Ξεκίνησε η έκδοση των καταστάσεων µε την ένταξη πράξεων των Νέων Αγροτών, µε τη ∆υτική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα (12 Ιουλίου) και τη Θεσσαλία (13 Ιουλίου) να δηµοσιεύουν πρώτες τις σχετικές αποφάσεις τους.

Μόνο σ’ αυτές τις περιφέρειες µπορούν να ξεκινήσουν οι ενστάσεις (το σύστηµα άνοιξε στις 13 Ιουλίου). Μέχρι στιγµής έχουν εκδοθεί µόνο τα «Αποτελέσµατα διοικητικού ελέγχου» σε άλλες περιφέρειες τα οποία ήταν απαραίτητα για την εκκίνηση της διαδικασίας κατάθεσης συµπληρωµατικών δικαιολογητικών (διακοπή εξωγεωργικής δραστηριότητας και αποδεικτικά ιδιοκτησίας). Σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις: «Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συµπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωµα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) µε την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας».

«Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ µαζί µε οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε µορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόµενων προθεσµιών δεν γίνονται παραδεκτές».

∆ιορίες για τα επιπλέον δικαιολογητικά

Όσον αφορά την προσκόµιση των επιπλέον δικαιολογητικών, η διαδικασία έχει ξεκινήσει και η σχετική διορία έχει ως εξής:

Η α’ δόση πληρωµής στις παραπάνω περιφέρειες έχει προγραµµατιστεί για τέλος Ιουλίου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει θέση η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δικαιωµένοι των ενστάσεων θα πληρωθούν εντός του φθινοπώρου και πιθανότερα εντός του Οκτωβρίου.

 

Πηγή: www.agronews.Gr

Αφήστε μια απάντηση