Στη νέα ΚΑΠ οι επιδοτήσεις για τη διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11.2) και η Απονιτροποίηση (Μέτρο 10.1.4) µεταφέρονται στις άµεσες ενισχύσεις και όσοι ενταχθούν φέτος στις δύο αυτές προσκλήσεις, δεν θα µπορούν, όσο διαρκούν οι δεσµεύσεις τους, να αντλήσουν χρήµατα από ορισµένα καθεστώτα του νέου πρασινίσµατος.

Πιο συγκεκριµένα, στα Βιολογικά το 2023 και το 2024 οι δικαιούχοι της φετινής πρόσκλησης δεν δύναται να λάβουν το αντίστοιχο πριµ από το νέο πρασίνισµα. Σε ορισµένες καλλιέργειες αυτό δίχνει να… πονάει. Για παράδειγµα µέσω ΠΑΑ στα αρωµατικά φυτά το πριµ για τρία έτη είναι σύνολο 165 ευρώ το στρέµµα. Για τα έτη 2023-2024 θα απολέσουν όµως την ευκαιρία για συνολικά 259 ευρώ. Αντίστοιχα στα κηπευτικά από το ΠΑΑ θα µπουν στην τσέπη του παραγωγού 180 ευρώ αντί για 228 ευρώ το στρέµµα. Το ίδιο στα επιτραπέζια σταφύλια, αντί για 288 ευρώ, οι δικαιούχοι του ΠΑΑ θα λάβουν 255 ευρώ. Αντίθετα, σε καλλιέργειες όπως πυρηνόκαρπα, καλαµπόκι κ.α., είναι στο συµφέρον του παραγωγού η φετινή ένταξη στο ΠΑΑ.

Ενδεικτικά, ορισµένα πριµ σε καλλιέργειες έχουν ως εξής: 

 • Πυρηνόκαρπα: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 94,1 ευρώ/στρµ.
 • Επιτραπέζια σταφύλια: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 144 ευρώ/στρµ
 • Ροδιά: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 112 ευρώ/στρµ.
 • Ακτινίδιο: Προκήρυξη 2022 82 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 87 ευρώ/στρµ.
 • Συκιά: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 101,5 ευρώ/στρµ.
 • Μικρόκαρπες / ∆άσους: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 94 ευρώ/στρµ
 • Ακρόδρυα: Προκήρυξη 2022 56,6 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 61,6 ευρώ/στρµ.
 • Αραβόσιτος βρώσιµος: Προκήρυξη 2022 49,4 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 54,4 ευρώ/στρµ
 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: Προκήρυξη 2022 55 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 64,4 ευρώ/στρµ
 • Αρωµατικά: Προκήρυξη 2022 55 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 129,5 ευρώ/στρµ.
 • Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: 60 ευρώ στην προκήρυξη του 2022 και 114 ευρώ/στρµ στο Πρασίνισµα του 2023.

Όσον αφορά την Απονιτροποίηση, στη φετινή πρόσκληση του ΠΑΑ οι δεσµεύσεις είναι διετίας, οπότε έχουν απλά να συγκρίνουν την αντίστοιχη επιδότηση µε το 2023. Όσοι µπουν στο πρόγραµµα δείχνουν ευνοϊµένοι, καθώς αντίστοιχες δεσµεύσεις από το νέο πρασίνισµα δεν αγγίζουν σε καµία περίπτωση το αντίστοιχο πριµ από τα Νιτρικά, εκτός από την περίπτωση της Χλωράς Λίπανσης στα µήλα που από αντί για 25 ευρώ το στρέµµα, θα λάβουν 18,8 ευρώ. Ειδικότερα, για περιοχές οικολογικής εστίασης που δεν δύναται να κάνουν αίτηση στη νέα ΚΑΠ οι δικαιούχοι Απονιτροποίησης η ενίσχυση είναι ανάλογη της έκτασης που αφήνεται σε µη παραγωγικά στοιχεία (π.χ αγρανάπαυση). Για 10% της εκµετάλλευσης π.χ σε εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιµη έκταση άνω των 10 εκταρίων η επιδότηση θα είναι:

 • Αραβόσιτο: 6,8 ευρώ/στρέµµα.
 • Πατάτες: 38,5 ευρώ/στρέµµα.
 • Σακχαρότευτλα: 7,8 ευρώ/στρέµµα.
 • Κηπευτικά: 50,5 ευρώ/στρέµµα.
 • Βαµβάκι: 11,9 ευρώ/στρέµµα.
 • Χειµερινά σιτηρά: 8,7 ευρώ/στρέµµα.
 • Χειµερινά ψυχανθή: 9,1 ευρώ/στρέµµα.

Μένει να φανεί αν υπάρχει και κάποιο άλλο καθεστώς του νέου πρασινίσµατος που προσκρούει σύµφωνα µε τους όρους διπλής χρηµατοδότησης, µε τις δεσµεύσεις της Απονιτροποίησης, αλλά προς το παρόν δείχνει ότι οι δικαιούχοι του ΠΑΑ θα βγουν κερδισµένοι.

 

Πηγή: www.agronews.gr