Την ερχόµενη εβδοµάδα κάνει πρεµιέρα ο Αναπτυξιακός Νόµος 4887/2022, µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει τους όρους για το καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα», ενώ αναµένεται πλέον να ακολουθήσει η σχετική απόφαση για το καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

 

Κατά πάσα πιθανότητα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα επιλέξει την προκήρυξη του συγκεκριµένου καθεστώτος (Αγροδιατροφή) ύψους 150 εκατ. ευρώ µετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή τέλη Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου. Σηµειώνεται εδώ πως το ποσό των 150 εκατ. ευρώ αναµένεται να µοιραστεί ανάµεσα στις ενισχύσεις µε τη µορφή επιχορήγησης και στις ενισχύσεις µε τη µορφή φοροαπαλλαγής, leasing και επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.

Ειδικότερα αναφορικά µε το καθεστώς της αγροδιατροφής, πρόκειται για ένα πρόγραµµα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών που επιθυµούν και έχουν τη δυναµική να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τοµέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση ελάχιστου ύψους προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον 100.000 ευρώ, γεγονός που απαιτεί και την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων από τον επενδυτή στο 50-60% του συνολικού budget. Τα κυριότερα σηµεία του αναπτυξιακού για την αγροδιατροφή είναι:

Επιλέξιµες δαπάνες προς ενίσχυση

Αξιολόγηση αιτήσεων

Στον Αναπτυξιακό Νόµο εισάγονται βελτιωµένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση 45 ηµερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή 30  ηµερών για τις περιπτώσεις της άµεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός 8 ηµερών.

 1. Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οι επιλέξιµες µορφές φορέων που καλύπτει ο Αναπτυξιακός Νόµος είναι:

 1. Εµπορική εταιρεία.
 2. Συνεταιρισµός.
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισµοί.
 5. Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
 6. Αγροτικές εταιρικές συµπράξεις του Ν. 4384/2016.
 7. ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.
 8. Οι ατοµικές επιχειρήσεις µόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» µε ανώτατο επιλέξιµο κόστος τις 200.000 ευρώ.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

 1. Φυτική παραγωγή

Ενισχύονται εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, όπως:

 1. Συµβατική, πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ.
 2. Υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας µανιταριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τις επενδύσεις σε θερµοκήπια οι δαπάνες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, οι δαπάνες µπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα 45% του συνόλου των ενισχυόµενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα και να φτάνουν έως το 60%.

Σηµειώνεται ότι όσα επενδυτικά σχέδια υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόµο προφανώς δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν και άπο άλλες πηγές όπως είναι για παράδειγµα τα Σχέδια Βελτίωσης ή το Ταµείο Ανάκαµψης (κανόνας διπλής χρηµατοδότησης).

 1. Ζωική παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 1. Βοοτροφικές µονάδες,
 2. Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες,
 3. Χοιροτροφικές µονάδες,
 4. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, µονάδες εκτροφής θηραµάτων και θηραµατικών ειδών µονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 5. Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
 6. Πτηνοτροφικές µονάδες, συµβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαµήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων
 7. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων µονάδων, µόνο όµως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάµενων πτηνοτροφίων.

 

 1. Μεταποίηση και εμπορία

Επιδοτείται η ίδρυση, κατασκευή και επέκταση των µονάδων µεταποίησης του αγροτικού τοµέα στους εξής κλάδους:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, µονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέας, κ.α)
 2. Γάλα (µονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων).
 3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 4. Ζωοτροφές
 5. ∆ηµητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δηµητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 6. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, µονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών).
 7. Οίνος.
 8. Οπωροκηπευτικά.
 9. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 10. Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 11. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων.
 12. Επεξεργασία λιναριού και βιοµηχανικής κάνναβης.
 13. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριµµάτων αυτού.
 1. Εκκοκκιστήρια βάµβακος.

 

 1. Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια έχουν ως εξής:

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης µπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Eφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10% σε περιοχές όπως προσδιορίζονται στα Εδαφικά Σχέδια ∆ίκαιης Μετάβασης (ΕΣ∆ΙΜ) και περιλαµβάνουν την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου (∆ήµοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας), τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Έιδη, ένταση και ποσά ενίσχυσης

 1. Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος αγροδιατροφής ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
 2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 100% του ανώτατου ορίου, εκτός της περ. γ΄ αυτού που χορηγείται στο 90%.

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ανώτατου ορίου.

 1. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

αα. ορεινές περιοχές, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, και

αδ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

αε. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυόμενου σχεδίου.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση