Όριο ανά εκµετάλλευση στις δράσεις από το νέο πρασίνισµα που θα µπορούν να επιλέξουν για ένταξη οι αγρότες, εξετάζει να θέσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του νέου κύκλου διαβουλεύσεων για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιο θα είναι το όριο και αν θα δεχτεί κάτι τέτοιο η Κοµισιόν, ωστόσο η σκέψη υπάρχει για να µην συσσωρεύουν µεγάλο ποσό ενισχύσεων λίγοι παραγωγοί. Από εκεί και πέρα είναι σηµαντικό να γίνει γνωστό το τελικό πλαίσιο δράσεων για το νέο πρασίνισµα µέσα στο φετινό καλοκαίρι, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι µπουν για φθινοπωρινές σπορές ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να λάβουν επιπλέον ενισχύσεις.

Παράλληλα θα πρέπει να έχουν γίνει γνωστές και οι προϋποθέσεις για τη λήψη συνδεδεµένες σε καλλιέργειες όπως το σιτάρι όπου απαιτείται η χρήση πιστοποιηµένων σπόρων. Σηµειώνεται πως οι δράσεις για το νέο πρασίνισµα θα εµπλουτιστούν µε την ενίσχυση για την εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Πληρώνει καλά για όποιον πιάσει το νόημα
Με 60 ευρώ το στρέμμα αποζημιώνονται οι καινοτόμες σπορές, αφήνει 144 ευρώ στο βιολογικό σταφύλι και 3 ευρώ στο στρέμμα για βιοδιεγέρτες στις αροτραίες.

1 – Χρήση ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών

α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριµένων ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, µικρού βιολογικού κύκλου.

β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.

γ. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες λόγω της κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές.

Στα 60 ευρώ/στρέµµα η µέση αποζηµίωση.

∆εν είναι δυνατή η ενίσχυση εκµετάλλευσης για πάνω από µία από τις ανωτέρω περιγραφόµενες δράσεις στο ίδιο αγροτεµάχιο.

2 – Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης

Η παρέµβαση συνίσταται στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές δράσεις σε αρόσιµες εκτάσεις και αφορούν:

 1. Σε εκµεταλλεύσεις των οποίων η διαθέσιµη αρόσιµη είναι µικρότερη των 10 εκταρίων: το 5% της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης µετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.
 2. Σε όλες τις εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιµη έκταση : το 10% της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης µετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.
 3. Σε εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιµη έκταση οι οποίες δηµιουργούν περιοχή οικολογικής εστίασης που αποτελείται από εµβόλιµες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που δεσµεύουν το άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά και αγρανάπαυση, θα πρέπει να δεσµεύεται το 10% εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και µη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5%

Το ύψος της αποζηµίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήµατος.

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιµη έκταση άνω των 10 εκταρίων

Το ύψος της αποζηµίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήµατος.

Η παρέµβαση αφορά σε:

 1. Σπορά εντός των µονίµων δενδρώνων, φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών, ενδιαµέσως των δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ.ψυχανθών), µε στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, την µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.
 2. ∆ηµιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον µέτρων άγριας ζωής ή εµπλουτισµού των υπαρχουσών µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάµνων ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες.

Η επιλογή των ειδών που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να µην αυξάνεται ο κίνδυνος διάδοσης εχθρών και ασθενειών και εξαρτάται από τις τοπικές οικολογικές, αγρονοµικές και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.

Για να καταστεί αυτό δυνατό η παρέµβαση περιλαµβάνει και την κατάρτιση ειδικού σχεδίου διαχείρισης βιοποικιλότητας της εκµετάλλευσης στο οποίο θα τεκµηριώνεται η καταλληλότητα των προτεινόµενων ειδών.

Ενίσχυση 25 ευρώ το στρέµµα.

4 – ∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Η παρέµβαση συνίσταται σε δύο δράσεις:

 1. Στις καλλιεργούµενες εκτάσεις των ορεινών και των ηµιορεινών περιοχών της χώρας απαντώνται µε αρκετή συχνότητα δασογεωργικά συστήµατα ήτοι συστήµατα όπου βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεµένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά µπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, µηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και µαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται µε την καλλιεργεια σιτηρών, κηπευτικών η/και τη βόσκηση. Η δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα των δένδρων, στην παύση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων µε µεθόδους ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάµνων από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά την χειµερινή περίοδο).
 2. Η δράση αφορά στις µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Τα δασολίβαδα αυτά έχουν υψηλή βιοποικιλότητα και η διατήρηση αυτών των συστηµάτων, που απειλούνται από την εγκατάλειψη συνήθως, και σε κάποιες περιπτώσεις από την εντατικοποίηση, συµβάλλει στη διατήρηση στοιχείων του τοπίου, τη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της δέσµευσης άνθρακα και στη προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.

Ενίσχυση 25 ευρώ/στρέµµα. ∆ίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δύσπρόσιτες και µειωµένης παραγωγικότητας εκτάσεις αλλά και για τον καθαρισµό αποµάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόµενη βόσκηση. Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ενισχύεται γιατί κρίνεται απαραίτητο έτσι ώστε να κατευθύνεται ο παραγωγός στην επιλογή των φυτών προς αποµάκρυνση ή περιορισµό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα συµβάλλουν στην προστασία από τη διάβρωση, την πρόληψη των πυρκαγιών και τον εµπλουτισµό της βιοποικιλότητας. Η πληρωµή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σηµαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 4 από τους 6 τοµείς προτεραιότητας.

5 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας

 1. Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio ανά καλλιέργεια:
 1. Για την χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή του σχεδίου διαχείρισης 3 ευρώ/στρµ.
 2. Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρµ ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρµ.
 3. Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24 ευρώ/στρµ.
 4. Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε mulch 22 ευρώ/στρµ
 5. Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ/στρµ.
 6. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρµ.
 7. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ/στρµ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 ευρώ/στρµ.
 8. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ/στρµ.
 9. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4 ευρώ/στρµ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.
 10. Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 0,4 ευρώ/στρµ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 0,6 ευρώ/στρµ.
 11. .Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ/στρµ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.

 

6 – Περιβαλλοντική διαχείριση βελτίωση µόνιµων βοσκοτόπων

Ενίσχυση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης. Η αποζηµίωση για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραµείνουν στο στάβλο, εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκµετάλλευση και την υψοµετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυµαίνεται για τους πεδινούς βοσκοτόπους από 1,7 έως 5 ευρώ/στρµ, για τους ηµιορεινούς από 3,5 έως 10,5 ευρώ/στρµ ενώ για τους ορεινούς από 2,7 έως 7,9 ευρώ/στρµ.

Η αποζηµίωση για τη κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκηµένο βοσκότοπο εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόµενου ζώου. Για τα βοοειδή κυµαίνεται από 1,1 έως 7,4 ευρώ/στρµ ενώ για τα αιγοπρόβατα από 1,7 έως 8,5 ευρώ/στρµ.

7 – ∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες

Η ενίσχυση εκτιµάται στα 25 ευρώ/στρµ. ∆ίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις εκτάσεις µε αναβαθµίδες διότι αυτές έχουν πάψει σε µεγάλο βαθµό να επιτελούν το ρόλο για τον οποίο δηµιουργήθηκαν δηλαδή την εξασφάλιση γεωργικής γης σε περιπτώσεις που η γη βρίσκεται σε έλλειψη.

Η πληρωµή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σηµαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 3 από τους 6 τοµείς προτεραιότητας. Είναι δε εξαιρετικής σηµασίας για περιοχές και εκτάσεις που αντιµετωπίζουν πιέσεις που έχουν προκαλέσει ήδη σηµαντικές επιπτώσεις λόγω εγκατάλειψης, αλλαγών χρήσεων γης και εντατικοποίησης.

8 – ∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Οι εκτιµώµενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:

Ενίσχυση για την διατήρηση µεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας

Οι εκτιµώµενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση