Ο αρχαίος Έλληνας  ποιητής Θεόκριτος είπε ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί». Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υποχρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους τοξικούς ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγγενείς.

Κλέβοντας» από παλαιότερο άρθρο της Αgrenda, διαβάζουµε: «…Με δεδοµένο το ότι ο νέος προϋπολογισµός αξιολογείται από το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης ως µια ευκαιρία επιδίωξης οικονοµικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία, που ενισχύεται από κοινοτικά κονδύλια αλλά και ευελιξία ως προς την δηµοσιονοµική πολιτική, πάγια αιτήµατα του αγροτικού χώρου -που αποδεδειγµένα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όταν η συνθήκη καλεί σε ενίσχυση της παραγωγικότητας- έρχονται ξανά στο προσκήνιο και χρήζουν ευνοϊκής ρύθµισης. Ένα εξ αυτών των αιτηµάτων, είναι και η ανάγκη δηµιουργίας ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού από την πώληση παλαιού αγροτικού εξοπλισµού το οποίο θα συµψηφίζεται ισόποσα µε την αξία αγοράς του καινούργιου µηχανήµατος, καθώς και η αύξηση του ποσοστού απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων….» 

Σχεδόν πέντε χρόνια µετά, και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε στον τρόπο αντιµετώπισης του παγίου εξοπλισµού από το Οικονοµικό Επιτελείο. Από το 2017 έχω επισηµάνει σε διάφορα άρθρα, συναντήσεις, παρουσιάσεις κλπ, ότι πρέπει να πάψει η υφιστάµενη κατάσταση στην αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Επισηµαίνω ότι οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού, γίνονται από οποιονδήποτε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρότη του ειδικού είτε αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Οι δε επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (έστω και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται και θεωρούνται ως αγρότες του κανονικού καθεστώτος, αφού από την 01.01.17 υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες όλες τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου. Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργειες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες ώρες εργασίας, τηρουµένης της αναλογίας µε την ηλικία του, ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο. 

Με την υφιστάµενη φορολογική κατάσταση, για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκδοθούν 2 παραστατικά:

α) Τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα εκδώσει ο αγρότης προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.

β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.].

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε ηµεροµηνία 02.01.22. Πως θα αποτυπωθούν στα βιβλία του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;

α) Η αγορά: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κάθε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 ευρώ Χ 10% = 15.000 ευρώ], που θα προσαυξάνουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

β) Η πώληση: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώαπό την πώληση του τρακτέρ.

Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό και επί του ποσού αυτού να διενεργούνται αποσβέσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδηµα, δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνητρο για αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών: η δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης. Η αγορά χρειάζεται τόνωση και αυτό γίνεται µε απλούς τρόπους: µείωση φορολογίας, κίνητρα αντικατάστασης εξοπλισµού, καθιστάς ασύµφορη τη φοροδιαφυγή, τέλος. Όλα τα υπόλοιπα περί απειλών, προστίµων κλπ., είναι για να έχουν λόγο ύπαρξης όσοι τα προτείνουν.

Το οικονοµικό επιτελείο οφείλει να ενηµερώνει τις επιχειρήσεις

Κάποιοι έξυπνοι στα καφενεία λένε «…και τι θα κάνετε τώρα εσείς οι λογιστές; θα µείνετε χωρίς δουλειά λόγω της εφαρµογής των ηλεκτρονικών βιβλίων…». Ενηµερώνω λοιπόν ότι η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν µπορεί να γίνει χωρίς το λογιστή. Το Οικονοµικό Επιτελείο πότε
θα ενηµερώσει τις επιχειρήσεις (και τους αγρότες) γι’ αυτό που θέλει να κάνει εν αγνοία τους;
Ενηµερώστε τον κόσµο για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Το οικονοµικό επιτελείο έχει αποφασίσει ότι πρέπει σώνει και καλά να εφαρµόσει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα, όταν δεν εφαρµόζονται πουθενά στον κόσµο.

Το µεγάλο λάθος κατά την άποψη µου είναι
ότι δεν κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση:
να ενηµερώσουν τον κόσµο. 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση