Τρεις θα είναι οι βασικές προϋποθέσεις το 2023 για τη λήψη της συµπληρωµατικής ενίσχυσης των νεαρών αγροτών ύψους 7 ευρώ το στρέµµα και µέγιστο τα 1.750 ευρώ ανά εκµετάλλευση.

Πρώτον, θα πρέπει o αγρότης να έχει εγκατασταθεί ως αρχηγός της αγροτικής εκµετάλλευσης από το 2019 και µετά. ∆εύτερον θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της πρώτης αίτησης (2023). Και τρίτον, θα πρέπει να είναι καταρτισµένος/εκπαιδευµένος. Το τελευταίο αυτό κριτήριο που εισάγεται είναι κάτι το «νέο» για τη νέα ΚΑΠ ωστόσο όχι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο, η κατάρτιση αυτή αποδυκνείεται µε τους εξής τρόπους:

-Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελµατική Σχολή ή Λύκειο). Στο στρατηγικό σχέδιο δεν αναφέρεται ότι η γνώση πρέπει να είναι γεωτεχνικής κατεύθυνσης, όπως στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών (µοριοδότηση).

-Εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος (µη τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρµόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

-Άσκηση του επαγγέλµατος του αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή, δελτία µισθοδοσίας ή εργόσηµο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελµατικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

Με µέγιστο τα 250 στρέµµατα

Από εκεί και πέρα, για τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης θα πρέπει να γνωρίζουν οι νεαροί ότι θα γίνεται µε βάση µόνο τα επιλέξιµα στρέµµατα και παρέχεται για µέγιστο αριθµό στρεµµάτων τα 250 στρέµµατα. ∆ηλαδή ένας νεαρός µε 300 στρέµµατα γη θα λάβει ενίσχυση για τα 250 κ.ο.κ. Ως εκ τούτου το µέγιστο πριµ θα είναι 1.750 ευρώ ανά εκµετάλλευση

Οι όροι για το ΟΣ∆Ε 2022

Για φέτος, τη συµπληρωµατική ενίσχυση θα λάβουν όσοι εγκαταστάθηκαν στην αγροτική εκµετάλλευση από το 2018 και µετά και είναι έως 40 ετών. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, µε τον πολλαπλασιασµό των ενεργοποιηµένων δικαιωµάτων από το νέο γεωργό, µε αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25% µε 50%  της µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός. Η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο. ∆ηλαδή αν ένας γεωργός διαθέτει µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων 20 ευρώ η ενίσχυση θα υπολογιστεί στα 1.000 µε 2.000 ευρώ ανάλογα την απόφαση ΟΠΕΚΕΠΕ. Σηµειώνεται εδώ πως για το 2021 η προσαύξηση έγινε σε ποσοστό 36%. Ως εκ τούτου τα παραπάνω ποσά γίνονται 1.360 και 1.800 ευρώ αντίστοιχα. Το 2022 καταβλήθηκε ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 28.006.379,03 ευρώ σε 64.881 δικαιούχους. ∆ηλαδή κατά µέσο όρο 431 ευρώ ανά δικαιούχο νεαρό αγρότη, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση