Κλιµακωτά, ξεκινώντας από το 40% για τρακτέρ-παρελκόµενα και φτάνοντας το 70% για επενδύσεις σε µονάδες βιοαερίου, υδροπονίας και εξοπλισµό γεωργίας ακριβείας, σχεδιάζεται το σχήµα ενισχύσεων στα επενδυτικά προγράµµατα του ελληνικού ΠΑΑ 2023-2026.

Ρίχνοντας µία µατιά στα δύο επενδυτικά Μέτρα «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» και «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» συνολικού προϋπολογισµού 382 εκατ. ευρώ, γίνεται προφανές ότι το βάρος δίνεται κυρίως στις κτηνοτροφικές και τις θερµοκηπιακές εκµεταλλεύσεις, ενώ γίνεται προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα γενναίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τις ενεργειακές ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα.

Αυτό φαίνεται από το γεγονός πως για θερµοκήπια και κτηνοτρόφους ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά έργο είναι αυξηµένος και µπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ, ενώ στη φυτική παραγωγή, αναλόγως το Μέτρο κυµαίνεται µεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ. Τα παραπάνω εµπεριέχονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα. Πληροφορίες της Agrenda λένε πως σε µεγάλο βαθµό θα µείνουν ίδιες οι περιγραφές των Μέτρων του ΠΑΑ και στο αναθεωρηµένο σχέδιο, ένα µικρό «ρετουσάρισµα» σε σηµεία, χρειάζεται.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως πλέον θα εξετάζεται και ο πραγµατικός τζίρος των αγροτών µε βάση στοιχεία πωλήσεων τριετίας ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στα προγράµµατα και θα πρέπει αυτός να είναι ανάλογος του ύψους της επένδυσης που ζητά να κάνει. Γενικότερα γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί το φαινόµενο της µη υλοποίησης λόγω αδυναµίας των δικαιούχων. Φυσικά, το ζήτηµα εδώ είναι κυρίως να µην περιµένουν οι ενδιαφερόµενοι 2-3 χρόνια µετά την προκήρυξη για να πάρουν στα χέρια τους το εγκριτικό για να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Αλλά, και να µην εξαντλείται  ο προϋπολογισµός σε µία και µόνο προκήρυξη.

Στα τεχνικά σηµεία των Μέτρων, το πρώτο, δηλαδή τα «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» είναι αυτό που λέµε τα κλασικά Σχέδια όπως τα ξέρουν µέχρι σήµερα οι αγρότες, µε τη µεγάλη διαφορά να έγκειται στην κλιµακωτή ενίσχυση ανάλογα τις δαπάνες. Το δεύτερο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις», θα επιδοτεί πολύ συγκεκριµένες δαπάνες (κυρίως ΑΠΕ, Βιοαέριο, Αρδευτικά, Γεωργία Ακριβείας) και θα υπάρχει οριζόντιο ποσοστό ενίσχυσης 70%.

Όσον αφορά το χρόνο προκήρυξης, οι αρχές έχουν λένε προγραµµατίσει να βγουν τα προγράµµατα αυτά µέσα στο 2023, πρώτο χρόνο εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Προφανώς, όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν, ο σχεδιασµός αυτός που ανακοινώνεται θα πρέπει να λαµβάνεται «ελαφρά» καθώς σπάνια έχουν εξαγγελθεί χρονοδιαγράµµατα στο ΠΑΑ τα οποία τηρούνται. Μένει να φανεί αν αυτό θα αλλάξει στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Τα κύρια στοιχεία του Μέτρου «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων
που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» είναι τα εξής:

Επιλέξιµες δαπάνες

 1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, και εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών.
 2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
 3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση σπόρου.
 4. Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων και περίφραξη φυτειών.
 5. Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου.
 6. Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.
 7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλισµού επικοινωνιών και γραφείου.
 8. Γενικές ∆απάνες, στις οποίες περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισµός έργων

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει:

∆ικαιούχοι και προδιαγραφές εκµετάλλευσης

∆ικαιούχοι είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες ή δικαιούχοι του µέτρου των νέων γεωργών, νοµικά πρόσωπα και συλλογικά σχήµατα.  Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης.

Στήριξη υπό µορφή επιχορήγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπάνη διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τις ακόλουθες κατηγορίες

Ποσοστό ενίσχυσης 60% για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10%. Επίσης 10% προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται σε επενδύσεις που υλοποιούνται είτε:  σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, νέους γεωργούς.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα κύρια στοιχεία του Μέτρου «Ψηφιακές
και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» είναι τα εξής:

Επιλέξιµες δαπάνες

 1. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση, καθαρισµούς και επαναχρησιµοποίηση ύδατος (αρδευτικά συστήµατα, στάγδην, µικροκαταιονισµού, δεξαµενές συλλογής οµβρίων, συστήµατα µεταφοράς-αγωγοί). 2. Έγγειες βελτιώσεις (φρεάτια, αντλιοστάσια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισµός αυτών).
 2. Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση (π.χ. αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα).
 3. Κτιριακές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας και µηχανολογικός εξοπλισµός για την ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, παραγωγή compost, κ.οκ).
 4. Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας (άρδευση, λίπανση, παρακολούθηση και ρύθµιση συνθηκών θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων) και αποµακρυσµένου ελέγχου.
 5. Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης (συστήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µηχανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) και εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας γενικότερα.
 6. Επενδύσεις θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων µε συστήµατα υδροπονίας/αεροπονίας και ψηφιακός εξοπλισµός ρύθµισης και ελέγχου παραγωγής.
 7. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

∆ικαιούχοι και προδιαγραφές εκµετάλλευσης

∆ικαιούχοι της παρέµβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, νοµικά πρόσωπα, συλλογικά σχήµατα. Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργασιών (πωλήσεις προϊόντων) από αγροτική δραστηριότητα στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ποσό που δεν υπολείπεται του 30% της ίδιας συµµετοχής (µέσος όρος φορολογικών δηλώσεων τελευταίας τριετίας). Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης.

Το ποσοστό συµµετοχής των δαπανών που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ύδατος, την αξιοποίηση αποβλήτων, την αξιοποίηση παραπροϊόντων -υποπροϊόντων της επένδυσης , τον εξοπλισµό της ψηφιακής γεωργίας πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Στην γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να είναι εγκατεστηµένος υδροµετρητής εάν αιτείται ενίσχυση για την µείωση κατανάλωσης ύδατος. Στην εκµετάλλευση εάν αιτείται ενίσχυση για την µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης να υπάρχει έκθεση ενεργειακού επιθεωρητή στην οποία θα αποτυπώνεται η µείωση της ενέργειας που επιτυγχάνεται µετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Η γεωργική /κτηνοτροφική εκµετάλλευση που αιτείται την ενίσχυση για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να είναι διασυνδεδεµένη µε τοηλεκτρικό δίκτυο και να διασφαλίζεται η χωρητικότητα του.

Στήριξη υπό µορφή επιχορήγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρω και δύναται να ανέλθει έως και 100.000 ευρώ.

 

 

Πηγή: www.agronews.Gr

Αφήστε μια απάντηση