Την αναπροσαρµογή των δράσεων του νέου πρασινίσµατος, δροµολογεί η χώρα µας στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027, κάνοντας λόγο για µία σειρά βελτιωµένων παρεµβάσεων µε βάση τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν.

Αυτό που θα πρέπει να γίνει σαφές, είναι πως οι νέες δράσεις θα πρέπει πλέον να διαµορφωθούν µε βάση την τρέχουσα πραγµατικότητα στα κόστη εισροών µέσα στην οποία καλείται να δουλέψει ο αγροτικός τοµέας, που ίσως διαρκέσει έως και το 2024 όπως αναφέρουν αναλυτές. Αυτό το φαινόµενο είναι πιο έντονο στην κτηνοτροφία.

Για παράδειγµα, δεν δύναται να ζητείται από τον κτηνοτρόφο να κόψει τη βόσκηση για κάποιους µήνες και να αποζηµιωθεί µε ποσά που κυµαίνονται µεταξύ 1,7 ευρώ και 10,5 ευρώ το στρέµµα, για τις έξτρα ζωοτροφές που θα χρειαστεί. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αναρωτηθούν οι αρµόδιες αρχές εάν η ενίσχυση 1,5 ευρώ ανά ενήλικο πρόβατο για την εφαρµογή προγράµµατος εµπλουτισµού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, θα καλύψει το κόστος του ζωοτέχνη-κτηνίατρου που θα πρέπει να συµβουλεύεται ο κτηνοτρόφος για την εφαρµογή της δράσης. Αντίστοιχα, µε τις τιµές των λιπασµάτων στα ύψη, τα έξτρα 4,5 ευρώ το στρέµµα για εφαρµογή λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης στις αροτραίες καλλιέργειες, θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Άλλωστε, σύµφωνα µε τους κανονισµούς (παράγραφος 12 του Παραρτήµατος 2 της Συµφωνίας µε ΠΟΕ) όλοι οι υπολογισµοί των ενισχύσεων στο νέο πρασίνισµα βασίζονται στην απώλεια εισοδήµατος και στο αυξηµένο κόστος που γεννάει για τον αγρότη η υιοθέτηση των δράσεων. Ως εκ τούτου, µοιάζει να κρίνεται αναγκαία µία αναπροσαρµογή των παρεµβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Εντούτοις, προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσηµη ενηµέρωση για το εάν και κατά πόσο εξετάζονται αυξήσεις στα ποσά των ενισχύσεων. Παρά µόνο, πως θα προστεθεί ακόµη µία ειδική δράση, η οποία  θα επιδοτεί την οργανική λίπανση. Σηµειώνεται εδώ πως αντίστοιχες αναπροσαρµογές στα ποσά θα πρέπει να γίνουν και αναφορικά µε τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, όπου εδώ όλα τα προβλεπόµενα ποσά (Απονιτροποίηση, Σπάνιες Φυλές κ.λπ) βασίζονται σε µελέτες 10ετίας που είχαν γίνει για τις ανάγκες του ΠΑΑ 2014-2020.

Ενδεικτικά τα ποσά στο νέο πρασίνισµα έχουν διαµορφωθεί προς το παρόν ως εξής:

  1. Χρήση ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών: 60 ευρώ το στρέµµα.
  2. Ενισχυµένη Αγρανάπαυση, Αµειψισπορά: µέση ενίσχυση 20-40 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την καλλιέργεια και µόνο για το κοµµάτι της γης που µπαίνει στη δράση.
  3. Ζώνη Οικολογικής Εστίασης στα δέντρα:25 ευρώ το στρέµµα.
  4. ∆ιατήρηση Αγροδασικών Συστηµάτων: 25 ευρώ το στρέµµα.
  5. Μέθοδοι γεωργίας ακριβείας: Μέση ενίσχυση 50 ευρώ το στρέµµα µε την ανάληψη πολλαπλών δράσεων.
  6. Περιβαλλοντική διαχείριση µόνιµων βοσκοτόπων: Μέση ενίσχυση 6 ευρώ το στρέµµα.
  7. ∆ιατήρηση και προστασία αναβαθµίδων: 25 ευρώ το στρέµµα.
  8. ∆ιατήρηση Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το ποσό προσαρµόζεται ανάλογα την καλλιέργεια και την εκτροφή.

 

Πηγή: www.agronews.gr 

Αφήστε μια απάντηση