Σε αλλαγές επί της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2022-27, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των οποίων η μετάθεση της προθεσμίας κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας έως τις 11 Μαρτίου και η υποβολή τουλάχιστον 100 (αντί 150) οριστικών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του 2021 ή αντιστοίχως 100 υπεύθυνων δηλώσεων παραγωγών.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας υπόψη τις προτάσεις-παρατηρήσεις των υφιστάμενων ΚΥΔ, του ΓΕΩΤΕΕ και των επαγγελματικών φορέων των ΚΥΔ, προχώρησε σε νέες αλλαγές επί της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των ΚΥΔ για τα έτη 2022-27, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:

-Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 11/03/2022, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κατάλογο (checklist) πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας.

-Ως ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης του τελευταίου απαιτούμενου εγγράφου.

-Επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου, η οποία θα πιστοποιηθεί με σχετική εξέταση του υπεύθυνου του έργου του Υποψήφιου ΚΥΔ και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε χρόνο που θα οριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Η υποβολή λιγότερων των 100 (αντί για 150) οριστικών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2021 επιφέρει τον αποκλεισμό του ΚΥΔ.

-Η εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται τουλάχιστον με τριών χρόνων ενασχόληση στο ΟΣΔΕ ή σε συναφή έργα κατά τα τελευταία 10 χρόνια για τον υπεύθυνο του έργου και ενός έτους για τον αναπληρωτή του, η οποία θα προκύπτει, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

  1. από συμμετοχή σε έργο του ΟΣΔΕ 2010-2021, ή
  2. από Γεωτεχνικές – Γεωργικές μελέτες, ή
  3. από εκπόνηση μελετών στο ΠΑΑ 2014-2020, ή
  4. από μελέτες Κτηματολογίου Δασολογίου, ή
  5. από προϋπηρεσία με συμβάσεις εποχικού υπαλλήλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ή
  6. άλλα συναφή αντικείμενα. Για την παραπάνω εμπειρία του υπευθύνου έργου και του αναπληρωτή, του υποψήφιου ΚΥΔ, θα πρέπει να προσκομισθούν φορολογικά παραστατικά για τις προαναφερόμενες πράξεις σε διαφορετικά πρόσωπα ή παλαιότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σε συναφή έργα ή βεβαιώσεις νομίμων εκπροσώπων φορέων ή εταιρειών στις οποίες εργάστηκαν σε συναφές έργο. Ο υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου δεν μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Εξαιρούνται τα ΚΥΔ που διαχειρίζονται λιγότερες των 500 αιτήσεων, στα οποία ο αναπληρωτής του έργου μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση. Επίσης το μορφωτικό επίπεδο του υπευθύνου του έργου δεν μπορεί να είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).

-Κάθε ΚΥΔ θα πρέπει να διαθέτει μια ή περισσότερες STATIC IP ανάλογα με τον αριθμό των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση των εξωτερικών συνεργείων στα νησιά, οι συνεργάτες συνδέονται στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων μέσω των προσωποποιημένων κωδικών που θα παραλάβουν από τον οργανισμό.

-Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, που θα αναγράφει «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»

Απόσυρση της πρόσκλησης και ουσιαστική διαβούλευση ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Πάντως, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με ημερομηνία 1/3, με έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ζητά την άμεση απόσυρση της νέας πρόσκλησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποίηση Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

σε συνέχεια του 1072/17-2-2022 σχετικού εγγράφου μας και κατόπιν δημοσιοποίησης της σχετικής υπ’ αριθ. 11096/18-2-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οφείλουμε να επισημάνουμε, κατ΄ αρχάς, ότι στη συγκεκριμένη Πρόσκληση, η οποία εκδόθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προβλέπονται διάφοροι όροι και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, οι οποίοι αντί να διασφαλίζουν την ποιότητα και τη διαφάνεια στην υλοποίηση του συστήματος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης και στήριξης των παραγωγών, που είναι το ζητούμενο σε μια σύγχρονη λειτουργία της αγοράς θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα προβλήματα βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων ΚΥΔ (που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία) και θα αυξήσουν υπέρμετρα το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους Έλληνες αγρότες. Προς επίρρωσιν της απουσίας οποιασδήποτε πρότερης ενημέρωσης ή διαβούλευσης, γεγονός για το οποίο εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, υπογραμμίζουμε ότι το περιεχόμενο της Πρόσκλησης δεν τέθηκε ούτε καν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπου συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί πως δυστυχώς το πνεύμα και το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης του ΟΠΕΚΕΠΕ δε συνάδει με την επιθυμητή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στους αγρότες σε ένα ανοιχτό σύστημα, αλλά αντιθέτως περιορίζει την πρόσβαση στην πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων ΚΥΔ που ανήκουν στα μέλη μας, περιορίζοντας τον αριθμό και τη δυνατότητα απασχόλησης των γεωτεχνικών. Αυτό μάλιστα τεκμαίρεται και από τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 11099/21-02-2022 απάντηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο ως άνω έγγραφό μας, στην οποία αναφέρεται ότι «Η διαδικασία πιστοποίησης, αξιολόγησης και επίβλεψης των ΚΥΔ, ώστε να λειτουργούν με τους καθορισμένους κανόνες, απορροφά από τον Οργανισμό αρκετούς πόρους που είναι και ένα διαχρονικό και σημαντικό πρόβλημα. Σας υπενθυμίζω ότι τα τελευταία έτη υπήρξε μεγάλη αύξηση του αριθμού των ΚΥΔ, δυσανάλογη του συνολικού αριθμού ΕΑΕ ανά ΠΕ».

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως ο επιστημονικός φορέας των γεωτεχνικών, διαχρονικά πρωτοστάτησε, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο (π.χ. συνεχείς παρεμβάσεις, ένδικα μέσα, αναφορές και παραστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στην προσπάθεια αλλαγής – ανοίγματος του υφιστάμενου μέχρι το έτος 2013 καθεστώτος ανάθεσης του Ο.Σ.Δ.Ε., ενώ στη συνέχεια, με τις επανειλημμένες προτάσεις που κατέθεσε, συνέβαλλε στην αντιμετώπιση αρκετών προβλημάτων που αφορούσαν τη λειτουργία του εν λόγω Συστήματος και αυτό προτίθεται να κάνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση (κατάθεση προτάσεων, προσφυγή σε ένδικα μέσα ) για να διασφαλίσει την εργασία των μελών του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επαναλαμβάνοντας ότι η τυχόν εφαρμογή των προβλεπόμενων στην συγκεκριμένη Πρόσκληση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της συντριπτικής πλειοψηφία των ΚΥΔ και θα επιφέρει τελικά τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα στον αγροτικό κόσμο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά τον καθορισμό άμεσης συνάντησής σας με αντιπροσωπία του Δ.Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προκειμένου να σας αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις και προτάσεις μας επί του θέματος καθώς και την άμεση απόσυρσή της παρούσας πρόσκλησης και την έκδοση νέας, κατόπιν ουσιαστικής διαβούλευσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω άμεσες ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Συνοδευτικά αρχεία

Ολόκληρη η πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αλλαγές

 

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση