαµβάνει υπόψη την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιµατική αλλαγή στις φυσικές καταστροφές, τη βιοτική, εδαφολογική και υδρολογική κατάσταση της περιοχής, καθώς και το δυνητικό χωρο-κατακτητικό χαρακτήρα των ειδών υπό τις τοπικές συνθήκες. Ενίσχυση παρέχεται µόνο για φύτευση και συντήρηση ειδών της Μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης του καταλόγου (βλ. πίνακα) ανάλογα µε τις ειδικές εδαφο-κλιµατικές και υδρολογικές συνθήκες, των επιµέρους ζωνών βλάστησης. Σε περιοχές όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών εδαφο-κλιµατικών συνθηκών, η ενίσχυση µπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών του καταλόγου, όπως χαµόδενδρα ή θάµνοι, κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις δάσωσης τα είδη που φυτεύονται πρέπει να προσαρµόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιµατικές συνθήκες της περιοχής και να πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως αυτές έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση των Πινάκων Μ8.1_7 έως Μ8.1_9.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις δάσωσης, στα είδη που φυτεύονται πρέπει να περιλαµβάνεται η φύτευση τουλάχιστον 10% πλατύφυλλων δένδρων ή η µίξη τουλάχιστον τριών ειδών δένδρων ή ποικιλιών, µε ελάχιστη καλυπτόµενη έκταση ανά είδος το 10 % της υπό δάσωσης έκτασης.
 • Η επιλέξιµη πυκνότητα φύτευσης είναι: 900 δένδρα ανά εκτάριο, δηλ. 90 δένδρα /στρέµµα (Φυτείες ∆90), για τις φυτείες όλων των επιτρεπόµενων δασικών ειδών (εκτός των ευγενών πλατύφυλλων). Και, 250 δένδρα ανά εκτάριο, δηλ. 25 δένδρα /στρέµµα (Φυτείες ∆25), για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων του καταλόγου.
 • ∆εν χορηγούνται ενισχύσεις για την εγκατάσταση των ακόλουθων ειδών: πρεµνοφυώς διαχειριζόµενων µε µικρό περίτροπο χρόνο, χριστουγεννιάτικων δένδρων· ή ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας.
 • ∆άσωση σε προστατευόµενη περιοχή του δικτύου Νatura 2000 δύναται να επιτρέπεται.
 • Ως ελάχιστο µέγεθος επιλέξιµης υπό δάσωση έκτασης ορίζονται τα 5 στρέµµατα, µε εξαίρεση τις περιοχές των νησιών Ιονίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και την Εύβοια, όπου ορίζονται τα 2 στρέµµατα, µε απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη υπό δάσωση γεωργική γη να είναι ενιαία.
 • Υποβολή «Τεχνικού Σχεδίου ∆άσωσης» όταν το µέγεθος της ενιαίας, υπό δάσωση γεωργικής γης δεν ξεπερνάει τα 500 στρέµµατα.
 • Υποβολή «Μελέτης ∆άσωσης», ως ισοδύναµο µέσο διαχειριστικού σχεδίου, όταν το µέγεθος της ενιαίας, υπό δάσωση γεωργικής γης ξεπερνάει τα 500 στρέµµατα.
 • Στην περίπτωση ειδών ταχείας ανάπτυξης όπως Salix και Populus ο ελάχιστος χρόνος υλοτόµησης είναι 9 έτη και ο µέγιστος 16 έτη.

 

Πηγή: www.agronews.gr