Για αγροτικές επιχειρήσεις και οµάδες παραγωγών που θέλουν να κάνουν το µεγάλο βήµα προς την επεξεργασία, τη συσκευασία και το branding προϊόντων όπως τυρί και ελαιόλαδο, µε πρώτη ύλη που προέρχεται κυρίως από τις δικές τους εκµεταλλεύσεις ή από συµβολαιακή, ανοίγει στις 16 Μαΐου το πρόγραµµα «Καινοτοµία και πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων».

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα ύψους 180 εκατ. ευρώ θα επιδοτήσει µόνο έργα προϋπολογισµού άνω των 500.000 ευρώ και προσφέρει ποσοστό κάλυψης δαπανών από 30 έως 55%. Με το παραπάνω πρόγραµµα κάνουν πρεµιέρα οι δράσεις για τον πρωτογενή τοµέα που προκηρύσσονται µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης, ενώ θα ακολουθήσει στις 23 Μαΐου η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραµµα ενίσχυσης εκσυγχρονισµού αγροτικών επιχειρήσεων και συλλογικών σχηµάτων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το πρόγραµµα Μεταποίησης, δικαιούχοι του προγράµµατος είναι:

α) Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών.

β) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συµβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.

γ) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα.

Επιλέξιµες δαπάνες

  • Κατασκευή και εκσυγχρονισµός ακινήτων.
  • Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµι-έτοιµων), εντός του χώρου της µονάδας. Επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km.
  • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας.
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει.
  • ∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης της επιχείρησης.
  • Eκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δικτύων διανοµής (logistic) της επιχείρησης.
  • Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες, για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις.
  • Aγορά καινούργιων οχηµάτων για οδικές µεταφορές αγαθών και προϊόντων.
  • Eξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

 

Πηγή: www.agronews.gr