Με 32 ερωτήσεις και απαντήσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της από την αρμόδια διαχειριστική αρχής του ΥπΑΑΤ., παρέχονται διευκρινίσεις που αφορούν στην πρόσκληση για το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία».

Σημειώνεται ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής και θα διαρκέσουν έως τις 16 Μαρτίου 2022.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη:

-Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ.

-Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 210 εκατ. ευρώ.

-Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ.

-Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά αριθμό κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις για την πρόσκληση του Μέτρου 11 έχουν ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11

1. Ερώτημα: Πότε θα μπορεί ο δικαιούχος που εγκρίθηκε βάση της νέας πρόσκλησης να κάνει μεταβίβαση μέρους ή συνόλου της ενταγμένης εκμετάλλευσής του;

Απάντηση: Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις. Ο υποψήφιος δικαιούχος που προτίθεται να εντάξει αγροτεμάχια/βοσκότοπους/ ζώα/ κυψέλες και παραφυάδες στο Μέτρο 11, θα πρέπει να τα έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2021 και αν κριθεί δικαιούχος να τα δηλώσει και στην ΕΑΕ του 2022 αφού το 2022 δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις.

2. Ερώτημα: Χρειάζεται να ανεβεί κάποιο δικαιολογητικό κατά την αίτηση;

Απάντηση: Όχι

3. Ερώτημα: Όσοι είχαν ενταχθεί στο Μέτρο 11 το 2018 και το 2019 και δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις τους μπορούν να κάνουν αίτηση;

Απάντηση: Όχι, σύμφωνα με το σημείο 6(δ) της υποπαραγράφου 4.1 της πρόσκλησης

4.Ερώτημα: Ποιο θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής και με ποια ενιαία θα πληρωθούν;

Απάντηση: Το πρώτο έτος εφαρμογής θα είναι 2022-2023 και θα πληρωθούν με την ΕΑΕ 2022

5.Ερώτημα:Στους Πίνακες Β και Δ της Πρόσκλησης αναφέρονται ομάδες/είδος καλλιέργειας «Αρωματικά φυτά» και «Αρωματικά κουζίνας» και μάλιστα στη 2η ομάδα αναφέρεται ενδεικτικά η ρίγανη. Η ρίγανη, πού θα κατατάσσεται; Θα διευκρινίζονται όλα αυτά με τον Πίνακα που θα δημοσιευτεί και αναφέρεται στην παράγραφο 13, του άρθρου 4 παράγραφος 4.1 της Πρόσκλησης; Αν ναι, πότε εικάζετε πως θα δημοσιευτεί;

Απάντηση: Ναι όλα αυτά θα δημοσιεύονται στον πίνακα που θα δημοσιευτεί, πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης.

6.Ερώτημα: Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται όπως στις υπόλοιπες Προσκλήσεις του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020, δηλ. προκαταβολή τέλη Νοεμβρίου και εξόφληση τον Ιούλιο του επόμενου έτους;

Απάντηση: Ναι

7. Ερώτημα: Το ρύζι είναι επιλέξιμο για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Όχι

8. Ερώτημα: Παραγωγοί που έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕΠ μέσα στο 2021 και έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια/ζώα/κυψέλες με ημερομηνία αρχικής ένταξης πριν τις 31/12/2020 , δύναται να αιτηθούν στη δράση 11.2.1 και 11.2.2;

Απάντηση: Ναι

9.Ερώτημα: Εαν ο γεωτεχνικός εργάζεται ως αορίστου χρόνου σε συνεταιρισμό προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος του συνεταιρισμού και στη σύμβαση με τον παραγωγό αναγράφεται η εργασιακή σχέση του γεωτεχνικού;

Απάντηση: Σας παραπέμπουμε στην με αριθμ. πρωτ. 1766/71435/03.07.2017 ‘’Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020‘’(ΑΔΑ:ΩΖ564653ΠΓ-ΜΧ2)

10.Ερώτημα: Στην ενότητα “5 ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ , σελ 37” , στο σημείο Γ , ο δικαιούχος πρέπει να καλύπτεται με σύμβαση με γεωπόνο ΠΕ και θα πρέπει να κατατεθούν στο ΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ τα σχετικά έγγραφα. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που ο γεωπόνος εργάζεται σε εταιρεία ΟΕ και η εταιρεία είναι αυτή η οποία θα πληρωθεί από τον δικαιούχο και θα συνάψει μεταξύ τους σύμβαση η οποία και θα καταχωρηθεί στο taxis;

Απάντηση: Σας παραπέμπουμε στην με αριθμ. πρωτ. 1766/71435/03.07.2017 ‘’Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020‘’(ΑΔΑ:ΩΖ564653ΠΓ-ΜΧ2)

11.Ερώτημα: Καθώς το ποσό της πρόσκλησης σπάει σε 4 δράσεις (αροτραίες, μόνιμες, αιγοπρόβατα-βοοειδή, μελισσοκομία) για νεο-εισερχόμενους και άλλες 4 δράσεις για υφιστάμενους η βαθμολογία θα υπολογίζεται χωριστά για 8 διαφορετικές δράσεις;

Απάντηση: Ναι

12.Ερώτημα: Κάποιος δικαιούχος που δεν εντάχθηκε σε προηγούμενη πρόσκληση του Μέτρου 11 λόγω μορίων μπορεί να κάνει αίτηση στην παρούσα;

Απάντηση: Ναι

13.Ερώτημα: Μεταξύ των προγραμμάτων θα είναι ο αποκλεισμός στο ΑΦΜ ή στο αγροτεμάχιο; (εαν είναι ενταγμένο στα βιολογικά 3ετίας ή στη νιτρορύπναση 5ετίας ή στο Κομφούζιο)

Απάντηση: Στο αγροτεμάχιο

14.Ερώτημα: Δικαιούχοι του μέτρου 11.1.1 της πρόσκλησης έτους 2019 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο μέτρο11.2.1 της παρούσας πρόσκλησης;

Απάντηση: Ναι, για τα αγροτεμάχια που δεν έχουν ενταχτεί σε αυτή την πρόσκληση και είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου μέχρι 31/12/2020.

15.Ερώτημα:Αγροτεμάχιο με αροτραία καλλιέργεια στην ΕΑΕ 2021 που τώρα έχει δενδρώδη καλλιέργεια μπορεί να ενταχθεί στην πρόσκληση;

Απάντηση: Όχι εάν συνεχίσει να έχει δενδρώδη καλλιέργεια.

16.Ερώτημα: Αν κάποιος παραγωγός ο οποίος έχει πιστοποιημένα τα αγροτεμάχια του, τα οποία έχει υποβάλλει στο ΟΣΔΕ του 2021, απεβίωσε και τα αγροτεμάχια στον πιστοποιητικό οργανισμό μεταβιβάστηκαν στον γιο του θανούντα, ο οποίος θα είναι και αποδέκτης των δικαιωμάτων όταν ανοίξει το σύστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Όχι, γιατί αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνο αυτός που έκανε την ΕΑΕ του 2021

17.Ερώτημα: Αν ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα των βιολογικών (μετάβαση) και πληρωθεί, και απεντάξει κάποιο αγροτεμάχιο ή μέρος αυτού πριν την 3ετία που διαρκεί το πρόγραμμα, τι επιπτώσεις θα έχει;

Απάντηση: Οι επιπτώσεις αναφέρονται στην παράγραφο της πρόσκλησης ‘’Μειώσεις- Κυρώσεις’’

18.Ερώτημα: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που θα κάνουν αίτηση για μετάβαση σε βιολογικά (νεοεισερχόμενοι στο πρόγραμμα βιολογικών), τους επηρεάζει εάν είναι ετεροεπαγγελματίες αλλά έχουν υποβάλει κανονικά ΟΣΔΕ το 2021 και είναι ενεργοί αγρότες;

Απάντηση: Όχι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων.

19.Ερώτημα:Μπορεί κάποιος να εντάξει ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις αροτραίες και ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις μόνιμες-κηπευτικά-αρωματικά/φαρμκευτικά φυτά ποια είναι για την κάθε δράση η συνολική εντασσόμενη έκταση που αναφέρεται στην πρόσκληση;

Απάντηση: Ναι μπορεί να εντάξει ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις αροτραίες και ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις μόνιμες-κηπευτικά-αρωματικά/φαρμκευτικά φυτά. Για την συνολική εντασσόμενη έκταση βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 15.

20.Ερώτημα: Όταν αναφέρετε ότι « και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 » εννοείτε να υποβάλλει αίτηση στη Δράση 11.1.2 ή 11.2.2 της Πρόσκλησης Αρ.Πρωτ: 189/22614-27/001/2022 ή να είναι ήδη ενταγμένος στις Δράσεις 11.1.2 ή 11.2.2 από προηγούμενη πρόσκληση;

Απάντηση: Ο δικαιούχος να είναι ενταγμένος στις Δράσεις 11.1.2 ή 11.2.2 από προηγούμενη πρόσκληση.

21.Ερώτημα: Σε περίπτωση που έχουμε υποψήφιους παραγωγούς οι οποίοι έχουν ήδη καλλιεργήσει κάποια από τις επιλέξιμες προς ενίσχυση χειμερινές καλλιέργειες αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει βιολογικό σπόρο καθώς επίσης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας για χρήσης μη πολλαπλασιαστικού υλικού, αυτές θα είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση;

Απάντηση: Ναι, αλλά ισχύει μόνο για τα αγροτεμάχια που θα ενταχτούν στην Δράση 11.1.1

22.Ερώτημα: Όσον αφορά στην βαθμολογία της Δράσης 11.1.2, ως έκταση που καλλιεργείται με ζωοτροφές νοείται και ο βοσκότοπος;

Απάντηση: Για την βαθμολογία της Δράσης 11.1.2. με αρχή κριτηρίου (Βιολογική παραγωγή Ζωοτροφών) το κριτήριο (Η έκταση που καλλιεργείται με ζωοτροφές) δεν νοείται o βοσκότοπος.

23.Ερώτημα: Εαν ο γεωτεχνικός εργάζεται ως αορίστου χρόνου σε συνεταιρισμό προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος του συνεταιρισμού και στη σύμβαση με τον παραγωγό αναγράφεται η εργασιακή σχέση του γεωτεχνικού; Ποιά είναι η σωστή διαδικασία;

Απάντηση: Σας παραπέμπουμε στην με αριθμ. πρωτ. 1766/71435/03.07.2017 ‘’Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020‘’(ΑΔΑ:ΩΖ564653ΠΓ-ΜΧ2)

24.Ερώτημα: Στην σελίδα 45 της πρόσκλησης αναφέρει ότι οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος εφαρμογής. Άρα κάποιος που υπέβαλε δήλωση καλλιέργειας το 2021 και πήρε σύνταξη αρχές του 2022, ή έκανε δήλωση καλλιέργειας το 2021 και πέθανε αρχές του 2022, και δεν θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας το 2022 γιατί θα μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τα αγροτεμάχια σε συγγενή του , ακόμη και εάν του κάνω αίτηση στα βιολογικά και ενταχθεί, δεν θα μπορέσω να του κάνω μεταβίβαση του προγράμματος των βιολογικών σε άλλο άτομο;

Απάντηση: Ο υποψήφιος δικαιούχος που προτίθεται να εντάξει αγροτεμάχια/βοσκότοπους/ ζώα/ κυψέλες και παραφυάδες στο Μέτρο 11 θα πρέπει να τα έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2021 και επίσης αν κριθεί δικαιούχος να τα δηλώσει και στην ΕΑΕ του 2022 αφού το 2022 δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις.

25.Ερώτημα: Σχετικά με το κριτήριο επιλογής της δράσης 11.1.2, που αφορά την έκταση η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς; (δηλαδή μέχρι ποια ημερομηνία πρέπει να είναι ενταγμένες στην ΗΒΔ;) Οι ζωοτροφές πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο στάδιο βιολογικής παραγωγής (υπο μετατροπή; Βιολογικό;)

Απάντηση: Ο υποψήφιος δικαιούχος για να λάβει μόρια από αυτό το κριτήριο θα πρέπει να έχει εντάξει στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχιά του, που έχει δηλώσει με ζωοτροφές στην ΕΑΕ του 2021

26.Ερώτημα: Υπάρχει κάποια λίστα με ποιες καλλιέργειες θεωρούνται ζωοτροφές σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021; Πχ αυτές που ανήκουν στην κατηγορία 8 “Κτηνοτροφικά φυτά Ζωοτροφές”;

Απάντηση: Πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης θα δημοσιευθεί σχετικός πινάκας με τις καλλιέργειες που δηλώθηκαν στην ΕΑΕ του 2021 που θα θεωρούνται ζωοτροφές

27.Ερώτημα: Αν κάποιος έχει κάνει πρώτη φορά ενεργοποίηση το 2021 με αμνούς ή/και ερίφια και του έγινε κατανομή κοινοτικού βοσκοτόπου κρίνεται ή δεν κρίνεται δικαιούχος του Μέτρο 11; Και χωρίς βοσκότοπο μπορεί να κάνει αίτηση μόνο με ζώα;

Απάντηση: Πρώτο ερώτημα: μπορεί να υποβάλει, αλλά όχι μόνο με ζώα. Δεύτερο ερώτημα:xρειάζεται βοσκότοπος.

28.Ερώτημα: Κτηνοτρόφος ενταγμένος στη δράση 11.2.2 της 2ης πρόσκλησης του μέτρου 11 (κτηνοτροφία 2018) με 15,15 ΜΜΖ και 6,97 Ηα βοσκότοπο,στην ΕΑΕ 2021 κατέχει 28,05 ΜΜΖ και 13,13 Ηα βοσκότοπο.

Όλα τα ζωα(αιγοπρόβατα) ενταγμένα στον πιστοποιητικό οργανισμό ως βιολογικά.

Μπορεί να αιτηθεί στη δράση 11.2.2 τη διαφορά των ζώων και βοσκοτόπων που κατέχει δηλαδή:

ΜΜΖ:28,05-15,15=12,90

Βοσκότοπο:13,13-6,97=6,16

Απάντηση: Δεν μπορεί να αιτηθεί στη Δράση 11.2.2. τη διαφορά των ζώων και βοσκοτόπων εφόσον είναι ήδη σε πρόγραμμα της βιολογικής.

29.Ερώτημα: Οι υποψήφιοι οφείλουν να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (27/01/2022) και πως θα προσκομιστεί (αποδειχθεί) η βεβαίωση ΜΑΑΕ;

Απάντηση: Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 27/01/2022 και η πληροφορία θα αντληθεί αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

30.Ερώτημα: Αν κάποιος παραγωγός κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης διαθέτει 150 κυψέλες και τα επόμενα χρόνια τις αυξήσει, θα πληρώνεται για τις κυψέλες που είχε στην υποβολή ή για όσες θα δηλώνει το κάθε έτος;

Απάντηση: Εάν ο αριθμός των κατεχομένων μελισσοσμηνών και παραφυάδων που δηλώνεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο του Μέτρου υπερβαίνει τον αριθμό με τον οποίο έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται ο αριθμός με τον οποίο έχει ενταχθεί.

31.Ερώτημα: Υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθμός κυψελών για την ένταξη στο πρόγραμμα? Επίσης ως αναφορά τους νεοεισερχόμενους υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης χωρίς ενεργή σύμβαση με εταιρία πιστοποίησης;

Απάντηση: Για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι 5. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1.2που κατέχουν κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π

εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

32.Ερώτημα: Για το νέο πρόγραμμα βιολογικής θα ήθελα διευκρίνηση σχετικά με την επιδότηση ζωικής. Συγκεκριμένα έχω ερώτημα από παραγωγό ο οποίος διαθέτει 80 πρόβατα (ΕΑΕ2021) με 2,11 ha βοσκότοπο, δηλ ίδιο με το βοσκότοπο που του είχαν δώσει το 2015 με 40 πρόβατα τότε. Εάν το 2022 του δοθούν περισσότερα ha θα επιδοτηθεί για την έκταση του ΟΣΔΕ2022;

Απάντηση: Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το είδος των ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. Επομένως ο παραγωγός θα ενισχυθεί με τους βοσκότοπους που έχει εντάξει στην ΕΑΕ του 2021.

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση