Ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την ανάρτηση των πινάκων δικαιούχων Νέων Αγροτών 2021, καθώς την Τετάρτη 8 Ιουνίου, αναρτήθηκε η ανακατανομή των πόρων 525,36 εκατ. ευρώ και πλέον οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να ξεκινήσουν τη σχετική διαδικασία δημοσίευσης των εντάξεων.

Σύµφωνα µε τη σχετική τροποποιητική τα κονδύλια των 525.363.000 ευρώ πλέον µοιράζονται ως εξής:Ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη εδώ

Με την Ήπειρο αναμένεται να ξεκινήσει η προσωρινή ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης, σύµφωνα µε σχετικές πληροφορίες. Στη Θεσσαλία πάντως το χρονοδιάγραµµα αναφέρει πως ο πίνακας δικαιούχων θα εκδοθεί το δεύτερο 15νθήµερο του Ιουνίου. Σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράξη και ∆υτική Μακεδονία, λεπτοµέριες απέµεναν προ ολίγων ηµερών για την αποστολή του σχετικού αρχείου αξιολόγησης στις διαχειριστικές αρχές, κάτι που ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 10 Ιουνίου. Όσον αφορά τις πληρωµές των δικαιούχων, υπάρχει περίπτωση, να πραγµατοποιηθούν ακόµη και πριν την ολοκλήρωση των ενστάσεων και σε πρώτο βαθµό σε όσους βρεθούν δικαιούχοι. Μετά θα ακολουθήσει η συµπληρωµατική πληρωµή της α’ δόσης για εκείνους που θα δικαιωθούν από τη διαδικασία των ενστάσεων, η οποία θα διαρκέσει για ένα µήνα, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου.

 

Παράλληλα στη σχετική τροποποιητική απόφαση, προβλέπεται ότι ∆ιαφοροποιήσεις µε προκύπτουσα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας µεταξύ αρχικής δηλωµένης παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και προσκοµιζόµενων συµπληρωµατικών παραστατικών νόµιµης κατοχής αγροτεµαχίων δεν προσµετρούνται και δεν αναβαθµολογούνται. ∆ιαφοροποιήσεις µε µείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας αναβαθµολογούνται και οι σχετικές αιτήσεις επανακατατάσσονται σε αντίστοιχο πίνακα, ενώ αν η νέα βαθµολογία που προκύπτει είναι κατώτερη από το ελάχιστο όριο της βαθµολογίας, απορρίπτονται. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι που δεν προσκοµίζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά για τη διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης απορρίπτονται.»

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Φτάνουν στο υπουργείο οι πρώτες λίστες με τους δικαιούχους Νέους Αγρότες, δημοσίευση μετά την ανακατανομή

Στα χέρια των αρµόδιων διαχειριστικών αρχών θα βρίσκονται οι λίστες των περισσότερων περιφερειών της χώρας πριν το τέλος της εβδομάδας, µε τα ονόµατα των δικαιούχων Νέων Αγροτών 2021.

Η ανάρτησή τους εξαρτάται πλέον από την ταχύτητα ανακατανοµής των 100 εκατ. ευρώ. Τα χρήµατα αυτά που είχαν αρχικώς ανακοινωθεί µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές µένουν απλά στα λόγια, και χωρίς τη σχετική τροποποιητική απόφαση δεν µπορεί να προχωρήσει η ανάρτηση στις 9 από τις 14 Περιφέρειες της χώρας.

Τα παραπάνω τουλάχιστον υποστηρίζουν οι αρµόδιοι της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας στην Κρήτη, µία από τις περιφέρειες που είναι έτοιμη να στείλει τον φάκελο στο ΥΠΑΑΤ ώστε να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης δικαιούχων. Αντίθετα, δεν υπάρχει αυτό το πρόβληµα στις Περιφέρειες Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Αττικής. Μάλιστα, αναµένεται µε την Ήπειρο να ξεκινήσει η προσωρινή ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης.

Στη Θεσσαλία πάντως το χρονοδιάγραµµα αναφέρει πως ο πίνακας δικαιούχων θα εκδοθεί το δεύτερο 15νθήµερο του Ιουνίου. Σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράξη και ∆υτική Μακεδονία, λεπτοµέριες απέµεναν προ ολίγων ηµερών για την αποστολή του σχετικού αρχείου αξιολόγησης στις διαχειριστικές αρχές, κάτι που ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση µέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όσον αφορά τις πληρωµές των δικαιούχων, υπάρχει περίπτωση, να πραγµατοποιηθούν ακόµη και πριν την ολοκλήρωση των ενστάσεων και σε πρώτο βαθµό σε όσους βρεθούν δικαιούχοι. Μετά θα ακολουθήσει η συµπληρωµατική πληρωµή της α’ δόσης για εκείνους που θα δικαιωθούν από τη διαδικασία των ενστάσεων, η οποία θα διαρκέσει για ένα µήνα, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου.

 Μένει να φανεί αν το χρονοδιάγραµµα που έχει θέσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την πληρωµή της πρώτης δόσης 24.500 έως 28.000 ευρώ έως τα τέλη του ερχόµενου µήνα, θα τηρηθεί. ∆εύτερη και τελική δόση του προγράµµατος θα καταβληθεί µετά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου του δικαιούχου, εφόσον έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση του ΕΛΓΟ.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε την κατανοµή των 520 εκατ. ευρώ στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, σε Αττική, Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρο, ∆υτική Μακεδονία εντάσσονται όλοι όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις. Στην Κεντρική Μακεδονία εντάσσονται 2.410 δικαιούχοι (3.020 αιτήσεις), στην Κρήτη 1.864 δικαιούχοι (2.599 αιτήσεις), στη ∆υτική Ελλάδα 1.726 δικαιούχοι (2.244 αιτήσεις), στην Θεσσαλία 1.628 δικαιούχοι (1.968 αιτήσεις), στην Πελοπόννησο 1.507 δικαιούχοι (1.873 αιτήσεις) και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1.461 δικαιούχοι (1.257 αιτήσεις). Στη Στερεά Ελλάδα εντάσσονται 1.043 δικαιούχοι και στο Βόρειο Αιγαίο 704 δικαιούχοι.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση