Τριών ειδών Σχέδια Βελτίωσης απασχολούν αυτό τον καιρό την αγροτική κοινότητα. Η παλιά προκήρυξη του 2017 δεν λέει να κλείνει (παράταση για το 20% πρώτη δαπάνη μέχρι 20 Νοεμβρίου 2022), η νέα της ενδιάμεσης περιόδου στριμώχνεται για τον προσεχή Δεκέμβριο και μια καινούργια, της νέας ΚΑΠ, δεν αποκλείεται να τρέξει κι αυτή -λόγω εκλογών- το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στις επόμενες γραμμές θα μας απασχολήσει το ανανεωμένο πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η κορυφαία δράση των Σχεδίων Βελτίωσης την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπάνη µε οριζόντιο ποσοστό 40% για τρακτέρ και παρελκόµενα, κατάργηση της λίστας επιλαχόντων, ετήσιες προκηρύξεις, απαιτήσεις ελάχιστου τζίρου για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ και ένα εξολοκλήρου νέο πρόγραµµα µόνο για καινοτόµες επενδύσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις θεµελιώδεις αλλαγές που προβλέπονται στα Σχέδια Βελτίωσης της περιόδου 2023-2027, µε την Agrenda να παρουσιάζει τη δοµή των δύο Μέτρων όπως αυτά τέθηκαν σε διαβούλευση από τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές.

Συγκεκριµένα, τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας περιόδου θα χωρίζονται σε δύο υποµέτρα. Το ένα θα έχει τίτλο «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» και το άλλο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις».

Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν

στην Ανταγωνιστικότητα:

Ξεκινώντας λοιπόν από τα «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» οι κύριες αλλαγές έχουν ως εξής: Πρώτον, µπαίνει τέλος στην οριζόντια ενίσχυση ανά Περιφέρεια. Πλέον κάθε επενδυτική δαπάνη θα έχει το δικό της ποσοστό. Συγκεκριµένα, τρακτέρ και παρελκόµενα θα επιδοτούνται µε 40%, εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής και δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας µε 50% και θερµοκήπια, στάβλοι και καινοτόµα παρελκόµενα µε 60%. Συν 10% στην ενίσχυση για νέους αγρότες, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. ∆εύτερον, για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ θα πρέπει η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του αιτούµενου προϋπολογισµού. Τρίτον, εξετάζεται (είναι ερώτηµα στη διαβούλευση) η κατάργηση του πίνακα επιλαχόντων και οι ετήσιες προκηρύξεις του Μέτρου.  Αναλυτικότερα:

 

Επιλέξιµες επενδύσεις

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή)  των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει:

Με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους αναφοράς, ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του αιτούµενου προϋπολογισµού για αιτήσεις µεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.

 

Επιλεξιµότητα εκµεταλλεύσεων

Για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις των φυσικών και νοµικών προσώπων, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

 

Επιλεξιµότητα δικαιούχων

∆ικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συλλογικά σχήµατα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών). Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να:

Ένταση ενίσχυσης

  1. Εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής (o εξοπλισµός που χαρακτηρίζεται ως τεχνολογίας αιχµής θα προσδιορισθεί στην οικεία προκήρυξη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος).
  2. ∆απάνες που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που ως ποσοστό αντιπροσωπεύει µέχρι το 20% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Λοιπές δαπάνες επενδυτικού σχεδίου.
  1. Εξοπλισµός που συµβάλλει στην µείωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρµάκων στο περιβάλλον.
  2. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη µείωση χρήσης αρδευτικού νερού που ως ποσοστό αντιπροσωπεύει µέχρι το 20% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
  3. ∆απάνες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Εξοπλισµός που συµβάλλει στην διαχείριση επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10%. Επίσης 10% προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται σε επενδύσεις που υλοποιούνται είτε: σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας όπως προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ή από νέους γεωργούς ή από νέους γεωργούς σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

Ρομποτική, υδροπονία και ΑΠΕ έχουν την τιμητική

Στο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» προτείνεται οριζόντιο ποσοστό επιδότησης 70% για όλους για καινοτόµες επενδύσεις προϋπολογισµού 25.000-100.000 ευρώ. Θα επιδοτούνται µεταξύ άλλων  αρδευτικά συστήµατα, στάγδην, µικροκαταιονισµού, net-metering φωτοβολταϊκά, µηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας,  συστήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µηχανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων κ.α.  Αναλυτικότερα, στο σχεδιασµό του Μέτρου αναφέρονται:

Επιλέξιµες επενδύσεις

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή)  των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως και 100.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση