Μία µικρή οµάδα παραγωγών θέλει να αγοράσει 2 τρακτέρ για δύο µέλη της, να κτίσει τρεις στάβλους για άλλα τρία και να αγοράσει και µία ενσιρωτική για τις ανάγκες όλων των µελών.

Μέσω του προγράµµατος «Εκσυγρχονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα» που ανοίγει στις 15 Σεπτεµβρίου, µπορεί να στηρίξει τις παραπάνω επενδύσεις, όπως αναφέρεται στις ερωταπαντήσεις που δηµοσίευσαν οι αρχές που διαχειρίζονται το πρόγραµµα των 100 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται πως το µέτρο αφορά µεγάλες επενδύσεις 500.000 έως 8 εκατ. ευρώ από συλλογικά σχήµατα ή επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα. Το µέγιστο όριο επιδότησης είναι τα 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, µε το ύψος επιδότησης να κυµαίνεται µεταξύ και 40-75%.

1) Μπορούν τα μέλη μιας Ομάδας Παραγωγών να αιτηθούν μηχανολογικό εξοπλισμό για τον εαυτό τους; Εάν μπορούν πως θα δείχνεται αυτό σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Θα υπολογίζεται η αγοραία αξία όλου του εξοπλισμού (Ομάδας και μελών της Ομάδας);

Μόνο οι δικαιούχοι της παραγράφου 5, δύνανται να αιτηθούν την ενίσχυση δαπανών στο πλαίσιο του Υπομέτρου. Συνεπώς, τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών, ως φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις δεν δύνανται να αιτηθούν την οποιαδήποτε δαπάνη στο πλαίσιο του Υπομέτρου.

2) Μπορεί ένα συλλογικό σχήμα αγροτών να υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα για επενδύσεις που αφορούν σε διακριτά μέλη του σχήματος; πχ για νέες σταβλικές εγκαταστάσεις που αφορούν σε τρία μέλη του συλλογικού σχήματος (ξεχωριστά για το καθένα), για αγορά γεωργικού ελκυστήρα που αφορά σε δύο μέλη του συλλογικού σχήματος για το καθένα χωριστά.

Η χορήγηση ενισχύσεων γίνεται προς όφελος των μελών του συλλογικού φορέα. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση δαπανών που εξυπηρετούν μεμονωμένα μέλη του φορέα αρκεί να διαφαίνεται η βελτίωση της θέσης του συλλογικού σχήματος μέσα από αυτές τις επενδύσεις.

3) Είναι επιλέξιμη δαπάνη η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στην επιχείρηση που θα εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες της επένδυσης;

Ναι, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 3.7 «Επιλέξιμες δαπάνες», περίπτωση 4ε) «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7)».

4) Μπορεί ο επενδυτής να αγοράσει βυτίο για μεταφορά λαδιού;

Το βυτίο για μεταφορά λαδιού ανήκει στην κατηγορία των οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων και συνεπώς δύναται να ενισχυθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 4ε) «Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (ΓΑΚ, άρθρο 36 του τμήματος7)» της παραγράφου 3.7 «Επιλέξιμες δαπάνες».

5) Αν μια Ομάδα Παραγωγών έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.1 και έχει επιδοτηθεί για τρακτέρ, μπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός τρακτέρ, εφόσον αιτιολογείται με μελέτη (πχ TEReS), υπολογίζοντας αθροιστικά τις ιπποδυνάμεις;

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της πρόσκλησης, οι δαπάνες της περίπτωσης 5, της υποπαραγράφου 3.7, πραγματοποιούνται προς όφελος των μελών του συλλογικού φορέα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες των μελών και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της συνολικής παραγωγικής ικανότητας τους. Η σχετική τεκμηρίωση αποτυπώνεται στην οικονομοτεχνική μελέτη. Συνεπώς, εάν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης 2ου γεωργικού ελκυστήρα, η δαπάνη είναι επιλέξιμη.

6) Ο γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ), τα παρελκόμενα και η συλλεκτική μηχανή είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι συνήθεις δαπάνες για την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως γεωργικός ελκυστήρας και παρελκόμενα, υπάγονται στην κατηγορία «Ενισχύσεις ΜΜΕ για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14)» και συνεπώς συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται συνολικά οι προϋποθέσεις και οι όροι της πρόσκλησης και των σχετικών Κανονισμών.

7) Τι σημαίνει ο περιορισμός «μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου του ενεργητικού» που αφορά στις δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού στον πρωτογενή τομέα;

Η συγκεκριμένη διάταξη περιορίζει την αξία της δαπάνης για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού στο εύλογο κόστος τους, δηλαδή στη δαπάνη που πραγματικά καταβάλλεται από τον δικαιούχο και η οποία είναι αντίστοιχη της εμπορικής αξίας του μηχανήματος ή του εξοπλισμού.

8) Μια ομάδα παραγωγών μπορεί να αιτηθεί δαπάνες φωτοβολταϊκού για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της άρδευσης των αγροτεμαχίων των μελών της;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση στ), της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου 3.7 είναι επιλέξιμες δαπάνες ΑΠΕ υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν τις μόνες δαπάνες της αίτησης ενίσχυσης, αλλά είναι μέρος των δαπανών της, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.

9) Δαπάνες όπως φυτεύσεις μόνιμων φυτειών (π.χ. δέντρα) καθώς και εξοπλισμός αυτών όπως δαπάνες υποστύλωσης, δικτύου άρδευσης, δικτύου αντιχαλαζικής προστασίας είναι επιλέξιμες;

Οι δαπάνες εγκατάστασης μόνιμων φυτειών και οι δαπάνες ενεργητικής προστασίας των φυτειών (πχ αντιχαλαζικά) ανήκουν στην κατηγορία ενισχύσεων «Ενισχύσεις ΜΜΕ για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14)» και δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Υποέργο εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Σύμφωνα όμως, με την υποπερίπτωση ε), της περίπτωσης 23, της υποπαραγράφου 3.8, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης.

10) Μια ομάδα παραγωγών, που έχει ήδη μια αλωνιστική (καινούργια), μπορεί να αγοράσει ακόμα μία προκειμένου να καταφέρει να επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα δραστηριότητά της κατά 20% τουλάχιστον.

Η ενίσχυσης της αγοράς καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή (άρθρο 14 του Καν. 702/2013) υπόκειται στην αρχή της αναγκαιότητας όπως ορίζεται στην περίπτωση 9, της υποπαραγράφου 3.1. Συνεπώς η αγορά δεύτερης αλωνιστικής μηχανής, είναι επιλέξιμη εφόσον, μέσω της οικονομοτεχνικής μελέτης, αποδεικνύεται η αναγκαιότητά της.

11) Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει α) δαπάνες δημιουργίας νέου αμπελώνα και β) δαπάνες αναφύτεσης αμπελώνα; Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να υποβάλουμε άδειες φύτευσης για τον νέο αμπελώνα;

Ο αμπελώνας, ως μόνιμη φυτεία αποτελεί ενσώματο στοιχείο του ενεργητικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ως εκ τούτου οι σχετικές δαπάνες δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Υποέργο, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Ωστόσο, οι αμπελώνες εντάσσονται στους τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ) και συνεπώς η χρηματοδότησή τους υπόκειται στους όρους της σχετικής ΚΟΑ. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση αμπελώνων, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών και στοιχείων της πρόσκλησης, απαιτεί και «άδεια φύτευσης» που προσκομίζεται με την αίτηση για την πληρωμή δαπανών που αφορούν τον αμπελώνα.

12) Στο υποέργο, είναι επιλέξιμη δαπάνη, η αγορά ζωών (αιγοπρόβατα);

Η αγορά ζώων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον Καν. 702/2014 και την παρούσα Πρόσκληση.

13) Σε περίπτωση που υποψήφιος δικαιούχος είναι ένα συλλογικό σχήμα, πχ Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών, που υλοποιεί δαπάνες του Καν. 702/2014 “Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή”, στις επιμέρους εκμεταλλεύσεις των μελών του συλλογικού σχήματος, τι δικαιολογητικά προσκομίζονται αναφορικά με την νόμιμη κατοχή του τόπου υλοποίησης;

Π.χ., για την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών σε αγροτεμάχια μελών του συλλογικού σχήματος, την κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων σε χώρο ιδιοκτησίας μελών του συλλογικού σχήματος, θα πρέπει να προσκομιστούν τα συμβόλαια ιδιοκτησίας/μισθωτήρια των παραγωγών – μελών του συλλογικού σχήματος; Το συλλογικό σχήμα δεν έχει στην κατοχή του εκτάσεις. Μίσθωση των επιμέρους αγροτεμαχίων των μελών από ένα συλλογικό σχήμα δεν είναι εφικτή λόγω του γεγονότος ότι ο παραγωγός – μέλος δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, πρασινίσματος, εξισωτικής αποζημίωσης κλπ με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος ενισχύσεων που προέρχεται από την ΚΑΠ να χάνεται. Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι κάποιοι παραγωγοί δεν έχουν στην κυριότητά τους τα αγροτεμάχια αλλά τα μισθώνουν.

Στην περίπτωση που η επένδυση που γίνεται από το συλλογικό σχήμα αφορά ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού – κινητά πάγια, αυτά εκχωρούνται (με χρησιδάνειο) στα μέλη του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των μελών αλλά παραμένουν στην ιδιοκτησία του συνεταιρισμού και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου απόδειξης κτίσης του χώρου υλοποίησης της επένδυσης. Ειδικότερα, για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει ο τόπος υλοποίησης των επενδύσεων να περιέλθει στην κατοχή του συλλογικού φορέα είτε με μίσθωση, είτε με αγορά από τα μέλη του.

14) Για την πραγματοποίηση επένδυσης σε κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. τρακτέρ και παρελκόμενα) απαιτείται 6-ετές μισθωτήριο;

Για δαπάνες που αφορούν κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό δεν απαιτείται 6-ετές μισθωτήριο.

15) Είναι επιλέξιμες οι υπό σύσταση ομάδες παραγωγών;

Οι υπό σύσταση ομάδες παραγωγών που έχουν καταθέσει αίτημα αναγνώρισης είναι επιλέξιμες. Η βεβαίωση αναγνώρισης προσκομίζεται στο στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης.

16)  Για την υποχρέωση της συμβολαιακής γεωργίας, το 40% θα αφορά μόνον το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ή θα αφορά όλες τις πρώτες ύλες που θα επεξεργάζεται η επιχείρηση; 

Η προϋπόθεση του 40% αφορά στην ενισχυόμενη επένδυση, δηλαδή στο προτεινόμενο με την αίτηση ενίσχυσης επενδυτικό σχέδιο/ προϊόν.

Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και ενώσεων παραγωγών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), και όχι μεταξύ ενδιαμέσων (πχ χονδρέμπορων) και του δικαιούχου.

17) Πότε είναι υποχρεωμένη μια επιχείρηση να αποδείξει ότι το 40% των πρώτων υλών της προέρχεται από συμβολαιακή γεωργία ή πως εμφανίζουν καθετοποιημένη παραγωγή σε ποσοστό 40%; 

Η υποχρέωση της συμβολαιακής γεωργίας ή της καθετοποίησης της παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, «ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης», είναι 3-ετούς διάρκειας και τεκμηριώνεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από την πάροδο της 3-ετίας με «ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή».

18) Αν θεωρήσουμε ότι το επενδυτικό σχέδιο δικαιούται ένταση ενίσχυσης 55%, το υπόλοιπο 45% που θα είναι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί όλο το ποσοστό με δάνειο;

Η περίπτωση 5 της παραγράφου 4.4 «Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρεχόμενες ενισχύσεις» ορίζει ότι «Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης». Συνεπώς, είναι δυνατόν το σύνολο της ιδιωτικής συμμετοχής να αποδεικνύεται με τραπεζικό δανεισμό, υπό τον περιορισμό του 25%, δηλαδή για παράδειγμα δεν μπορεί να προέρχεται από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή:  www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση