Σε συνάρτηση µε τον αριθµό ζώων που δηλώνει και τις διατροφικές απαιτήσεις τους, θα δίνεται η συνδεδεµένη ενίσχυση σε δικαιούχους που παράγουν ζωοτροφές και δεν τις διαθέτουν προς πώληση.

Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι υποχρεωµένοι για τη χορήγηση της ενίσχυσης να προσκοµίζουν τιµολόγιο πώλησης ποσότητας που αντιστοιχεί στα στρέµµατά τους σε κτηνοτρόφο ή έµπορο, ώστε να πληρωθούν και το αντίστοιχο πριµ.

Αυτές είναι οι αλλαγές στις συνδεδεµένες ενισχύσεις που αφορούν τη µηδική (8,3 ευρώ/στρέµµα) και τα πρωτεϊνούχα ψυχανθή (19,2 ευρώ/στρέµµα) και θα ισχύσουν από το ΟΣ∆Ε του 2023. Τα παραπάνω αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ, και στόχο έχουν να µπει µία τάξη στις συνδεδεµένες ζωοτροφών και ειδικότερά στη διακίνησή τους χωρίς τιµολόγια.

Σηµειώνεται πως στα ψυχανθή θα είναι σχεδόν διπλάσια η επιδότηση σε σχέση µε σήµερα. Αναλυτικότερα για το 2023 θα ισχύσουν τα εξής:

Κτηνοτροφικά ψυχανθή

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό µπιζέλι, βίκος, κτηνοτροφικό λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια) σε επιλέξιµες εκτάσεις.

Στις εκµεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν µηρυκαστικά:

Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε: α) τον αριθµό και το είδος των µηρυκαστικών ζώων και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου µηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

Σανοδοτικά ψυχανθή

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (µηδική και τριφύλλι) σε επιλέξιµες εκτάσεις.

Στις εκµεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν κτηνοτροφικό κλάδο µηρυκαστικών:

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή :  www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση