Έτοιμα προς δημοσίευση βρίσκονται τα αποτελέσματα για τη Βιολογική Γεωργία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Agronews, με τις διαχειριστικές αρχές να διαβεβαιώνουν ότι στόχος είναι τις επόμενες ώρες να αναρτηθούν οι σχετικοί πίνακες μετά την κατανομή των 705 εκατ. ευρώ η οποία και πραγματοποιήθηκε.

Από τη νέα κατανομή φαίνεται ότι ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι καλλιεργητές αροτραίων που ήδη εφάρμοζαν πρακτικές βιολογικής γεωργίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας. Με άλλα λόγια, οι «παλιοί» φαίνεται ότι μπαίνουν όλοι.

Σύμφωνα με τη νέα κατανομή, ισχύουν πλεόν τα εξής:

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης 705.116.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:

  1. Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών
  1. Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικώνφαρμακευτικών φυτών

Γ. Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών (βοοειδών και αιγοπροβάτων)

Δ. Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων

Να σημειωθεί εδώ πως στα κηπευτικά (νέοι) το ποσό που είχε αρχικώς διατεθεί έφτανε και περίσσευε για την ένταξη όλων. Πλέον μένουν και κάποιοι εκτός. Βέβαια ίσως μιλάμε για απεντάξεις και όχι επιλαχόντες, ή για μείωση του τελικού ποσού που θα λάβουν κάποιοι δικαιούχοι.

Η απόφαση όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια είναι διαθέσιμη εδώ

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων όλων των δράσεων της Βιολογικής Γεωργίας είναι τρία έτη. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεµάχια/ βοσκοτόπους, είδος ζώων, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγµένα στο σύστηµα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας µέχρι την ηµεροµηνία της πρόσκλησης των Βιολογικών υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Παράλληλα οι δικαιούχοι θα πρέπει:

■Να διατηρούν σταθερό το µέγεθος της έκτασης των αγροτεµαχίων / βοσκοτόπων και το είδος των ζώων, τον αριθµό των κατεχόµενων κυψελών και παραφυάδων µε τα οποία εντάχθηκαν στο µέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

■Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεµάχια µε τα οποία έχουν ενταχθεί στο µέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεµαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσµεύσεις της παρούσας. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τµήµατα αυτών δύνανται να ανανεώνονται µε τµήµατα άλλων βοσκοτόπων.

■Για τις ∆ράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρηµένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση